Wyniki finansowe Banku BPH: 158,2 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2011 roku

Bankowość

W 3. kwartale 2011 roku Bank BPH osiągnął zysk netto w kwocie 54,3 mln zł, a narastająco od początku roku - 158,2 mln zł. Wynik na działalności bankowej wzrósł o 0,5% wobec 2. kwartału b.r., dzięki poprawie wyniku odsetkowego o 3,2% do kwoty 341,9 mln zł. Bank utrzymał marżę odsetkową na aktywach w wysokości 3,6%.

„Trzeci kwartał roku był dla Banku BPH kolejnym okresem poprawy efektywności dzięki skutecznej sprzedaży kluczowych produktów kredytowych. Wprowadzamy do naszej oferty nowe produkty zarówno dla klientów detalicznych, jak i firm. Pod koniec września ogłosiliśmy nową wizję i strategię marki, zgodnie z którą chcemy być postrzegani przez interesariuszy, w tym klientów, pracowników i społeczności, jako bank nr 1 pod względem fair play i zaufania” – powiedział Richard Gaskin, p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH.

W minionym kwartale Bank udzielił kredytów gotówkowych na kwotę 451 mln zł, a co więcej – dynamika ich sprzedaży rosła z miesiąca na miesiąc, sięgając we wrześniu 160 mln zł. W segmencie klientów korporacyjnych Bank pozyskał 503 mln zł nowych zaangażowań. Aktywność Banku na rynku finansowania transakcji fuzji i przejęć wzrosła w 3. kwartale do 200 mln zł wartości zaangażowań. Sporym zainteresowaniem ze strony klientów MSP cieszyły się kredyty zabezpieczone, na które złożono wnioski o wartości 250 mln zł. Miesięcznie Bank BPH wydawał średnio 3 300 kart kredytowych, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału o 18%. Prawie 95% ze sprzedawanych przez Bank kart jest w technologii bezstykowej (payWave). Zauważalny jest również rosnący udział transakcji bezgotówkowych realizowanych przy pomocy kart, który obecnie wynosi 80%.

Bank BPH nieustannie wzbogaca swoją ofertę produktową. W ostatniej fazie przygotowań znajdują się usługi faktoringowe dla małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Intencją Banku jest, aby w ciągu najbliższych 5 lat zająć miejsce w pierwszej piątce podmiotów świadczących tego typu usługi w Polsce. Zaoferowaliśmy nowy prestiżowy rachunek bieżący „Konto Maksymalne”, w ramach którego klienci indywidualni otrzymują podstawowe usługi bankowe i złotą kartę debetową do konta, a także dostęp do szerokiego pakietu usług assistance. Bank wprowadził ponadto dwie nowe karty wydawane do kont osobistych – Visa payWave oraz MasterCard® Debit Gold, a także Program dla Profesjonalistów skierowany do klientów z wybranych grup zawodowych, tzw. wolnych zawodów. Obecnie Bank pracuje nad zaoferowaniem klientom segmentu MSP linii wielocelowej, dotychczas udostępnionej jedynie przedsiębiorstwom, oraz nad nowym rozwiązaniem z zakresu bankowości mobilnej zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i MSP.

Bank unowocześnia kanały dystrybucji. Do końca 3. kwartału zostało otwartych 5 Oddziałów w innowacyjnym formacie. W tym czasie Bank zmodernizował również 8 dotychczasowych placówek i podjął prace nad kolejnymi 40. Zgodnie z planem przebiega kompleksowa wymiana bankomatów: na koniec września Bank zainstalował 134 nowe urządzenia, a wymiana kolejnych 28 nastąpi do końca 2011 roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Bank zainicjował program ujednolicenia sposobu i jakości obsługi, z zapewnieniem obsługi gotówkowej we wszystkich oddziałach własnych. Innowacyjny program wideo-doradcy objął swoim zasięgiem klientów zamożnych, którzy w wybranych oddziałach mogą korzystać z jego udogodnień również w kontaktach z doradcą inwestycyjnym.

Po prostu fair”. Tworząc nowe pozycjonowanie naszej marki, upewniliśmy się, że możemy je potwierdzić za pomocą namacalnych i wiarygodnych dowodów, opracowywanych w odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy, w tym klientów, pracowników i społeczności. Częścią nowej kampanii wizerunkowej jest akcja „Zwykły Bohater”, prowadzona wspólnie z telewizją TVN i portalem Onet.pl, polegająca na poszukiwaniu i nagradzaniu zwykłych ludzi, którzy w codziennym życiu zachowali się uczciwie, wykazali się odwagą oraz spontaniczną chęcią niesienia pomocy innym, bądź byli po prostu fair w stosunku do innych.

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku BPH za 3. kwartał 2011 roku wyniósł 54,3 mln zł, a w ujęciu narastającym zamknął się kwotą 158,2 mln zł. Nastąpił przyrost wyniku z tytułu odsetek o 3,2% kw./ kw. (tj. 10,7 mln zł) do kwoty 341,9 mln zł, osiągnięty dzięki zwiększonej wartości portfela kredytowego oraz konsekwentnej optymalizacji struktury depozytów. Z kolei wzrost wyniku z tytułu odsetek był głównym źródłem zwiększenia w ujęciu kwartalnym o 0,5% wyniku na działalności bankowej do kwoty 499,2 mln zł. Natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 151,2 mln zł, wobec 156,0 mln zł kwartał wcześniej, i stanowił 30,3% dochodów Banku. Na wyniki finansowe korzystny wpływ miał także zwrot podatku VAT za lata 2007-2008 w kwocie 9,9 mln zł.

Koszty działania Banku ukształtowały się na poziomie 337,5 mln zł, co oznacza wzrost o 0,7% w porównaniu z kosztami poniesionymi w 2. kwartale roku. Jednakże, po wyłączeniu jednorazowych pozycji kosztowych z poprzedniego kwartału koszty okresu sprawozdawczego były niższe o 2,6%. Wzrost kosztów wynikał z wydatków przeznaczonych na działania promocyjne i marketingowe, przede wszystkim w związku z nowym pozycjonowaniem marki. W ciągu 9 miesięcy 2011 roku koszty bazowe Banku obniżyły się o 2,7% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Wielkość rezerw na utratę wartości kredytów w omawianym kwartale wyniosła 96,1 mln zł, wobec 85,0 mln zł w kwartale poprzednim, głównie w związku ze wzrostem rezerw na portfel kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Jednak udział przeterminowanych o więcej niż 30 dni kredytów hipotecznych w CHF spadł do 1,7% na koniec 3. kwartału z najwyższego poziomu odnotowanego w sierpniu. W ujęciu rocznym Bank dokonał odpisów na utratę wartości w wys. 297,4 mln zł, czyli o 57,6% mniej niż w ciągu 3 kwartałów 2010 roku.

Skonsolidowane aktywa Banku na koniec 3. kwartału 2011 roku wzrosły o 2,2% kw./kw. do 38,6 mld zł oraz o 3,4% w porównaniu do końca 2010 roku. Zmiana ta w głównej mierze wynikała z rosnącego portfela kredytowego o dynamice 5,1% w tym kwartale. Po wyeliminowaniu deprecjacji złotego, wolumen kredytów wykazuje spadek o 0,2% wobec stanu na koniec poprzedniego kwartału br. Na koniec okresu sprawozdawczego wartość zebranych od klientów depozytów zamknęła się kwotą 14,5 mld zł.

Udostępnij artykuł: