Wystartował „Idealny Fundusz Plus”

Bankowość

W tym tygodniu ruszyła sprzedaż nowego ubezpieczenia inwestycyjnego "Idealny Fundusz Plus".  Produkt został stworzony przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. we współpracy z Idea Bank S.A. i dostępny jest w sprzedaży ciągłej w placówkach banku. Nowa propozycja to rozwiązanie dla osób planujących długoterminowe inwestycje.

W tym tygodniu ruszyła sprzedaż nowego ubezpieczenia inwestycyjnego "Idealny Fundusz Plus".  Produkt został stworzony przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. we współpracy z Idea Bank S.A. i dostępny jest w sprzedaży ciągłej w placówkach banku. Nowa propozycja to rozwiązanie dla osób planujących długoterminowe inwestycje.

"Idealny Fundusz Plus" to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną. Środki zgromadzone przez klienta zarządzane są przez Noble Funds TFI S.A., który posiada duże doświadczenie w zarzadzaniu funduszami na polskim rynku. Strategia inwestycyjna produktu opiera się na dywersyfikacji aktywów funduszu na jednostki uczestnictwa różnych subfunduszy Noble Funds TFI S.A. Instrumenty finansowe, w które alokowane są środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, to depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa subfunduszy: Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Maksymalnie 5% aktywów inwestowana jest w depozyty bankowe, natomiast pozostała część w subfundusze.

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która ma ukończone 18 lat i nie ukończyła 57 lat. Klient ma możliwość dokonania wyboru z jaką częstotliwością będzie opłacał składkę regularną:  miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Wysokość składki zależna jest od wybranej częstotliwości jej opłacania. Minimalna wysokość miesięcznej składki to już 200 zł, w przypadku rocznej to 2400 zł.  Niewątpliwie korzyścią dla inwestora, który zdecydował się na składki miesięczne lub kwartalne jest możliwość zawieszenia ich spłaty na sześć miesięcy lub zmiany częstotliwości ich opłacania. Fundusz można w dowolnym czasie zasilić dodatkową kwotą, na ten cel trzeba przeznaczyć co najmniej 1000 zł.

Klient po 5. roku od podpisania umowy ubezpieczenia może przekształcić polisę w bezskładkową oraz może dokonać częściowego wykupu zgromadzonych środków. Przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia inwestor objęty jest ochroną ubezpieczeniową na wypadek śmierci. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym informacja o opłatach oraz ryzykach, zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach Idea Bank S.A.

Źródło: TU Europa SA

Udostępnij artykuł: