Wysokie dotacje na założenie firmy na wsi, nabór wniosków do 30 listopada

Firma

Na wsi można założyć firmę informatyczną, księgową, zakład fryzjerski i uruchomić szereg innych działalności gospodarczych korzystając ze specjalnego dofinansowania, wynika z informacji dostępnej na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

wieś, Polska, droga
Fot. stock.adobe.com / Maciej

Na wsi można założyć firmę informatyczną, księgową, zakład fryzjerski i uruchomić szereg innych działalności gospodarczych korzystając ze specjalnego dofinansowania, wynika z informacji dostępnej na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Miesiąc na złożenie wniosku

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020.

Jak nas poinformowano w ARiMR Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej cieszą się dużą popularnością. W ramach dotychczas przeprowadzonych naborów zostało złożonych ok.12 tys. wniosków o przyznanie pomocy.

Premia może zostać przyznana osobie fizycznej, która m.in.: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy;  podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się, jeżeli m.in.:  gospodarstwo rolne, w którym pracuje osoba fizyczna, o której mowa powyżej, jest położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

O premię może starać się również beneficjent albo małżonek beneficjenta poddziałania: "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

250 tysięcy na firmę z trzema pracownikami

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS

Pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Na wsi można założyć nawet firmę informatyczną i dostać dofinansowanie

Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia.

Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.

Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD

Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi.

Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl,  w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84.

Udostępnij artykuł: