Wyniki Alior Banku S.A. po trzech kwartałach 2013 r.

Bankowość

Skonsolidowane wyniki finansowe Alior Banku S.A. po trzech kwartałach 2013 r. świadczą o kontynuacji szybkiego rozwoju Spółki i skuteczności strategii konsekwentnie realizowanej przez Zarząd Banku.

Skonsolidowane wyniki finansowe Alior Banku S.A. po trzech kwartałach 2013 r. świadczą o kontynuacji szybkiego rozwoju Spółki i skuteczności strategii konsekwentnie realizowanej przez Zarząd Banku.

- Stale zwiększamy nasz udział w rynku dzięki rozwojowi atrakcyjnej oferty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych oraz efektywnie wykorzystując nasze przewagi rynkowe, w tym potencjał informatyczny i innowacyjność. Konsekwentnie realizujemy dotychczasową strategię Banku, w kolejnych miesiącach chcielibyśmy podtrzymać obecne tempo rozwoju najbardziej dochodowych segmentów rynku - mówi Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku S.A.

Całkowite dochody Grupy Alior Banku z działalności operacyjnej wyniosły po trzech kwartałach 2013 r. ponad 1,07 mld zł, tj. o 16,7 proc. więcej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Znaczącą część dochodów Banku stanowił wynik odsetkowy, który zwiększył się o 17,5 proc., do ponad 731,2 mln zł.  Dynamiczny wzrost wyniku odsetkowego jest efektem stale rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek.

131114.alior.01.500x

Skonsolidowany zysk netto Alior Bank S.A. po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł ponad 154,6 mln zł, czyli był o 4 proc. wyższy od wyniku wypracowanego w analogicznym okresie rok wcześniej. Niższa niż w poprzednich okresach dynamika wzrostu zysku netto wynika z jednorazowej korekty wyniku Banku w III kwartale 2013 r. o 105 mln zł, związanej ze zmianą metody rozpoznawania przychodów z tytułu bancassurance. Alior Bank zdecydował się wdrożyć najbardziej konserwatywny sposób rozliczania przychodów z tytułu ubezpieczeń. Zamiast księgowania części przychodów z bancassurance w momencie ich sprzedaży (up-front) wprowadzone zostało proporcjonalne rozliczenie wszystkich przychodów w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. Zmiana metody dotyczy przychodów z produktów ubezpieczeniowych, które bank sprzedał od początku istnienia, czyli w latach 2008 - 2013. Wyjątek stanowi 4% przychodów z ubezpieczeń związanych z produktami inwestycyjnymi.

Jest to jedynie zmiana sposobu księgowania i przychody te - 414 mln zł odroczonego zysku - zostaną rozpoznane w kolejnych kwartałach, podwyższając wyniki Banku. Wprowadzenie periodyzacji przychodów z ubezpieczeń nie wpływa na realizację modelu biznesowego oraz dotychczasowej strategii Alior Banku, również w zakresie rozwoju bancassurance.

Alior Bank stale poprawia efektywność kosztową. Trzeci kwartał 2013 r. był kolejnym, w którym Bank odnotował wzrost przychodów przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki wzrostu kosztów. Na koniec września br. współczynnik C/I ukształtował się na poziomie 57,2 proc. i w porównaniu z końcem III kwartału 2012 r. zmniejszył się o prawie 4 p.p.

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wzrosła o ponad 37,2 proc. r/r osiągając poziom 18,1 mld zł na koniec trzeciego kwartału 2013 r. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło prawie 19,2 mld zł, czyli o 26,3% więcej niż rok wcześniej. Tym samym Alior Bank utrzymuje jeden z najniższych na rynku współczynników kredytów do depozytów na poziomie 95 proc.

131114.alior.02.400x

 Bank sprawnie wykorzystuje swój potencjał technologiczny i operacyjny, aby m.in. dynamicznie zwiększać bazę klientów i kontynuować rozwój na rynku kredytów detalicznych. Na koniec września 2013 r. produkty i usługi Banku dostępne były w 804 placówkach, w tym między innymi w 209 oddziałach własnych i 173 nowoczesnych mini oddziałach Alior Bank Express.

Tak rozbudowana sieć dystrybucji jest konsekwencją zainteresowania bogatą ofertą  Banku, z której na koniec III kwartału 2013 r. korzystało już ponad 1,93 mln klientów, z czego ponad 1,81 mln stanowili klienci indywidualni, a 117 tys. klienci biznesowi. Na początku listopada br., w niespełna pięć lat od rozpoczęcia działalności przez Alior Bank, liczba klientów Banku przekroczyła dwa miliony.

- Elastycznie dostosowujemy naszą ofertę do aktualnych potrzeb rynku. Wprowadzamy kolejne innowacyjne produkty i rozwiązania, które dają podstawę do rozwoju Banku w strategicznych segmentach rynku. Stawiamy m.in. na dywersyfikację oferty, czego kolejnym przejawem będzie m.in. upowszechnienie usług profesjonalnego zarządzania aktywami, dotychczas zarezerwowanych przede wszystkim dla klientów zamożnych - mówi Wojciech Sobieraj.

Jednocześnie Alior Bank utrzymuje wskaźniki adekwatności kapitałowej CAR oraz TIER1 na bezpiecznym poziomie odpowiednio 12,4 proc. i 10,5 proc.

Udostępnij artykuł: