Wyniki Alior Banku po I półroczu 2014 r.

Bankowość

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku w I połowie 2014 r. przekroczył 151,6 mln zł i był o blisko 18 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. W pierwszych sześciu miesiącach br. Alior Bank wypracował ponad 883,6 mln zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 575 mln zł z tytułu odsetek oraz 167 mln zł z tytułu opłat i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o ponad 22 proc. w ujęciu rocznym.

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku w I połowie 2014 r. przekroczył 151,6 mln zł i był o blisko 18 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. W pierwszych sześciu miesiącach br. Alior Bank wypracował ponad 883,6 mln zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 575 mln zł z tytułu odsetek oraz 167 mln zł z tytułu opłat i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o ponad 22 proc. w ujęciu rocznym.

Na koniec czerwca 2014 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 21,9 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 21,4 mld zł. To odpowiednio 26 proc. i 12 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie rok wcześniej.

Alior Bank systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) w I połowie 2014 r. ukształtował się na poziomie 50,8 proc. i był niższy o 4,7 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Współczynnik wypłacalności Alior Banku wzrósł na koniec raportowanego okresu do poziomu 13,1 proc., natomiast kapitałowy współczynnik Tier 1 osiągnął poziom 11,5 proc.

Wypracowany w pierwszej połowie 2014 r. zysk netto w wysokości ponad 151 mln zł, dowodzi, że Alior Bank systematycznie umacnia swoją pozycję na polskim rynku bankowym, generując stabilnie wyniki finansowe, przy zachowaniu wysokiej efektywności kosztowej - mówi Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku. Szczególnym powodem do satysfakcji jest wzrost rentowności Alior Banku. Na koniec czerwca br. marża odsetkowa wzrosła do poziomu 4,7 proc., osiągając jeden z najwyższych wyników wśród polskich banków. Co istotne, możliwy jest dalszy wzrost tego wskaźnika w kolejnych kwartałach  - dodaje prezes Alior Banku.

Całkowite przychody Alior Banku z działalności operacyjnej wyniosły po II kwartałach 2014 r. ponad 883,6 mln zł, tj. o ponad 22 proc. więcej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W wyniku stale rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 24,6 proc. do ponad 575 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 167 mln zł, co oznacza wzrost o 44,6 proc. r/r.

Systematycznemu zwiększaniu skali działalności Banku towarzyszy także utrzymanie efektywności kosztowej. W pierwszym półroczu 2014 r. współczynnik C/I ukształtował się na poziomie 50,8 proc. i w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, zmniejszył się o 4,7 p.p.

Źródło: Alior Bank

Udostępnij artykuł: