Wyniki Alior Banku za 2014 r.

Bankowość

Alior Bank wypracował w 2014 r. ponad 1,87 mld zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 1,22 mld zł z tytułu odsetek i 348 mln zł z tytułu opłat i prowizji oraz 309 mln zł z tytułu działalności handlowej i pozostałej. Oznacza to wzrost przychodów o 22 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

  • Zysk netto Banku za 2014 r., z uwzględnieniem jednorazowego odpisu związanego ze sprzedażą spółki Polbita, wyniósł 323 mln zł, co oznacza wzrost o 41 proc. r/r.
  • W dwóch ostatnich kwartałach 2014 r. wypracowany zysk przekroczył każdorazowo 100 mln zł netto, wyłączając jednorazowy odpis związany ze sprzedażą spółki Polbita w III kwartale 2014 r.
  • Na koniec 2014 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 23,6 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów – 24,4 mld zł. To odpowiednio 20 proc. i 17 proc. więcej niż w 2013 r. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na poziomie 96,8 proc.
  • Bank konsekwentnie zwiększa swoją efektywność kosztową. Współczynnik kosztów do dochodów w 2014 r. wyniósł 49,4 proc. (55 proc. w roku poprzednim). Alior Bank utrzymuje również korzystne proporcje dynamiki wzrostu przychodów – 22 proc. względem wzrostu kosztów – 9 proc.
  • Pomimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych Bank utrzymał w 2014 r. marżę odsetkową netto na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego, tj. 4,7 proc., osiągając jeden z najlepszych wyników w sektorze.

W IV kwartale zysk netto Alior Banku wyniósł 100 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk netto za 2014 r., z uwzględnieniem jednorazowego odpisu związanego ze sprzedażą spółki Polbita, wyniósł 323 mln zł. Bank odnotował wzrost przychodów o 22 proc. r/r., zwiększając je z 1,54 mld zł do 1,87 mld zł. W tym samym czasie wynik odsetkowy Banku powiększył się w ujęciu rocznym o 22 proc. – do 1,22 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 27 proc. – do 348 mln zł, pomimo obniżenia stawki interchange oraz utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych. Wynik z działalności handlowej i pozostałej wyniósł 309 mln zł i wzrósł o 16 proc. r/r.

150302.alior.01.400x

W 2014 r. Alior Bank pozostał na ścieżce dynamicznego wzrostu i wdrożył szereg strategicznych dla przyszłego rozwoju inicjatyw. Bank rozpoczął partnerską współpracę z T-Mobile oraz zainicjował proces zakupu Meritum Banku, który niedawno został zakończony – komentuje Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku. Dynamiczny wzrost wyników finansowych, bezpieczny poziom kapitałów własnych oraz wysoka efektywność kosztowa Alior Banku tworzą solidne podstawy do kontynuacji szybkiego rozwoju również w tym roku. Nie bez znaczenia jest też fakt, że bez względu na to jakie decyzje dotyczące kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich podejmie Komisja Nadzoru Finansowego, nie będzie to miało żadnego wpływu na wyniki Alior Banku w 2015 r.  – dodaje Wojciech Sobieraj.

Bank konsekwentnie zwiększa skalę działania i systematycznie poprawia efektywność kosztową. Na koniec raportowanego okresu współczynnik kosztów do dochodów (C/I) ukształtował się na poziomie 49,4 proc. i był niższy o 5,6 p.p. w porównaniu z 2013 r. Tym samym Bank podtrzymuje plany obniżenia współczynnika C/I poniżej 45 proc. w 2016 r.

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wzrosła o 20 proc. r/r osiągając poziom 23,6 mld zł na koniec 2014 r. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 24,4 mld zł, czyli o 17 proc. więcej, niż rok wcześniej. W grudniu 2014 r. udział Alior Banku w rynku kredytów wyniósł 2,8 proc., a w rynku depozytów 2,7 proc.

150302.alior.02.400x

 W 2014 r. Alior Bank wdrożył kolejne inicjatywy strategiczne. Najważniejszą z nich było nawiązanie współpracy z T-Mobile, która umożliwiła znaczne rozszerzenie sieci sprzedaży oraz dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii mobilnych. W ciągu 8 miesięcy od rozpoczęcia działalności, z usług T-Mobile Usługi Bankowe skorzystało 141 tys. klientów, spośród których 85 proc. nie miało wcześniej relacji z Alior Bankiem. W ramach współpracy w 2015 r. Bank zamierza rozwijać nowoczesne kanały sprzedaży, m.in. udostępniając nowe aplikacje mobilne i otwierając ponad 170 placówek typu store-in-store w salonach T-Mobile. Planowane jest także rozszerzenie oferty o produkty dla firm z sektora MSP.

W październiku 2014 r. Alior Bank podpisał umowę zakupu 97,9 proc. akcji Meritum Banku. 19 lutego 2015 r., po spełnieniu się warunków zawieszających, nastąpiło zamknięcie transakcji. To przejęcie pozwoli na realizację istotnych synergii przychodowych i kosztowych, umożliwi także wzmocnienie pozycji Alior Banku na rynku bankowym.

Obecnie jednym z kluczowych zadań dla Alior Banku jest jak najszybsze połączenie z Meritum Bankiem.

25 lutego do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o zgodę na to połączenie. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem, pod warunkiem otrzymania zgody KNF, fuzja prawna jest planowana w II kwartale 2015 r., a proces połączenia mógłby się zakończyć najpóźniej w IV kwartale 2015 r. – mówi Witold Skrok, wiceprezes Zarządu Alior Banku.

Alior Bank pozostaje liderem w pozyskiwaniu nowych klientów, w ciągu ostatniego roku ich liczba zwiększyła się o ponad 450 tys. Na koniec 2014 r. z usług Banku korzystało 2,5 mln klientów, w tym 120 tys. klientów biznesowych.

W 2015 r. zamierzamy rozwijać nowe projekty, pomimo niekorzystnych zmian w bankowym otoczeniu makroekonomicznym. Będziemy konsekwentnie zwiększać efektywność wszystkich kanałów dystrybucji, zgodnie z najnowszymi trendami i zmieniającymi się potrzebami klientów – zapowiada Krzysztof Czuba, wiceprezes Zarządu Alior Banku.
W 2014 r. Alior Bank został doceniony w kraju i za granicą, m.in. otrzymał prestiżowe wyróżnienie magazynu „Global Finance”: „Najlepszy Bank w Polsce w 2014 r.” – za najlepsze dopasowanie produktów i usług do specyfiki polskiego rynku, a „Retail Banker International” przyznał Alior Bankowi tytuł „Najlepszego europejskiego banku detalicznego 2014” (to pierwsza w historii konkursu nagroda dla polskiego banku).

Źródło: Alior Bank

Udostępnij artykuł: