Wynik finansowy netto TFI spadł o 5,5 proc. w I połowie 2019 r.

Z rynku

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 471,9 mln zł na koniec I połowy 2019 r. wobec 499,3 mln zł rok wcześniej. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 321,4 mld zł, co oznacza spadek o 3,8% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

Pieniądze na tle wykresów gospodarczych
Fot. stock.adobe.com/tippapatt

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 471,9 mln zł na koniec I połowy 2019 r. wobec 499,3 mln zł rok wcześniej. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 321,4 mld zł, co oznacza spadek o 3,8% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 471,9 mln zł na koniec I połowy 2019 r. wobec 499,3 mln zł rok wcześniej #TFI #GUS @GUS_STAT

"Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2019 r. wyniósł 588 mln zł i był niższy o 34,9% w stosunku do analogicznego półrocza roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 471,9 mln zł złożyły się zyski 42 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 493,5 mln zł i straty 18 towarzystw funduszy inwestycyjnych (- 21,6 mln zł)" - czytamy w komunikacie.W końcu czerwca 2019 r. działało 60 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 559,2 mln zł (o 14,9% więcej niż przed rokiem), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 2 025,2 mln zł i stanowiły 79,1% aktywów ogółem.

Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych

"Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 548,5 mln zł (o 16,6%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (88,1%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 878,5 mln zł (wzrost o 15,3%) i stanowiły ich największą część (73,4%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zwiększyła się do 158,5 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 1,6 pkt. proc. do 26,4%)" - czytamy dalej.Czytaj także: Aktywa TFI wzrosły do 260,1 mld zł w sierpniu 2019 r. >>>Należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 14 429,4 mln zł i były niższe o 22,8% w porównaniu z końcem czerwca 2018 r.  Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 28 289,5 mln zł (wzrost o 6,7%).

Wartość lokat ogółem

Wartość lokat ogółem funduszy inwestycyjnych na koniec czerwca 2019 r. zmniejszyła się do 280 240,4 mln zł (o 3,7%)."Głównym składnikiem lokat były dłużne papiery wartościowe o wartości 149 838,9 mln zł (wzrost o 8,9%). Wartość akcji zmniejszyła się do kwoty 72 350,5 mln zł (o 17,7%). Wierzytelności ukształtowały się na poziomie 18 472,3 mln zł (wzrost o 10,1%). Depozyty zmniejszyły się do 3 429,4 mln zł (o 28,8%)" - podał także GUS.GUS podał, że według stanu na 30 czerwca 2019 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 321 430,5 mln zł (spadek o 3,8% w stosunku do I półrocza 2018 r.), z tego aktywa funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 145 702 mln zł (spadek o 9,1%), udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 47,9% do 45,3%; otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 119 940,7 mln zł (wzrost o 4,8%), ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 34,3% do 37,3%; specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 55 787,8 mln zł (spadek o 6,2%), ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się do 17,4% wobec 17,8% przed rokiem.W końcu czerwca 2019 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 870 funduszy inwestycyjnych (o 31 mniej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 46 (45 przed rokiem); liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosła z 54 do 66. W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zmniejszyła się z 802 do 758.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: