Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych we wrześniu 2015 r.

Komentarze ekspertów

Po rekordowej sprzedaży w sierpniu, także we wrześniu zainteresowanie obligacjami oszczędnościowymi utrzymało się na wysokim poziomie. Nabywcy indywidualni zakupili obligacje o nominalnej wartości 245,4 mln zł. To drugi najwyższy wynik w tym roku.

We wrześniu Ministerstwo Finansów zaoferowało klientom detalicznym cztery rodzaje obligacji oszczędnościowych: 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu (DOS0917) oraz obligacje o oprocentowaniu zmiennym: 3-letnie (TOZ0918), 4-letnie (COI0919) i 10-letnie (EDO0925). Podobnie jak w poprzednich miesiącach, oszczędzający najchętniej wybierali papiery o najkrótszym horyzoncie inwestycyjnym. Wartość sprzedaży obligacji dwuletnich wyniosła 183,2 mln zł, a ich udział w strukturze sprzedaży to blisko 75%. Około 10% udział w sprzedaży odnotowano dla obligacji 4-letnich (25,1 mln zł) i 10-letnich (24,9 mln zł). W dalszej kolejności inwestorzy decydowali się na zakup obligacji 3-letnich (12,1 mln zł, 5% udział).

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych we wrześniu nie zwolniła i wyniosła  245 mln zł, co oznacza drugi z kolei najlepszy wynik w tym roku. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, oszczędzający zdecydowanie najczęściej sięgali po obligacje dwuletnie (udział w sprzedaży we wrześniu wynosi blisko 75 %).

Widoczny w ostatnich miesiącach wysoki poziom sprzedaży potwierdza, że wzrost popularności obligacji oszczędnościowych nie jest wydarzeniem jednostkowym. Utrzymywanie preferencyjnego oprocentowania obligacji dla nabywców indywidualnych przy spadku rentowności zarówno na rynku hurtowym, jak i lokat bankowych powoduje, że atrakcyjność naszej oferty wzrasta. Inwestorzy instytucjonalni mogą kupić 2-letnie obligacje skarbowe z rentownością wynoszącą tylko ok. 1,7%, zaś nabywcy indywidualni cały czas mogą nabyć analogiczne obligacje oszczędnościowe oprocentowane w wysokości 2,00% – komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

151013.nbp.01

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0917
We wrześniu 2015 roku sprzedano obligacje DOS0917 o wartości nominalnej 183,2 mln zł w tym 886,0 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 2,00%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 58,8 mln zł, co stanowiło 32,1% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ0918
We wrześniu 2015 roku sprzedano obligacje TOZ0918 o wartości nominalnej 12,1 mln zł, w tym 75,2 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 2,10% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 3,6 mln zł, co stanowiło 29,5% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0919
We wrześniu 2015 roku sprzedano obligacje COI0919 o wartości nominalnej 25,1 mln zł, w tym 141,2 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,30%. W drodze zamiany zakupiono obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 7,4 mln zł, co stanowiło 29,4% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO0925
We wrześniu 2015 roku sprzedano obligacje EDO0925 o wartości nominalnej 24,9 mln zł, w tym 5,1 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,50%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 1,6 mln zł, co stanowiło 6,5% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

151013.nbp.02

Obligacje skarbowe – to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób kupujących obligacje. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa.

Piotr Marczak
Dyrektor Departamentu Długu Publicznego
w Ministerstwie Finansów.

Udostępnij artykuł: