Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych we wrześniu 2014 r.

Finanse i gospodarka

Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych od trzech miesięcy utrzymuje się na stabilnym poziomie. Nominalna wartość papierów dłużnych zakupionych przez klientów indywidualnych we wrześniu osiągnęła poziom 167,9 mln zł.

Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych od trzech miesięcy utrzymuje się na stabilnym poziomie. Nominalna wartość papierów dłużnych zakupionych przez klientów indywidualnych we wrześniu osiągnęła poziom 167,9 mln zł.

We wrześniu br. Ministerstwo Finansów oferowało klientom indywidualnym cztery rodzaje obligacji skarbowych o następujących terminach wykupu: 2-letnie (DOS0916), 3-letnie (TOZ0917), 4-letnie (COI0918) oraz 10-letnie (EDO0924). Największym zainteresowaniem cieszyły się papiery dłużne o najkrótszym horyzoncie czasowym. Oszczędzający dokonali zakupu obligacji dwuletnich za kwotę 122,6 mln zł, co stanowiło 73% całkowitej sprzedaży.
141010.sprzedaz.obligacji.600

Pomimo obniżenia oprocentowania obligacji oszczędnościowych we wrześniu sprzedaż tych obligacji utrzymała się na poziomie analogicznym do poprzednich dwóch miesięcy. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta zamiany wykupywanych we wrześniu obligacji na nowe obligacje po promocyjnej cenie - wartość zamiany stanowiła blisko 2/3 całej sprzedaży wrześniowej. W październiku po raz kolejny nastąpiło obniżenie oprocentowania obligacji oszczędnościowych, a decyzje Rady Polityki Pieniężnej wskazują, że należy oczekiwać dalszego zmniejszenia oprocentowania. Oprocentowanie dwuletnich obligacji oszczędnościowych sprzedawanych w październiku wynosi 2,4%, podczas gdy rentowność analogicznych obligacji handlowanych na rynku hurtowym spadła poniżej 1,8%. W tej sytuacji prawdopodobnie już w listopadzie ponownie obniżymy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych. - mówi Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0916

We wrześniu 2014 roku sprzedano obligacje DOS0916 o wartości nominalnej 122,6 mln zł w tym 157,5 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 2,60%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 90,9 mln zł, co stanowiło 74,1% sprzedaży. Promocyjna cena zamiany wynosiła 99,60 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ0917

We wrześniu 2014 roku sprzedano obligacje TOZ0917 o wartości nominalnej 10,3 mln zł, w tym 138,2 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 2,80% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 5,2 mln zł, co stanowiło 50,4% sprzedaży. Promocyjna cena zamiany wynosiła 99,60 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0918

We wrześniu 2014 roku sprzedano obligacje COI0918 o wartości nominalnej 25,7 mln zł, w tym 50,4 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 3,10%. W drodze zamiany zakupiono obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 8,6 mln zł, co stanowiło 33,4% sprzedaży. Promocyjna cena zamiany wynosiła 99,60 zł.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO0924

We wrześniu 2014 roku sprzedano obligacje EDO0924 o wartości nominalnej 9,3 mln zł, w tym 2,5 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 3,60%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 988 tys. zł, co stanowiło 10,6% sprzedaży. Promocyjna cena zamiany wynosiła 99,60 zł.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w październiku 2014 roku
141010.obligacji.600

O obligacjach Skarbu Państwa

Obligacje skarbowe - dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki potrzeby pożyczkowe budżetu państwa (w tym deficyt i spłaty zaciągniętego wcześniej zadłużenia). Skarb Państwa emituje:

  • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (DOS), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, kapitalizacja roczna - odsetki wypłacane w dniu wykupu razem z nominałem, oprocentowanie stałe ustalone przez Emitenta, wykup po 2 latach od dnia zakupu.
  • Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej (TOZ), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie zmienne, obliczane co pół roku na podstawie stawki WIBOR 6M (średnia stawka, po której największe banki w Polsce pożyczają sobie środki pieniężne na okres 6 miesięcy), odsetki wypłacane co pół roku (za ostatni okres razem z nominałem), wykup po 3 latach od dnia zakupu.
  • Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalonej przez Emitenta, odsetki wypłacane raz na rok (za ostatni okres razem z nominałem), wykup po 4 latach od dnia zakupu.
  • Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalonej przez Emitenta, odsetki wypłacane na koniec inwestycji razem z nominałem, kapitalizacja roczna, wykup po 10 latach od dnia zakupu.

Ministerstwo Finansów
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: