Wynagrodzenia nauczycieli – projekt przekazany do konsultacji

Samorząd

Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

Projekt jest rozporządzeniem wykonawczym dla ustawy Karty Nauczyciela przygotowywanym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Proponowane w załączniku do projektu rozporządzenia minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego są wyższe o 3,8% od kwot obowiązujących od 1 września 2011 r. Przedstawiony w projekcie rozporządzenia wzrost płacy zasadniczej nauczycieli odpowiada zatem wzrostowi kwoty bazowej dla nauczycieli o 3,8%, określonej w przepisach ustawy budżetowej.

Proponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2012 r. dla nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:

  • - dla nauczyciela stażysty: 2 265 zł (83 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
  • - dla nauczyciela kontraktowego: 2 331 zł (85 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
  • - dla nauczyciela mianowanego: 2 647 zł (97 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
  • - dla nauczyciela dyplomowanego: 3 109 zł (114 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).
Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że średnie wynagrodzenia (w zaokrągleniu do pełnych złotych) od 1 września 2012 r. dla nauczycieli w grupach awansu zawodowego będą kształtowały się na następujących poziomach:
  • - dla nauczyciela stażysty: 2 718 zł
  • - dla nauczyciela kontraktowego: 3 017 zł
  • - dla nauczyciela mianowanego: 3 913 zł
  • - dla nauczyciela dyplomowanego: 5 000 zł

Proponując powyższe kwoty zachowano dotychczasowe proporcje między wynagrodzeniem zasadniczym i wynagrodzeniem średnim nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Regulacja będzie miała zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i przez organy administracji rządowej oraz do nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Źródło: www.men.gov.pl

 

Udostępnij artykuł: