Wynagrodzenia członków zarządów: mediana wzrosła do 1,05 mln zł w 2019 r.

Raporty / Rynek pracy

Mediana wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych w 2019 r. wyniosła 1 048 tys. zł, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, wynika z raportu PwC pt. "Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych 2019". Najwyższy wzrost odnotowały spółki z indeksu WIG20.

Mężczyzna w garniturze układający pieniądze w rosnący stos
Fot. stock.adobe.com/rangizzz

Mediana wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych w 2019 r. wyniosła 1 048 tys. zł, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, wynika z raportu PwC pt. "Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych 2019". Najwyższy wzrost odnotowały spółki z indeksu WIG20.

Charakterystyczna pozostaje dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami prezesów i członków zarządu. W spółkach należących do sWIG80 oraz WIG20, zarówno w zakresie mediany, jak i średniej, wynagrodzenie członka zarządu stanowi ok. 70% wynagrodzenia prezesa. Najlepiej zarabiających prezesów znajdziemy wśród spółek w mWIG40, podano.

Jedne z wyższych średnich i median wynagrodzeń występują w sektorach finansowym i FMCG. Na drugim biegunie znalazła się branża IT. Jak tłumaczą eksperci PwC, relatywnie niskie wartości wynagrodzeń w tym sektorze, który na poziomie pracowników niższego szczebla jest kojarzony z wysokim poziomem płac, znajdują swoje uzasadnienie w dość częstym udziale właścicieli czy pomysłodawców biznesu we władzach. Również udział właścicieli we władzach spółek stwarza możliwość realizowania płatności ze spółki także w innych modelach niż wynagrodzenie za funkcję korporacyjną.

Patrząc w przyszłość i prognozując zmiany w trendach na kolejne lata, prawdopodobnym wydaje się jeszcze mocniejsze i wielowymiarowe powiązanie zmiennych składników wynagrodzenia członków zarządu ze strategią i w konsekwencji z wynikami firmy.

"Do tej pory zmiany w tym obszarze były stymulowane najczęściej zmianami regulacyjnymi. Niepewność rynkowa i wynikająca z niej potrzeba szeroko rozumianej elastyczności w modelach zatrudnienia i wynagradzania, wywołana pandemią koronawirusa, mogą być kolejnymi - tym razem nie regulacyjnymi - czynnikami stymulującymi zmiany w tym obszarze" - powiedziała partner w PwC, lider zespołu People & Organization Katarzyna Komorowska, cytowana w komunikacie.

Badanie różnorodności członków zarządów spółek giełdowych

Analiza PwC obejmuje również badanie różnorodności członków zarządów spółek giełdowych. Zebrane dane pokazują, że struktura demograficzna zarządów w 2019 r. nie uległa znaczącym zmianom w porównaniu do roku poprzedniego, zwłaszcza w zakresie zróżnicowania płci. Udział kobiet na stanowiskach prezesów spółek spadł o 1 pkt proc., zaś w przypadku członków zarządu pozostał na niezmienionym poziomie. Dodatkowo, w porównaniu z 2018 r., widoczny jest nieznaczny spadek udziału osób o zagranicznym obywatelstwie wśród członków zarządu (z 13% do 9%), podkreślono.

Zmniejszanie się dysproporcji w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Pozytywnym trendem jest zmniejszanie się dysproporcji w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Członek zarządu - mężczyzna przeciętnie może liczyć na wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 876 tys. zł, podczas gdy kobieta, będąca jego odpowiednikiem, otrzyma 862 tys. zł.

Jak wynika z danych zebranych w raporcie PwC, mediany wynagrodzenia rad nadzorczych pozostają na zbliżonym poziomie od trzech lat i wynoszą: 81 tys. zł (2017 r.), 85 tys. zł (2018 r.) i 84 tys. zł rocznie (2019 r.).

"Przewodniczący i członkowie rad nadzorczych w 2019 roku mogli liczyć na podobny poziom wynagrodzeń, co w roku poprzednim - odpowiednio 97 tys. zł i 81 tys. zł rocznie. Na podobnym poziomie (ok. 10% badanej populacji) utrzymuje się grupa osób niepobierających wynagrodzenia" - czytamy dalej.

Branże finansowa i FMCG wynagradzają swoje rady najwyżej

Członek rady nadzorczej spółki z WIG20 może liczyć na blisko dwa razy wyższe wynagrodzenie niż osoba zasiadająca w spółce WIG80. Branże finansowa i FMCG wynagradzają swoje rady najwyżej. Nadal jednak 28% członków rad nadzorczych może liczyć na roczne wynagrodzenie w przedziale 36-84 tys. zł rocznie. To najczęściej występujący przedział w badanej populacji, podano również.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w porównaniu do lat ubiegłych widoczny jest spadek liczby członków zasiadających w większej liczbie rad nadzorczych, co może być związane z rosnącymi wymogami i odpowiedzialnością przy braku proporcjonalnego wzrostu wynagrodzeń. Stopniowy spadek liczby osób zasiadających w kilku radach nadzorczych ogranicza grono doświadczonych profesjonalistów pełniących te funkcje na polskim rynku. Nie widać też pozytywnych zmian w obszarze różnorodności. Kobiet w radach nadzorczych jest nadal niewiele (pozytywnie wyróżniają się tu spółki z WIG20 z 21% udziału kobiet w organie nadzorczym), podobnie jak obcokrajowców.

Czytaj także: Przeciętne wynagrodzenie Polaków spadło o 6 procent, winę ponosi pandemia >>>

"Choć badania pokazują, że różnorodność pozytywnie przekłada się na osiągane przez spółki wyniki, w większości sektorów brakuje regulacji czy choćby miękkich rekomendacji w tym zakresie. Wyjątkiem jest branża finansowa, gdzie stosowane są impulsy nadzorcze ze strony instytucji europejskich (EBA oraz ESMA), które w postaci wytycznych dotyczących oceny odpowiedniości członków organów zarządzających i nadzorczych, nałożyły na nadzorowane przez siebie instytucje obowiązek dążenia do zapewnienia odpowiedniego zróżnicowania w składach kluczowych organów" - podsumowała starsza menedżer w zespole People & Organization w PwC Małgorzata Fiedorczuk.

Raport "Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych 2019" został zaprezentowany 4 listopada 2020 r. podczas Forum Rad Nadzorczych. Forum Rad Nadzorczych jest wspólną inicjatywą Giełdy Papierów Wartościowych, PwC i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Celem FRN jest kompleksowe wspieranie członków rad nadzorczych w pełnieniu ich strategicznej roli w spółce. W ramach inicjatywy odbywają się spotkania warsztatowe oraz konferencje. Forum to także centrum badań i analiz poświęconych kluczowym wyzwaniom rynkowym oraz profesjonalizacji członków rad nadzorczych.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: