Wyższe płace dla młodocianych pracowników od 1 września. Rząd przyjął rozporządzenie

Rynek pracy

Fot. stock.adobe.com/Picture-Factory

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Od 1 września 2019 r. o 1 pkt proc. zostaną zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, a pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki.

Od 1 września 2019 r. o 1 pkt proc. zostaną zwiększone #wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu

„Regulacja ta tworzy podstawy do większego udziału pracodawców w tworzeniu zachęt do podejmowania przez młodzież tej formy kształcenia oraz odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego, systematycznie dostosowywanego do potrzeb rynku pracy. Ponadto, znowelizowane rozporządzenie będzie dostosowane do zmian w kształceniu zawodowym, które wejdą w życie 1 września 2019 r.” – czytamy w komunikacie.

Najważniejsze przyjęte rozwiązania

– Podwyżki otrzymają młodociani pracownicy (co do zasady osoby między 15. a 18. rokiem życia) odbywający przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

– Obowiązkowa podwyżka będzie wynosić 1 pkt proc., a wynagrodzenie młodocianego ma być obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tak aby wynosiło ono:

a) w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5%, tj. 247,55 zł (obecnie to 4%, czyli 198,04 zł), czyli wzrost o 25%;

b) w drugim roku nauki nie mniej niż 6%, tj. 297,06 zł (obecnie to 5%, czyli 247,55 zł), czyli wzrost o 20%;

c) w trzecim roku nauki nie mniej niż 7%, tj. 346,56 zł (obecnie to 6%, czyli 297,06 zł), czyli wzrost o ponad 16%.

Czytaj także: GUS: przeciętne wynagrodzenie spadło w ujęciu kwartalnym do 4 839,24 zł w II kwartale 2019 r. >>>

– Wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy – pozostanie na obecnym poziomie. Wynosi ono nie mniej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał, tj. obecnie 198,04 zł.

– Zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia dla młodocianych pracowników w trakcie nauki zawodu jest konsekwencją reformy szkolnictwa zawodowego.

– Obecna wysokość stawek wynagrodzenia dla młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu powoduje trudności po stronie pracodawców – w pozyskiwaniu pracowników, i absolwentów szkół – w znalezieniu miejsca zatrudnienia.

– Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników będzie można refundować pracodawcom z Funduszu Pracy (wyjątkowo w 2019 r. środki wydatkowane przez pracodawców będą refundowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Pracodawca, który będzie chciał skorzystać z takiej refundacji będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: