Wykorzystanie funduszy europejskich w świętokrzyskiem

Samorząd / Wiadomości

W województwie świętokrzyskim zawarto umowy o dofinansowanie na kwotę 13 mld zł, w tym ponad 7,8 mld zł stanowią środki UE. Umowy o najwyższej wartości zawarto w Regionalnym Programie Operacyjnym.

Najwięcej pieniędzy zainwestowano w obszarze Transport, w którym umowy opiewają na łączną wartość 4 mld zł, w tym 2,8 mld zł ze środków wspólnotowych (Program Infrastruktura i Środowisko – 1,4 mld zł, RPO – 0,7 mld, Program Rozwój Polski Wschodniej – 0,6 mld zł). Drugim co do wielkości obszarem inwestycji są Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom. Łącznie w ramach PO IiŚ i RPO na realizację tego typu projektów, podpisano umowy na kwotę 2,4 mld zł, w tym 1,3 mld zł pochodzi z funduszy UE. Najwięcej środków z Programu Kapitał Ludzki skierowano na zatrudnienie – 0,5 mld zł ogółem, w tym zdecydowana większość, tj. 0,4 mld zł pochodzi ze środków europejskich.

Przykładowe efekty projektów współfinansowanych z funduszy UE:

 • 957 km wybudowanej lub zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej,
 • prawie 2,5 tys. nowych miejsc pracy,
 • 610 gospodarstw domowych otrzymało dofinansowanie dostępu do Internetu,
 • 539 km wybudowanej lub zmodernizowanej sieci wodociągowej,
 • 52 jednostki taboru komunikacji miejskiej,
 • 442 km wybudowanych lub przebudowanych dróg,
 • 41 wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego,
 • 57 wybudowanych lub przebudowanych obiektów infrastruktury szkół i szkół wyższych,
 • 37 wspartych instytucji ochrony zdrowia.

Regionalny Program Operacyjny

Województwo świętokrzyskie ma do dyspozycji niemal 770 mln euro. Od początku realizacji programu podpisano 1 060 umów o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 4,7 mld zł, w tym ponad 2,5 mld zł stanowią środki z UE. Najwięcej (wartościowo) umów podpisano w obszarach:

 • Transport – 134 umowy o łącznej wartości wydatków ogółem ok. 1,1 mld zł oraz dofinansowaniu z UE 748 mln zł,
 • Badania i rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość – 509 umów o łącznej wartości wydatków ogółem blisko 1,4 mld zł oraz dofinansowaniu UE 545 mln zł,
 • Inwestycje w infrastrukturę społeczną – 90 umów o łącznej wartości wydatków ogółem 631 mln zł oraz dofinansowaniu UE 335 mln zł.

Wydatki ogółem wykazane w zatwierdzonych wnioskach o płatność wynoszą ponad 3,5 mld zł, w tym wartość dofinansowania UE ponad 1,8 mld zł.

Przykład projektu:

 • nazwa: Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego
 • beneficjent: Gmina Miejska Sandomierz
 • koszt całkowity: ok. 17 mln zł
 • wartość dofinansowania z UE: ponad 13 mln zł

Zrewitalizowano teren Bulwaru Piłsudskiego o łącznej powierzchni ponad 6 tys. ha. Prace polegały m.in. na przystosowaniu kanału portowego do uprawiania sportów wodnych, budowie i wyposażeniu nowego budynku sportów wodnych, zagospodarowaniu nadbrzeża Wisły oraz stworzeniu nowych obszarów o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Program Infrastruktura i Środowisko

Dotychczas podpisano 41 umów o dofinansowanie o całkowitej wartości 4,1 mld zł z czego ponad 2,5 mld zł to wkład z UE. Najwięcej z nich podpisano w sektorze Środowisko (23 umowy na kwotę 1,9 mld zł, w tym ok. 972 mln zł to unijne dofinansowanie), Energetyka (5 umów o wartości ok. 187 mln zł, w tym wkład UE ponad 71 mln zł), Transport (4 umowy na kwotę 1,9 mld zł, w tym 1,4 mld zł to unijne dofinansowanie).

Wydatki ogółem wykazane we wnioskach o płatność wynoszą 2,3 mld zł, w tym wartość dofinansowania UE to kwota wynosząca 1,4 mld zł.

Przykład projektu:

 • nazwa projektu: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach
 • beneficjent: Filharmonia Świętokrzyska im Oskara Kolberga
 • koszt całkowity: ok. 74 mln zł
 • wartość dofinansowania z UE: 32 mln zł
 • termin: 2007 – 2012

W Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach znajdować się będą m.in. wielofunkcyjna sala koncertowa, sala kameralna, dziedziniec koncertowy, biblioteka oraz foyer.

Program Innowacyjna Gospodarka

Od początku realizacji Programu zawarto 227 umów na łączną kwotę dofinansowania 537 mln zł, w tym:

 • 338 mln zł na rzecz innowacji oraz innowacyjnych przedsiębiorstw,
 • 120 mln zł na wsparcie dla nauki i sfery B+R,
 • 78 mln zł na społeczeństwo informacyjne.

Dotychczas zrealizowano płatności na łączną kwotę dofinansowania 302 mln zł.

Przykład projektu:

 • nazwa: Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych Regionu Świętokrzyskiego
 • beneficjent: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • koszt całkowity: blisko 90 mln zł
 • wartość dofinansowania z UE: ponad 76 mln zł
 • termin realizacji: 2007 – 2012

Zakupiono wiele unikatowych urządzeń, np. akcelerator niskoenergetyczny, nowoczesny mikroskop skaningowy, urządzenia do spektrometrii rentgenowskiej, inżynierii odwrotnej czy system do natrysku zimnym gazem. Efekty badań wykorzystywane są m.in. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i w innych placówkach onkologicznych w kraju. Nowym kierunkiem rozwoju są techniki wykorzystywane w medycynie nuklearnej i pozytonowej tomografii emisyjnej, skuteczniejszej i bezpieczniejszej od tradycyjnej tomografii komputerowej, gdyż niewymagającej zewnętrznego źródła promieniowania. Dotychczas wyposażono 17 laboratoriów, docelowo będzie ich 27.

Program Kapitał Ludzki

Łączna kwota środków przeznaczona na komponent regionalny PO KL w województwie wynosi ponad 360 mln euro (ok. 1,5 mld zł). Podpisano ponad 1,8 tys. umów o łącznej wartości blisko 1,3 mld zł (to 85% alokacji dla regionu na lata 2007-2013). W ramach zatwierdzonych wniosków o płatność, rozliczono wydatki o wartości ponad 963 mln zł.

Przykład projektu:

 • nazwa projektu: Twoja przyszłość
 • beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
 • wartość projektu: ponad 59 mln zł
 • termin realizacji: 2008 – 2012

Jego głównym celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych. W ramach podejmowanych w projekcie działań aktywizujących, ponad 10 tys. osób bezrobotnych – w tym 4,8 tys. osób młodych oraz 3,4 tys. osób długotrwale bezrobotnych, wzięło udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach oraz stażach i pracach interwencyjnych. Przyznano 1,2 tys. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dodatkowo w ramach projektu osoby bezrobotne korzystają z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, Indywidualnych Planów Działania oraz warsztatów klubu pracy.

Program Rozwój Polski Wschodniej

W województwie świętokrzyskim od początku realizacji Programu podpisano 14 umów o dofinansowanie o całkowitej wartości 1,7 mld zł, w tym 1,1 mld zł z UE. Najwięcej (wartościowo) umów podpisano w obszarach:

 • Transport – 6 umów o łącznej wartości 907 mln zł oraz dofinansowaniu z UE 608 mln zł,
 • Inwestycje w infrastrukturę społeczną – 2 umowy o łącznej wartości 257 mln zł oraz dofinansowaniu UE 216 mln zł,
 • Społeczeństwo informacyjne – 1 umowa o łącznej wartości 200 mln zł oraz dofinansowanie z UE 139 mln zł.

Wydatki ogółem wykazane we wnioskach o płatność wynoszą 0,83 mld zł, w tym wartość dofinansowania UE wynosi 0,56 mld zł.

Przykład projektu:

 • nazwa: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym
 • beneficjent: Gmina Miasto Kielce
 • koszt całkowity: ponad 303 mln zł
 • wartość dofinansowania z UE: ok. 233 mln zł
 • termin realizacji: 2007 – 2013

Zostanie przebudowany m.in. węzeł drogowy u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W zachodniej części miasta zostaną stworzone nowe ulice. Powstanie nowa pętla autobusowa, zakupionych zostanie 40 ekologicznych autobusów. Pasażerowie będą mogli korzystać z nowego systemu informacji – elektronicznych tablic informacyjnych, a także z automatów do sprzedaży biletów.

źródło: www.mrr.gov.pl

Udostępnij artykuł: