Wyniki Grupy Alior Banku po I kwartale 2015 r.

Bankowość

Skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku w I kwartale 2015 r. przekroczył 91 mln zł i był o ponad 34 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.W pierwszych trzech miesiącach br. Grupa Alior Banku wypracowała 520 mln zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 343 mln zł z tytułu odsetek i 93 mln zł z tytułu opłat i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o 25 proc. w porównaniu do I kwartału 2014 r.Na koniec marca 2015 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wyniosła 27,4 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 27,8 mld zł. To odpowiednio 31 proc. i 27 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na bezpiecznym poziomie 99 proc.Grupa Alior Banku systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) w I kwartale 2015 r. wyniósł 49,6 proc. (51,5 proc. w analogicznym okresie w roku poprzednim).W I kwartale br. Alior Bank nabył 97,9 proc. akcji Meritum Banku. Synergie kosztowe i przychodowe wynikające z przejęcia wyniosą 36 mln zł w 2015 r., 77 mln zł w 2016 r. i 85 mln zł w 2017 r. Szacowane koszty integracji banków to 50 mln zł.

 

Wypracowane w I kwartale 2015 r. wyniki finansowe potwierdzają niezachwiany potencjał dalszego rozwoju Grupy Alior Banku. Fakt ten odbieramy ze szczególną satysfakcją biorąc pod uwagę niekorzystne uwarunkowania rynkowe, z którymi przyszło mierzyć się branży bankowej w pierwszych miesiącach br., m.in. niski poziom stóp procentowych, obniżenie stawki interchange czy też wzrost składki na rzecz BFG –mówi Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Alior Bank S.A. W kolejnych kwartałach  zamierzamy  skupić się na utrzymaniu dotychczasowego tempa wzrostu oraz na sprawnym przeprowadzeniu fuzji z Meritum Bankiem – dodaje prezes Banku.

Całkowite dochody Grupy Alior Banku z działalności operacyjnej osiągnęły po I kwartale 2015 r. 520 mln zł, tj. o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W wyniku stale rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 25 proc. osiągając 343 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 11 proc. i wyniósł 93 mln zł, pomimo obniżenia stawki interchange oraz utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych. Wynik z działalności handlowej i pozostałej wyniósł 84 mln zł i był o 40 proc. wyższy niż w I kwartale roku ubiegłego.

Grupa systematycznie poprawia efektywność kosztową. Na koniec raportowanego okresu współczynnik kosztów do dochodów (C/I) ukształtował się na poziomie 49,6 proc. i był niższy o 1,9 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Tym samym Bank podtrzymuje plany obniżenia współczynnika C/I poniżej 48 proc. w 2015 r.

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wzrosła o 31 proc. r/r osiągając poziom 27,4mld zł na koniec I kwartału 2015 r. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 27,8mld zł, czyli o 27 proc.więcej, niż rok wcześniej.

 

W I kwartale 2015 r. Alior Bank dynamicznie rozwijał strategiczną współpracę z T-Mobile. W ciągu roku od rozpoczęcia działalności, z usług T-Mobile Usługi Bankowe skorzystało już 208 tys. klientów. Mogą oni otworzyć konto w sieci kilkuset punktów zlokalizowanych w całej Polsce oraz poprzez nowoczesne zdalne kanały sprzedaży. Do końca kwietnia br. Bank otworzył już 135 placówek typu store-in-store w salonach T-Mobile oferujących szerszy zakres obsługi, w tym produkty kredytowe.

19 lutego 2015 r. Alior Bank nabył 97,9 proc. akcji Meritum Banku. Przygotowania do fuzji prawnej i połączenia obu banków, które nastąpią po uzyskaniu odpowiednich zgód Komisji Nadzoru Finansowego, przebiegają zgodnie z harmonogramem. Stopniowa integracja procesów, systemów i infrastruktury IT obu banków oraz wdrożenie jednolitej oferty produktów i usług zakończy się najpóźniej w IV kwartale 2015 r.

Synergie kosztowe i przychodowe wynikające z przejęcia Meritum Banku wyniosą 36 mln zł, w 2015 r. 77 mln zł w 2016 r. i 85 mln zł w 2017 r.,zaś szacowanekoszty integracji banków 50 mln zł. Dzięki połączeniu możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału obu innowacyjnych i prężnie rozwijających swoją działalność instytucji oraz doświadczenia ich pracowników. W rezultacie powstanie większy, silniejszy i jeszcze nowocześniejszy bank, który będzie podążał za najnowszymi trendami rynkowymi, aby spełnić szybko zmieniające się oczekiwania i potrzeby klientów.

W ramach przygotowań do połączenia z Meritum Bankiem oraz w odpowiedzi na dynamiczny rozwój elektronicznych kanałów obsługi klientów, Alior Bank zainicjował w I kwartale br. zmiany zmierzające do wdrożenia nowego modelu dystrybucji. Zaowocują one stworzeniem nowego standardu jakości obsługi klientów zarówno w segmencie detalicznym, jak i biznesowym. Nowy model dystrybucji będzie jednym z fundamentów dynamicznego rozwoju połączonego Banku i umożliwi utrzymanie przewagi konkurencyjnej m.in. w zakresie efektywnego pozyskiwania nowych klientów i zapewnienia im optymalnej obsługi.

Na koniec marca 2015 r. z usług Grupy Alior Banku korzystało już 2,94 mln klientów – 2,64 mln stanowili klienci Alior Banku i T-Mobile Usługi Bankowe (w tym 123 tys. firm), zaś 295 tys. klienci Meritum Banku.

Julian Krzyżanowski
Rzecznik prasowy, Alior Bank

Udostępnij artykuł: