Wyniki Grupy BZ WBK I kw. 2016

Bankowość

Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK w I kw. 2016 r. wypracowała zysk należny akcjonariuszom w wysokości 556 mln zł. Po wyeliminowaniu jednorazowych zysków oraz nowych obciążeń ustawowych (tj. 67,6 mln zł podatku bankowego oraz 8,5 mln zł stanowiące ujętą w I kwartale br. część składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców) zysk należny wzrósł o 1% r/r.

Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK w I kw. 2016 r. wypracowała zysk należny akcjonariuszom w wysokości 556 mln zł. Po wyeliminowaniu jednorazowych zysków oraz nowych obciążeń ustawowych (tj. 67,6 mln zł podatku bankowego oraz 8,5 mln zł stanowiące ujętą w I kwartale br. część składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców) zysk należny wzrósł o 1% r/r.

Kluczowe elementy wyników za I kw. 2016 r.:

 • Solidny wzrost wyniku odsetkowego o 7% r/r i wyniku z tytułu prowizji o 3% r/r,
 • Stabilne dochody ogółem r/r (z wyłączeniem zysków jednorazowych w I kw. 2015 r.), wzrost o 5% w stosunku do poprzedniego kwartału,
 • Spadek zannualizowanego kosztu ryzyka do 74 p.b. - 134 mln zł.,
 • Ścisła kontrola kosztów - wskaźnik efektywności kosztowej na poziomie 47%,
 • Dywidenda w wys. 80 mln zł wypłacona przez spółkę AVIVA,
 • Niższe zyski z działalności ALM r/r: 39 mln zł. vs 188 mln zł. w I kw. 2015 r.,
 • Obciążenia ustawowe w kwocie 68 mln (za dwa miesiące).

 

Dochody ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK w I kwartale 2016 r. wyniosły 1 828,0 mln zł i w ujęciu porównywalnym były niższe o 1% r/r. Wynik z tytułu odsetek osiągnął 1 124,7 mln zł 
i zwiększył się o 7% r/r. Wyższy wynik z tytułu odsetek (+75 mln zł r/r) wraz z rosnącymi w zbliżonym tempie aktywami netto ustabilizowały marżę odsetkową netto Grupy na poziomie ok. 3,6%.

W I kwartale 2016 r. wynik z tytułu prowizji wyniósł 473 mln zł i przekroczył poziom poprzedniego roku 
o 3%.

Grupa Banku Zachodniego WBK otrzymała od Avivy dywidendę w wysokości 80 mln zł.

Koszty operacyjne ogółem w wysokości 865 mln zł były o 3% wyższe r/r w ujęciu porównywalnym po odjęciu wpływu części składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wys. 8,5 mln zł. Wyższe koszty są wynikiem rosnącej skali działalności Grupy oraz rozwoju nowych technologii. Wskaźnik efektywności kosztowej kształtował się na poziomie 47%. Na wynik Grupy Banku Zachodniego WBK miało wpływ wprowadzenie w lutym 2016r. podatku bankowego, którego stawka wynosi 0,0366% wartości aktywów miesięcznie. Obciążenia w lutym i marcu wyniosły 68 mln zł.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych osiągnęły wartość 134 mln zł, 
a zannualizowany koszt ryzyka wyniósł 74 p.b., co oznacza istotny spadek w ujęciu porównywalnym 
(z 0,94% w 1 kw. 2015 r.). Jest to efekt poprawy jakości portfela kredytowego i proaktywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym oraz pozytywnego wpływu warunków gospodarczych.

Należności kredytowe brutto wzrosły o 10 % r/r do ponad 103 mld zł z jednoczesnym wzrostem bazy depozytowej klientów o 11 % r/r do 102 mld zł. Na dzień 31 marca 2016 roku aktywa ogółem wyniosły 
138 mld zł.

Wskaźnik kapitałowy wyniósł 14,1%, a wskaźnik kapitału Tier 1 osiągnął poziom 13,7%, znacznie przekraczając wymogi regulatora.

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 587.564.899,06 zł z niepodzielonego zysku netto banku za 2014 r. oraz 702.484.042,94 zł 
z zysku netto za 2015 r.

Wartość dywidendy na akcję wynosi 13 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 29 kwietnia 2016 r. 
a dywidenda zostanie wypłacona 16 maja 2016 r.

Bankowość detaliczna Banku Zachodniego WBK
Na koniec marca 2016 r. bank prowadził 3,05 mln kont osobistych złotowych. W I kwartale 2016 roku otwarto 93 tys. kont osobistych, w tym 53 tys. Kont Godnych Polecenia. Dzięki promocji internetowego Konta na 4% znacząco wzrósł udział kont osobistych otwartych w kanałach zdalnych - z 4,5% wszystkich otwartych kont 
w I kwartale 2015 do 23% w I kwartale 2016.

Klientom indywidualnym w I kwartale zaoferowano dwie nowe promocje ("Podwajamy oprocentowanie" oraz "Aktywność procentuje") w ramach uruchomionego nowego rozwiązania Aktywny Depozyt. Do promocji w ciągu 
I kwartału przystąpiło ponad 18 tys. klientów. Kontynuowano także ofertę Lokat Bonusowych oraz Lokat Bonusowych dla Inwestora. Akwizycję depozytów wspierała 4-miesięczna Lokata Swobodnie Zarabiająca 
ze stałym oprocentowaniem dostępna dla nowych środków.

Po osiągnięciu rekordowego udziału w rynku detalicznym na GPW w Warszawie w II półroczu 2015 roku (12,3% w porównaniu do 10,5% w II półroczu 2014 roku), w I kwartale nadal wzmacniano pozycjonowanie oferty Domu Maklerskiego wśród klientów indywidualnych. Głównym działaniem jest wdrożona w marcu i trwająca do końca sierpnia promocja "Premia za zysk", umożliwiająca klientom uzyskanie do 1000 zł premii na rachunku brokerskim. Rozszerzono także ofertę rynków OTC o nowe kontrakty CFD na indeksy, surowce i towary.

Na koniec I kwartału 2016 roku bank miał w portfelu  769,4 tys. kart przedpłaconych, 748,5 tys. kart kredytowych, 3,1 mln kart debetowych dla klientów indywidualnych i oraz 184,9 tys. kart dla firm. Bank kontynuował prace nad wdrożeniem płatności mobilnych w technologii HCE z kartą kredytową, które zostały wprowadzone do oferty na początku kwietnia br.

W I kwartale 2016 r. działania sprzedażowe kredyty gotówkowego wspierała kampania marketingowa. W celu wsparcia sprzedaży wprowadzono zmiany w ofercie oraz procesie udzielania kredytów, które pozwalają skutecznie konkurować na rynku. Portfel  kredytów gotówkowych na koniec I kwartału 2016 r. był wyższy o 7,6% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Nadal dynamicznie rosła sprzedaż kredytów detalicznych w kanałach on-line (o 57% r/r) oraz przez Infolinię (o 15% r/r). W I kwartale 2016 sprzedaż limitów 
w koncie przez BZWBK24 internet/mobile wzrosła o 133% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

I kwartał 2016 roku ponownie był rekordowym okresem w sprzedaży kredytów hipotecznych - 1,333 mld zł, 
o ponad 55% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Udział Banku w rynku detalicznych kredytów hipotecznych w 2016 r. wyniósł 15,3% (w marcu br.), a w programie "Mieszkanie dla Młodych" nadal utrzymuje się na poziomie ok. 20%. Bank kontynuował działania ułatwiające bieżącą obsługę zobowiązań klientom indywidualnym, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne w CHF w tym m.in.: możliwość okresowego obniżenia raty na okres 3, 6 lub 12 miesięcy, brak opłaty za aneksy, zmniejszenie spreadu dla waluty CHF (obowiązuje do 
30 czerwca 2016 roku).

W I kwartale 2016 w kanałach zdalnych (infolinia, mobile, internet) Bank sprzedał 57,7 tys. sztuk produktów kredytowych. Liczba klientów digital na koniec marca 2016 r. wyniosła 1,924 mln, a liczba użytkowników bankowości mobilnej 719 tys. W I kwartale wykonali oni łącznie 2,57 miliona transakcji mobilnych (wzrost o 111% w stosunku rocznym).

W tym czasie Bank udostępnił w kanałach zdalnych m.in.:

 • Wnioski 500+ w BZWBK24 internet
 • Płatność zbliżeniowa telefonem mobilną kartą kredytową  - tym samym jako pierwszy bank w Polsce oferujemy klientom możliwość płacenia zbliżeniowego telefonem z wykorzystaniem zarówno mobilnej karty debetowej, jak i kredytowej Visa oraz MasterCard.
 • Biometria głosowa w contact center - zakończenie pilotażu - po sukcesie pilotażu biometria głosowa została udostępniona jako obowiązująca metoda autentykacji klientów na infolinii banku.
 • Przelew na telefon BLIK -możliwość wykonywania przelewów na telefon do osób posiadających konto w innych bankach będących częścią Polskiego Standardu Płatności (aktualnie przelew na telefon udostępniają trzy banki z tej listy).

Monika Nowakowska

Udostępnij artykuł: