Wyniki Banku Pocztowego za I półrocze 2017 r.

Z rynku

W I półroczu 2017 roku Grupa Banku Pocztowego poprawiła większość kategorii budujących dochody z podstawowej działalności, w tym wynik z tytułu odsetek oraz wynik prowizyjny. Jednocześnie Grupa skutecznie obniżała koszty działalności. Wypracowany zysk netto wyniósł 1,6 mln zł.

Zysk Banku Pocztowego w I półroczu 2017 r. wyniósł 1,6 mln zł, co w porównaniu do zysku osiągniętego rok wcześniej jest dobrym wynikiem, zwłaszcza przy uwzględnieniu faktu, że zysk wypracowany przez Grupę przed rokiem determinował istotnie jednorazowy przychód w wysokości 16,9 mln zł z tytułu transakcji sprzedaży akcji VISA Europe na rzecz VISA Inc.

Dochody Banku Pocztowego w I półroczu 2017 r. wyniosły 166,0 mln zł. Bank odnotował 4,0 proc. wzrost wyniku z tytułu odsetek, do poziomu 137,0 mln zł. Wynik z tytułu prowizji wzrósł zaś o 7,1 proc., osiągając poziom 26,0 mln zł. W I półroczu 2017 r. Grupa Banku Pocztowego skutecznie obniżała koszty działania, dzięki czemu spadły z poziomu 112,0 mln zł w I półroczu 2016 r. do 107,3 mln zł w I półroczu 2017 r. (-4,2 proc r/r). Wskaźnik relacji kosztów do dochodów C/I dla Grupy wyniósł 65,4 proc.

Jednocześnie w I półroczu 2017 r. Grupa Banku Pocztowego za sprawą wyższego wyniku z odsetek zrealizowała marżę odsetkową na dobrym, rynkowym poziomie 3,8 proc, tj. o 0,2 p.p. wyższym niż rok wcześniej.

– Możemy dziś wykazać 1,6 mln zł zysku, jaki Bank Pocztowy wypracował w I półroczu 2017 r. Jednocześnie traktujemy ten wynik jako punkt wyjścia do systematycznej poprawy osiąganych przez Bank rezultatów, na co pozwoli nam Strategia Banku do 2021 r., którą pod koniec czerwca br. przyjęła Rada Nadzorcza i którą od 2 miesięcy realizujemy – mówi Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Dalsza poprawa jakości

Po I półroczu 2017 r. Bank Pocztowy obsługiwał blisko 1,3 mln Klientów, pozyskując w ciągu 6 miesięcy ok. 40 tys. nowych Klientów detalicznych. Jednocześnie Bank koncentrował się na poprawie jakości prowadzonych rachunków, co wiązało się z koniecznością zamykania tzw. „uśpionych ROR”. W skutek prowadzonych działań liczba obsługiwanych przez Bank rachunków osobistych wyniosła 818 tys. przy jednoczesnej istotnej poprawie ich jakości – średni stan środków na rachunkach bieżących w Banku Pocztowym wzrósł r/r ponad 20 proc.

Udostępnij artykuł: