Wynagrodzenia w I kwartale 2012 roku

Samorząd

Z analizy wynagrodzeń wypłaconych w I kwartale bieżącego roku wynika, że poziom wyższy niż średnio w kraju osiągnięto w województwie mazowieckim i śląskim. Najniżesz wynagrodzenia otrzymują pracownicy województwa podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego.

W I kwartale 2012 roku średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 3646,09 zł. oznacza to, że wzrosło o 5,2 proc. niż w I kwartale roku poprzedniego.

O 4,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku wzrosło wynagrodzenie w sektorze publicznym i wynosi 4386,64 zł. W sektorze prywatnym wynosi 3298,32 zł – odnotowany wzrost wynosi 5,7 proc.

Największe podwyżki wynagrodzeń zanotowano w: rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 17,2 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (o 10,0 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,2 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 6,7 proc.), obsłudze rynku nieruchomości (o 6,2 proc.), edukacji (o 5,9 proc.).

Najniższy wzrost płac zanotowano w sekcjach: w transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,4 proc.), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 2,5 proc.), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 2,8 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 3,3 proc.), administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 3,4 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,9 proc.).

Poziom wynagrodzeń wyższy niż średnio w kraju odnotowano w dwóch województwach, tj. w woj. mazowieckim (odpowiednio o 22,2 proc. i o 24,6 proc.) oraz śląskim (odpowiednio o 1,8 proc. i o 2,7 proc.), a najniższe wynagrodzenia odnotowano w woj. podkarpackim (odpowiednio o 14,4 proc. i o 16,5 proc. mniejsze niż średnio w kraju), kujawsko-pomorskim (odpowiednio o 14,0 proc. i o 15,3 proc. mniejsze niż średnio w kraju), warmińsko-mazurskim (odpowiednio o 13,6 proc. i o 16,3 proc. mniejsze niż średnio w kraju) i lubuskim (odpowiednio o 13,8 proc. i o 15,8 proc. mniejsze niż średnio w kraju).

Źródło: www.stat.gov.pl

Udostępnij artykuł: