Wyraźne wyhamowanie wzrostu zatrudnienia w lipcu

Komentarze ekspertów / Rynek pracy

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się w lipcu do 8,7% r/r wobec 9,8% r/r w czerwcu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (8,6%) i poniżej naszej prognozy (8,9%).

Jakub Olipra
Fot. Credit Agricole

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się w lipcu do 8,7% r/r wobec 9,8% r/r w czerwcu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (8,6%) i poniżej naszej prognozy (8,9%).

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w lipcu o 3,6% r/r wobec wzrostu o 5,1% w czerwcu. Czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia dynamiki wynagrodzeń była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w czerwcu ich liczba była taka sama jak w 2020 r., podczas gdy w lipcu była o 1 mniejsza niż przed rokiem). Ponadto czynnikiem negatywnym dla dynamiki wynagrodzeń w lipcu był silny efekt wysokiej bazy sprzed roku.

Czytaj także: Płace w firmach i zatrudnienie wzrosło rdr w lipcu; przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5851,87 zł >>>

Zatrudnienie nadal wyraźnie poniżej poziomów sprzed pandemii

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się w lipcu do 1,8% r/r wobec 2,8% w czerwcu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (2,0%). Przyczyną znaczącego spadku rocznej dynamiki zatrudnienia był przede wszystkim silny efekt wysokiej bazy sprzed roku. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się w lipcu zaledwie o 2,4 tys. osób wobec wzrostu o 20,8 tys. w czerwcu i o 21,6 tys. w maju.

Wyraźnie mniejszy niż w ostatnich miesiącach wzrost zatrudnienia wynikał z wygaśnięcia efektu ostatniego etapu odmrażania gospodarki w II poł. maja, które objęło m.in. otwarcie obiektów sportowych, restauracji, obiektów kultury, powrót uczniów szkół podstawowych i średnich do nauki stacjonarnej.

Należy zwrócić uwagę, że pomimo utrzymującego się w ostatnich miesiącach wzrostu liczby etatów, zatrudnienie w lipcu kształtowało się nadal na poziomie niższym o 84,2 tys. osób niż przed wybuchem pandemii, tj. luty 2020 r.   

Silny spadek dynamiki funduszu płac

Realna dynamika funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) obniżyła się w lipcu do 5,4% r/r wobec 8,1% w czerwcu i 7,5% w II kw. Jej zmniejszenie wynika z wygasania efektów niskiej bazy sprzed roku i jest spójne z naszą prognozą zakładającą, że dynamika konsumpcji obniży się w III kw. do 3,8% r/r wobec 12,3% w II kw.

Dzisiejsze dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Udostępnij artykuł: