Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I półroczu 2016

Raporty

W I półroczu 2016 roku podstawowe wyniki finansowe były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Korzystniej niż przed rokiem wypadają także podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe firm, Natomiast niższe od notowanych w I półroczu 2015 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 10,9%) były nakłady inwestycyjne - wynika z najnowszych informacji Głównego Urzędu Statystycznego.

W I półroczu 2016 roku podstawowe wyniki finansowe były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Korzystniej niż przed rokiem wypadają także podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe firm, Natomiast niższe od notowanych w I półroczu 2015 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 10,9%) były nakłady inwestycyjne - wynika z najnowszych informacji Głównego Urzędu Statystycznego.

Dane dotyczą 17 121 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób (dane te nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej).

Przychody z całokształtu działalności wyniosły 1 254 700,2 mln zł i były wyższe o 3,6% od osiągniętych rok wcześniej (1 211 368,2 mln zł), a koszty ich uzyskania wzrosły o 3,2%. W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 94,7% przed rokiem do 94,3%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 3,1%, a koszty tej działalności w tempie 3,0%. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 61,0 mld zł i był wyższy o 6,0% niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 5,9 mld zł i był wyższy o 1,7 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano poprawę wyniku na operacjach finansowych (4,0 mld zł wobec 2,6 mld zł przed rokiem).

Wynik finansowy brutto wyniósł 71,0 mld zł wobec 64,4 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 9,5 mld zł wobec 9,9 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 61,5 mld zł i był wyższy o 12,9% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 74,8 mld zł i był wyższy o 11,4% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 13,3 mld zł i zwiększyła się o 4,8%. Zysk netto wykazało 75,4% ogółu przedsiębiorstw (wobec 75,0% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 82,3% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 83,6% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 80,6% jednostek (przed rokiem 79,2%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 89,6% (wobec odpowiednio 89,7% przed rokiem).

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 50,5% wykazało w I półroczu br. sprzedaż na eksport (50,3% rok wcześniej). Poziom sprzedaży eksportowej był o 7,5% wyższy niż przed rokiem. Udział sprzedaży na eksport w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 24,2% do 25,2%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 80,5% przedsiębiorstw wobec 79,6% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy poprawie i były nieco lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

W I półroczu br. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 49,4 mld zł i były (w cenach stałych) o 7,1% niższe niż przed rokiem (w I półroczu ub. roku notowano wzrost o 10,9%). Nakłady na budynki i budowle zmniejszyły się o 14,7%, nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia obniżyły się o 3,3%, natomiast na środki transportu wzrosły o 3,7%. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 63,7% (przed rokiem 59,6%).

Największy spadek nakładów (w cenach bieżących) wystąpił w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 50,2% wobec wzrostu przed rokiem o 23,9%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 37,6% wobec spadku o 7,6%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 9,8% wobec wzrostu przed rokiem o 39,9%). Wzrosły natomiast nakłady m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 29,9% wobec wzrostu przed rokiem o 17,8%), w przetwórstwie przemysłowym (o 7,6% wobec wzrostu o 17,4%), informacji i komunikacji (o 3,2% wobec wzrostu o 6,6%).

Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-okresie-styczen-czerwiec-2016-roku,12,24.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: