Wyniki finansowe GK PGNiG za I półrocze 2014

Finanse i gospodarka

Wysokie wydobycie ropy naftowej poprawia wyniki finansowe GK PGNiG w kolejnym kwartale. W pierwszym półroczu 2014 roku GK PGNiG osiągnęła ponad 1,5 mld zł zysku netto, czyli o 6% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Wpływ na to miały wysokie wydobycie ropy naftowej i łagodna zima. Wpływ na wynik miał również odpis aktualizacyjny związany z wyceną aktywów poszukiwawczych.

Wysokie wydobycie ropy naftowej poprawia wyniki finansowe GK PGNiG w kolejnym kwartale. W pierwszym półroczu 2014 roku GK PGNiG osiągnęła ponad 1,5 mld zł zysku netto, czyli o 6% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Wpływ na to miały wysokie wydobycie ropy naftowej i łagodna zima. Wpływ na wynik miał również odpis aktualizacyjny związany z wyceną aktywów poszukiwawczych.

GK PGNiG zanotowała 2% spadek przychodów ze sprzedaży do prawie 16,4 mld zł w pierwszym półroczu 2014 roku wobec 16,7 mld zł w pierwszym półroczu 2013 roku. Spadek przychodów jest efektem łagodnej zimy, która przyczyniła się do zmniejszenia sprzedaży gazu. Spowodowało to obniżenie przychodów  z tej sprzedaży o nieco ponad 1 mld zł, ale zostało nieco zniwelowane przez wzrost przychodów ze sprzedaży ropy naftowej oraz energii elektrycznej.

Na poziomie działalności operacyjnej Grupa odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 4%  do ok. 3,5 mld zł wobec 3,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na wynik EBITDA wpływ miał odpis aktualizacyjny w wysokości ok. 500 mln zł. EBITDA skorygowana o saldo odpisów aktualizujących wzrosła w pierwszym półroczu o 21% do prawie 4 mld zł. Największy, bo 55% udział w wyniku Grupy miał segment Poszukiwania i Wydobycie. Udział segmentu Dystrybucja wyniósł 32%, a pozostałych segmentów Obrót i Magazynowanie oraz Wytwarzanie odpowiednio 5% i 8%.

Segment Poszukiwanie i Wydobycie - wzrost zysku

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w pierwszym półroczu 2014 wyniosły 3,4 mld zł, czyli o 24% więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast zysk EBITDA osiągnął 1,9 mld zł w pierwszym półroczu 2014 roku - co oznacza wzrost  o 5% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku.

Na dobre wyniki segmentu wpływ miał ponad 46% wzrost przychodów ze sprzedaży  ropy naftowej oraz większy o prawie 60% wolumen sprzedaży gazu ze złóż w Norwegii do PGNiG Sales & Trading.

Ujemna marża na sprzedaży gazu

Na wynik segmentu Obrót i Magazynowanie w pierwszym półroczu 2014 roku wpływ miały m.in. niższy o 0,6 mld m sześc. wolumen sprzedaży gazu w porównaniu do pierwszego półrocza 2013 r., w tym rosnąca sprzedaż pozataryfowa gazu przez TGE. Przychody segmentu zmniejszyły się o 4% do 13,3 mld zł.

Marża na sprzedaży gazu wysokometanowego wyniosła minus 3% w drugim kwartale 2014 roku w porównaniu do minus 1% w analogicznym kwartale 2013 roku. Natomiast marża w pierwszym półroczu wyniosła 0,5% wobec minus 2% w pierwszym półroczu 2013 r.

Sprzedaż gazu GK PGNiG w drugim kwartale 2014 roku była na podobnym poziomie 3,3 mld m sześc. w porównaniu do analogicznego kwartału 2013 roku. W podziale na poszczególne grupy odbiorców sprzedaż gazu wzrosła wyłącznie wśród klientów PGNiG Sales & Trading. Sprzedaż gazu przez spółkę PST głównie do klientów w Niemczech zwiększyła się o 26% do 0,91 mld m sześc. w pierwszym półroczu 2014 roku.

Udział spółki PGNiG Sales & Trading w przychodach ze sprzedaży gazu utrzymał się na stabilnym poziomie 0,9 mld zł.

140825.pgnig.01.550x

Wpływ wyższych temperatur na wynik segmentu Dystrybucja

Przychody segmentu Dystrybucja pozostały na niezmienionym poziomie 2,3 mld zł w pierwszym półroczu 2014 w porównaniu do analogicznego półrocza 2013 r. Wolumen dystrybuowanych gazów zmniejszył się o 12% do 0,67 mld m sześc. w pierwszym półroczu ze względu na wyższą o 2 stopnie C średnią temperaturę powietrza w tym półroczu wobec pierwszego półrocza 2013 r.

Łagodna zima i ceny energii elektrycznej wpłynęły na sprzedaż segmentu Wytwarzanie

W pierwszym półroczu 2014 roku przychody ze sprzedaży segmentu Wytwarzanie spadły o 8% do 1,03 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku.  Jest to efekt zmniejszenia wolumenów sprzedaży ciepła i energii elektrycznej związany z wysokimi temperaturami oraz spadku cen energii elektrycznej.

Sprzedaż z własnej produkcji energii elektrycznej obniżyła się o 5% do 2 TWh w pierwszym półroczu 2014 roku, a sprzedaż ciepła obniżyła się o 14% do 20,7 PJ.

Zatłoczenie magazynów

Zapas gazu wysokometanowego w podziemnych magazynach gazu na koniec czerwca 2014 roku osiągnął poziom ok. 2,05 mld m sześc. W czerwcu 2013 roku było to 1,78 mld m sześc.

Źródło: PGNiG SA

Udostępnij artykuł: