Wywiad z Jackiem Furgą: System AMRON na rynku nieruchomości

FN 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Z Jackiem Furgą, przewodniczącym Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP, prezesem Centrum AMRON, rozmawia Bożenna Chlabicz

Z Jackiem Furgą, przewodniczącym Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP, prezesem Centrum AMRON, rozmawia Bożenna Chlabicz

FN: AMRON cieszy się coraz większym zainteresowaniem, budzi też coraz więcej emocji, zwłaszcza w środowisku rzeczoznawców majątkowych. Jaką rolę ma pełnić System AMRON?

Jacek Furga: Związek Banków Polskich od kilku lat konsekwentnie realizuje politykę aktywnego wykorzystywania informacji gospodarczych oraz powszechnego uczestnictwa podmiotów gospodarczych w systemach wymiany informacji, w którą również wpisuje się zasada przejrzystości i dostępności informacji o rynku nieruchomości. Jeszcze w lutym 2008 roku Zarząd ZBP podjął decyzję o przebudowie Systemu AMROM, umożliwiającą zarówno jego udostępnienie innym niż banki uczestnikom rynku obrotu nieruchomościami, jak również dalsze poszerzenie funkcjonalności oraz bezpieczeństwo zasobów bazodanowych i niezawodność korzystania z niego przez użytkowników. Przed rokiem, w marcu 2009 r., utworzone zostało Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami – Centrum AMRON. Ideą przyświecającą tej decyzji było stworzenie specjalistycznego, ogólnopolskiego ośrodka informacyjno-analitycznego, oferującego swoje usługi i produkty wszystkim uczestnikom rynku obrotu nieruchomościami oraz instytucjom rządowym i samorządowym w zakresie prowadzenia rejestrów i baz danych oraz weryfikacji i aktualizacji wartości nieruchomości. Pozwoliło to na poszerzenie dotychczasowej aktywności działającego w strukturze Centrum Prawa Bankowego i Informacji Zespołu AMRON. Pierwszym efektem tych działań był opublikowany przez Związek Banków Polskich w listopadzie 2009 roku kompleksowy ogólnopolski raport na temat kredytów hipotecznych oraz cen transakcyjnych nieruchomości, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zarówno uczestników rynku nieruchomości, jak i jego analityków oraz obserwatorów. Tak duży, pozytywny odzew świadczy, że tego typu raport był potrzebny. Kilka dni temu opublikowaliśmy kolejny raport AMRON podsumowujący rok 2009. Raporty te powstają w oparciu o dane gromadzone przez banki w systemach AMRON i SARFIN. Jednak ich uważna lektura pozwala dostrzec, iż Związek Banków Polskich jest otwarty na współpracę z innymi uczestnikami i obserwatorami rynku mieszkaniowego – publikujemy dane z Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Banku Polskiego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wychodzimy bowiem z założenia, iż przejrzystość i jawność informacji jest warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania rynku nieruchomości oraz kluczowym elementem odbudowy zaufania w relacjach między uczestnikami tego rynku, zwłaszcza w okresach zmian rynkowych trendów. To nie dostęp do informacji powinien decydować o przewadze konkurencyjnej, lecz umiejętność jej wykorzystania.

Powszechnie w biznesie szermuje się jednak hasłem, że „informacja kosztuje”. A tu ZBP otwiera swoją bazę danych AMRON dla wszystkich. Co się za tym kryje?

JF: Po pierwsze, prawo dostępu do informacji nie oznacza, że jej uzyskanie powinno być bezpłatne. Aby móc oferować wiarygodną informację, trzeba ponosić koszty jej pozyskiwania, weryfikacji, aktualizacji i przetwarzania. Dlatego też korzystanie z AMRON jest odpłatne. Po drugie, otwarcie AMRON adresowane jest do konkretnych środowisk i podmiotów. To raczej zaproszenie do współtworzenia wspólnej, ogólnopolskiej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości. Stąd też bardzo atrakcyjne warunki finansowe dla tych, którzy będą zainteresowani nie tylko pozyskiwaniem danych z AMRON, lecz również jego zasilaniem informacjami o transakcjach obrotu nieruchomościami. Należy bowiem pamiętać o celu, w jakim AMRON został stworzony. AMRON to przede wszystkim narzędzie do zarządzania ryzykiem kredytowym przez banki finansujące nieruchomości lub korzystające z zabezpieczeń hipotecznych przy udzielaniu wszelkiego innego typu kredytów. Kredytowanie nieruchomości to jeden z podstawowych obszarów biznesowych polskiego sektora bankowego. Aby był to biznes bezpieczny i rentowny, banki muszą dysponować niezawodną i wiarygodną bazą danych o cenach i wartościach nieruchomości. Zapraszamy do uczestniczenia w AMRON rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, komorników czy zarządców nieruchomościami oraz inne podmioty aktywne na tym rynku, oferując im atrakcyjne narzędzie, usprawniające wykonywanie przez nich czynności zawodowych, a dzięki temu możemy zagwarantować coraz wyższą jakość naszych usług wszystkim uczestnikom Systemu, w tym również bankom.

FN: Na czym polega atrakcyjność AMRON? Nie wyobrażam sobie, aby rzeczoznawcy czy pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie korzystali dotychczas z dostępu do innych baz danych lub wręcz nie prowadzili swoich.

JF: Ma Pani całkowitą rację. Bez własnej bazy danych czy dostępu do bazy zewnętrznej prowadzenie biznesu na rynku nieruchomości byłoby dziś wręcz niemożliwe. Jednak rzeczoznawcom majątkowym, ani pośrednikom w obrocie nieruchomościami nie udało się dotychczas stworzyć wspólnej dla całego środowiska bazy danych. Mało tego, w niektórych regionach działa obok siebie kilka konkurencyjnych wobec siebie baz danych, prowadzonych przez poszczególne regionalne Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych lub przez podmioty prywatne. Z reguły uczestnik jednej z baz nie może korzystać z innej. Sektorowi bankowemu, jako pierwszemu, udało się stworzyć AMRON jako wspólne – mimo, że nie obowiązkowe – rozwiązanie dla całego sektora. Pomysł na stworzenie bazy danych AMRON zrodził się w Związku Banków Polskich jeszcze w roku 2001. Mimo, iż AMRON działa od września 2004 roku, dopiero od połowy roku 2006 – za sprawą Rekomendacji S oraz zmieniającej się radykalnie sytuacji na rynku nieruchomości – zaczął wzbudzać większe zainteresowanie zarówno banków zaangażowanych w finansowanie hipoteczne, jak również innych podmiotów aktywnych na rynku nieruchomości. A jeśli chodzi o atrakcyjność AMRON, to pierwszym atutem jest element skali. Co prawda zasoby bazy danych AMRON to obecnie niecałe 800 tys. rekordów o transakcjach nieruchomościami, z czego ponad 500 tys. to dane z Agencji Nieruchomości Rolnych o gruntach niezabudowanych. Jednak przeprowadzone w ostatnich dniach spotkania robocze z bankami uczestniczącymi w AMRON pozwalają oczekiwać, że liczba danych wprowadzonych przez banki do AMRON w roku 2010 przekroczy 150 tys. rekordów. Ponadto Centrum AMRON prowadzi obecnie pilotażową akcję pozyskiwania danych z powiatowych rejestrów cen transakcyjnych. Liczymy również na stopniowe zasilanie AMRON przez rzeczoznawców i pośredników obrocie nieruchomościami. Poszczególni potencjalni uczestnicy AMRON dysponują zbiorami informacji o transakcjach dokonywanych na tym rynku. Wielu z nich, chociaż pozyskuje takie informacje, to jednak nie ma systemu ich gromadzenia, przetwarzania, analizowania i udostępniania w odpowiednio zorganizowany sposób. Określenie wartości nieruchomości dokonywane przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego wymaga posiadania odpowiednio dużych zasobów informacji o cenach i wartościach nieruchomości ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: