Wyraźny wzrost produktu krajowego brutto w I kwartale 2017 r.

Aktualności

W I kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1 % w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,2 % - informuje Główny Urząd Statystyczny. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,0%, w porównaniu z I kwartałem ub. roku. W stosunku do opublikowanego w dniu 16 maja 2017 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla I kwartału 2017 r., prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się.

W I kwartale 2017 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 4,1% i był wyższy od notowanego w IV kwartale 2016 r. (wzrost o 1,7%). Wpłynął na to wyższy niż w IV kwartale ubiegłego roku wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 3,9% (wobec 3,1%) oraz wzrost akumulacji brutto o 5,2% (wobec spadku o 1,6% w IV kwartale 2016 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 4,7% i było wyższe niż w IV kwartale 2016 r. (wzrost o 4,5%). Na wzrost akumulacji brutto w I kwartale br. wpłynął wzrost rzeczowych środków obrotowych przy, mniejszym niż w poprzednich kwartałach ubiegłego roku, spadku nakładów brutto na środki trwałe o 0,4 %. W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,9 pkt. proc. (wobec +1,7 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,2 pkt. proc. (wobec +2,2 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +3,0 pkt. proc. oraz spożycia publicznego +0,2 pkt. proc. (odpowiednio w IV kwartale 2016 r: +2,2 pkt. proc. i 0,0 pkt. proc.). W I kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był neutralny (wobec -2,8 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.) co, przy pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+0,7 pkt. proc.), przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,7 pkt. proc. (wobec -0,5 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.). W I kwartale br. zanotowano niewielki pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,1 pkt. proc. wobec +0,8 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2017 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 1,1%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 0,5 %.

W przemyśle wartość dodana brutto w I kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 1,0 %.

Wartość dodana brutto w budownictwie w I kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 3,4 %.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 2,0 %, podobnie w transporcie, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej spadek wartości dodanej wyniósł 4,6 %.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2017 r. wzrosła o 0,4 %.

Popyt krajowy w I kwartale 2017 r. wzrósł realnie o 1,7 %.

Spożycie ogółem w I kwartale 2017 r. wzrosło realnie o 1,1 %, wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 1,4%.

Akumulacja w I kwartale 2017 r. zwiększyła się realnie o 3,0 %.

Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2017 r. zwiększyły się realnie o 0,3 %.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., była wyższa o 3,7%.

Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 7,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., natomiast w budownictwie była wyższa odpowiednio o 4,6%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 6,4%, a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 13,3% w porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 r.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była niższa o 17,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2017 r. wzrosła w skali roku o 0,3%.

Popyt krajowy w I kwartale 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., był wyższy o 4,1%.

Spożycie ogółem w I kwartale 2017 r. było wyższe niż przed rokiem o 3,9%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 4,7%, a wzrost spożycia publicznego wyniósł 1,0%.

Akumulacja brutto w I kwartale 2017 r. wzrosła o 5,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 0,4%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 11,7% wobec 12,3% przed rokiem.

Czytaj więcej:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/wstepny-szacunek-produktu-krajowego-brutto-w-pierwszym-kwartale-2017-roku,3,59.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: