Wysoki wzrost płacy minimalnej oznacza znaczące wzrosty wielu świadczeń

Gospodarka

W Polsce wiele świadczeń jest powiązanych z wynagrodzeniem minimalnym. Tak więc jego wzrost o 15,6 % od 1 stycznia 2020 roku, a następnie o kolejne 15,4 % od 1 stycznia 2021 roku – co zostało zapowiedziane na konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości - będzie miał dla całej gospodarki większe konsekwencje niż tylko wzrost kosztów pracy.

Plik polskich banknotów
Fot. stock.adobe.com/milushka

W Polsce wiele świadczeń jest powiązanych z wynagrodzeniem minimalnym. Tak więc jego wzrost o 15,6 % od 1 stycznia 2020 roku, a następnie o kolejne 15,4 % od 1 stycznia 2021 roku – co zostało zapowiedziane na konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości - będzie miał dla całej gospodarki większe konsekwencje niż tylko wzrost kosztów pracy.

Miesięczna płaca minimalna wpływa też na płacę godzinową, w tym wynagrodzenie osób, zatrudnionych na umowę zlecenie

Od płacy minimalnej uzależniona jest wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Kwota świadczenia co roku jest waloryzowana 1 stycznia. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w porównaniu do kwoty z ubiegłego roku. Tak ustaloną stawkę zaokrągla się w górę do pełnych złotych. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację nie może być niższe od płacy minimalnej.Płaca minimalna wyznacza minimalne wynagrodzenie za przestój niezawiniony przez pracownika, a także wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy wynikające z określonego rozkładu czasu pracy, a nie z winy pracownika.Dodatek za pracę w porze nocnej. Przysługuje on za każdą godzinę pracy w porze nocnej i wynosi 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.Odprawa z tytułu zwolnień grupowych – do 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedsiębiorców rozliczających składki na tzw. zasadach preferencyjnych. Najniższą podstawę wymiaru składek w takich wypadkach stanowi kwota 30% minimalnego wynagrodzenia.Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego – nie niższa niż wynagrodzenie minimalne pomniejszone o 13,71% dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Płaca minimalna netto wyznacza też kwoty wolne od potrąceń.100% minimalnego wynagrodzenia netto w przypadku potrąceń niealimentacyjnych;75% minimalnego wynagrodzenia w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;90% minimalnego wynagrodzenia w przypadku kar pieniężnych.

Stawka godzinowaMiesięczna płaca minimalna wpływa też na płacę godzinową, w tym wynagrodzenie osób, zatrudnionych na umowę zlecenie. Ich wysokość określa w Rozporządzeniu Rada Ministrów.W roku 2019 minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy wahało się od 12,23 zł w lipcu i październiku do 14,06 zł w lutym i grudniu.Stawka wyliczana jest poprzez podzielenie miesięcznej płacy minimalnej, przez liczbę godzin pracy w poszczególnych miesiącach.Dla umowy-zlecenia stawka godzinowa wynosiła 14,70 zł. Po podniesieniu miesięcznej płacy minimalnej do 2600 zł wynagrodzenia godzinowa stawka umowy zlecenia wyniesie prawdopodobnie 17 zł.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: