Wzrasta udział kredytów proekologicznych w portfelu Banku Ochrony Środowiska. Wyniki finansowe Grupy po III kwartale 2012 roku.

Bankowość

Rośnie udział kredytów proekologicznych w portfelu Banku Ochrony Środowiska. Na koniec trzeciego kwartału 2012 r. ich łączna wartość sięgała 2,1 mld zł, co stanowiło 18,6 proc. całego portfela kredytowego Banku. W porównywalnym okresie ubiegłego roku odsetek ten wynosił 17,4 proc. Zwiększający się udział kredytów z tego obszaru wiąże się z realizacją strategii BOŚ, która zakłada stopniowy wzrost zaangażowania Banku w szeroko pojętym obszarze ekologii.

Rośnie udział kredytów proekologicznych w portfelu Banku Ochrony Środowiska. Na koniec trzeciego kwartału 2012 r. ich łączna wartość sięgała 2,1 mld zł, co stanowiło 18,6 proc. całego portfela kredytowego Banku. W porównywalnym okresie ubiegłego roku odsetek ten wynosił 17,4 proc. Zwiększający się udział kredytów z tego obszaru wiąże się z realizacją strategii BOŚ, która zakłada stopniowy wzrost zaangażowania Banku w szeroko pojętym obszarze ekologii.

W trzecim kwartale tego roku, w porównaniu z kwietniem - czerwcem 2012 r. Grupa BOŚ wypracowała wyższy o 5,4 proc. wynik z tytułu odsetek, a wynik na działalności handlowej wzrósł o 34,7 proc. Odpisy z tytułu utraty wartości w trzecim kwartale wyniosły 13,6 mln zł wobec 20,7 mln zł w II kwartale. Współczynnik wypłacalności pozostał na bezpiecznym poziomie 15,27 proc.

Finalnie jednak wynik Grupy był niższy niż w drugim kwartale 2012 r. Przyczynił się do tego m.in. słabszy wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz wynik z pozycji wymiany. Zysk netto w III kwartale 2012 r. wyniósł 8,1 mln zł. Od stycznia do końca września Grupa BOŚ wykazała zysk netto w wysokości 32,5 mln zł.

Suma bilansowa Grupy na dzień 30 września 2012 r. wyniosła 16,4 mld zł i była wyższa o 2,7 proc. w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2012 r. oraz o 5,0 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2011 r.

Zobowiązania Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. wobec Klientów według stanu na 30 września 2012 r. wyniosły 11,5 mld zł i były wyższe o 0,5 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2011 r. Bank kontynuował w III kwartale dywersyfikację źródeł finansowania i przeprowadził kolejne emisje obligacji krótkoterminowych na łączną kwotę 0,3 mld zł.

Płynność Banku mierzona wskaźnikiem kredyty/depozyty pozostała na bezpiecznym poziomie 96,2 proc. natomiast współczynnik wypłacalności wyniósł 15,27 proc. i zwiększył się o 3,03 p.p. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. - głównie na skutek publicznej emisji akcji BOŚ S.A. oraz emisji obligacji podporządkowanych.

Udział kredytów proekologicznych w portfelu Banku (saldo w wysokości 2,1 mld zł) sięgnął 18,6 proc. kredytów ogółem, wobec 17,4 proc. na koniec III kwartału ubiegłego roku. Kwota nowo zawartych umów kredytów proekologicznych w okresie trzech kwartałów br. wyniosła 0,5 mld zł. Wzrost sprzedaży wyniósł 12 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku i był największy w segmencie detalicznym (18 proc.). Dużym zainteresowaniem klientów cieszy się kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych, z którego mogą skorzystać nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale także wspólnoty mieszkaniowe.

Więcej informacji na www.bosbank.pl.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska

Udostępnij artykuł: