Wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł do 65,3 mld zł w I poł. 2019 r. Spowolnienie gospodarcze będzie łagodne?

Firma

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 65,3 mld zł w I poł. 2019 r. i był wyższy o 4,6% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

Kobieta przy biurku licząca na kalulatorze
Fot. stock.adobe.com/vizafoto

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 65,3 mld zł w I poł. 2019 r. i był wyższy o 4,6% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

W I poł. 2019 r. przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe o 7,1% r/r, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,2% r/r. #GUS #statystyki #gospodarka #przedsiębiorstwa #WynikiFinansowe @GUS_STAT

"Wynik finansowy brutto wyniósł 78,5 mld zł wobec 75,2 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 13,2 mld zł (wobec 12,7 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 65,3 mld zł i był wyższy o 4,6% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 78,9 mld zł i był wyższy o 3,3% od uzyskanego w I półroczu 2018 roku, a strata netto wyniosła 13,6 mld zł i zmniejszyła się o 2,3%. Zysk netto wykazało 74,9% ogółu przedsiębiorstw (wobec 74,4% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 83,8% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 81,7% przed rokiem)" - czytamy w komunikacie.W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 78,9% jednostek (przed rokiem 78,5%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 87,2% (wobec odpowiednio 87,3% przed rokiem).Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 7,1% r/r o wyniosły 1 570 806,7 mln zł, , a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,2% r/r do 1 492 293,8 mln zł. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,9% przed rokiem do 95%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 7,4%, a koszty tej działalności wrosły w skali roku o 7,9%, podał Urząd.

Wskaźnik poziomu kosztów

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95% (wobec 94,9% przed rokiem). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 5% do 4,6%, wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,1% do 5%, a wskaźnik rentowności obrotu netto - z 4,3% do 4,2%."Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 5% do 7,9%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 3,8% do 5,1%), budownictwie (z 1,6% do 2,9%), informacji i komunikacji (z 5,7% do 6,8%), pozostałej działalności usługowej (z 5,5% do 6,2%), obsłudze rynku nieruchomości (z 6% do 6,4%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,5% do 3,8%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 1,9% do 2%). Osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (z 9,3% do 5,5%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 9,4% do 8%), przetwórstwie przemysłowym (z 5,0% do 4,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 3,8% do 3,6%) oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 6,1% do 6%)" - czytamy dalej w materiale.

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły o 19%

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 19% r/r i wyniosły 65 mld zł w I poł. 2019 r., podał także GUS, prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób."W I półroczu br. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 65 mld zł i były (w cenach stałych) o 19% wyższe niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 10,3%). W pierwszym kwartale br. wzrost do analogicznego okresu ub. r. wyniósł 21,7%. Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 23,6%), jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 12,3%) oraz na środki transportu (wzrost o 32,3%). Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 63,0% z 65,2% przed rokiem" - czytamy w komunikacie.Wzrost nakładów (w cenach bieżących) odnotowano m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 33,7% wobec wzrostu przed rokiem o 58,9%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 30,1% wobec spadku przed rokiem o 12,9%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 28% wobec spadku o 1,7%), w obsłudze rynku nieruchomości (o 27,7% wobec wzrostu o 15,6%), w górnictwie i wydobywaniu (o 20,8% wobec wzrostu o 31,2% przed rokiem), informacji i komunikacji (o 16,4% wobec wzrostu o 17,4% przed rokiem), w przetwórstwie przemysłowym (o 14,9% wobec wzrostu o 5,5%) w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 14,7 % wobec wzrostu o 33,7%). Natomiast spadek nakładów wystąpił w budownictwie (o 8% wobec wzrostu przed rokiem o 16,2%), wymienił Urząd.

MPiT: spowolnienie gospodarcze będzie łagodne

Zwiększenie przychodów, inwestycji oraz wyhamowanie dynamiki spadku rentowności przedsiębiorstw pozwalają oczekiwać, że przewidywane spowolnienie gospodarcze będzie w Polsce łagodne, prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT)."Najnowsze dane GUS dotyczące sytuacji przedsiębiorstw potwierdzają ich dobrą kondycję. Pod wieloma istotnymi względami I poł. 2019 r. wypada lepiej w porównaniu z I połową 2018 r. Zwiększenie przychodów, inwestycji oraz wyhamowanie dynamiki spadku rentowności pozwalają oczekiwać, że przewidywane spowolnienie będzie w Polsce łagodne i nie zagrozi trwałości ścieżki wysokiego wzrostu gospodarczego" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS."W roku ubiegłym dysproporcja ta była większa (6,5% vs 7,2%). W konsekwencji, wyhamował również spadek rentowności netto. Osiągnęła ona poziom 4,2%, czyli zaledwie 0,1 pkt proc. niższy niż rok wcześniej. Nastąpiło to pomimo pogorszenia koniunktury za granicą (w tym w Niemczech, będących największym odbiorcą polskiego eksportu), wzrostu cen energii oraz oczekiwań płacowych" - czytamy dalej."Utrzymało się zatem wysokie tempo zaobserwowane w I kwartale (21,7%). Nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 65 mld zł. Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (o 23,6%), jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 12,3%) oraz na środki transportu (o 32,3%)" - czytamy dalej.Według resortu, nieznacznie pogorszyły się wskaźniki płynności. Wskaźnik płynności finansowej II stopnia, pokazujący możliwość spłaty krótkoterminowych zobowiązań krótkoterminowymi inwestycjami i należnościami, spadł w porównaniu z I połową 2018 roku ze 100,6% do 97,9%."W przekroju sektorowym wzrost rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 5% do 7,9%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 3,8% do 5,1%), budownictwie (z 1,6% do 2,9%), informacji i komunikacji (z 5,7% do 6,8%). Wyraźne osłabienie tego wskaźnika widać natomiast w górnictwie i wydobywaniu (z 9,3% do 5,5%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 9,4% do 8%)" - czytamy także.Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16 914 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: