Wzrost udziałów rynkowych i silna dyscyplina kosztowa

Bankowość

W I kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 781,4 mln zł zysku netto. Utrzymano wiodącą pozycję w kluczowych segmentach rynku, wysoką efektywność działania przy zachowaniu dyscypliny kosztowej. Grupa umocniła siłę kapitałową, współczynnik wypłacalności wzrósł do 13,7 proc. W porównaniu do ostatniego kwartału ubiegłego roku koszty ryzyka spadły o 0,04 p.p., do 1,4 proc.

W I kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 781,4 mln zł zysku netto. Utrzymano wiodącą pozycję w kluczowych segmentach rynku, wysoką efektywność działania przy zachowaniu dyscypliny kosztowej. Grupa umocniła siłę kapitałową, współczynnik wypłacalności wzrósł do 13,7 proc. W porównaniu do ostatniego kwartału ubiegłego roku koszty ryzyka spadły o 0,04 p.p., do 1,4 proc.

W I kwartale 2013 r. na sytuację sektora bankowego wpływ miało silne osłabienie wzrostu gospodarczego. Wynik sektora netto był istotnie niższy od uzyskanego w I kwartale 2012 r. Obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej łącznie o ponad 1,5 p.p. w ostatnich kilku miesiącach oraz słaby wzrost rynku kredytowego wpłynęły na znaczący spadek wyniku z tytułu odsetek

W warunkach niskich stóp procentowych Grupa Kapitałowa wypracowała solidny wynik finansowy. Na wysokim poziomie utrzymała się efektywność Grupy, wskaźnik ROE wyniósł 14,6 proc., zaś ROA 1,8 proc.

Grupa PKO Banku Polskiego utrzymuje wysoką dyscyplinę kosztową. Ogólne koszty administracyjne spadły o 2,8 proc. r/r. Wskaźnik C/I w ujęciu rocznym ukształtował się na poziomie 41,1 proc. na koniec I kwartału 2013 r.

- Musimy być przygotowani na działanie w środowisku niższych stóp procentowych i mniej korzystnego otoczenia gospodarczego. PKO Bank Polski posiada stabilną i bezpieczną bazę finansowania w postaci przede wszystkim depozytów klientów indywidualnych, których udział jest istotnie wyższy niż w większości porównywalnych banków i wynosi aż 78 proc. Jednocześnie Bank systematycznie zwiększa udział depozytów terminowych, które wynoszą już obecnie 60 proc. depozytów detalicznych. W sytuacji szybkiego spadku rynkowych stóp procentowych, ceny tych depozytów reagują z opóźnieniem, co jest zdecydowanie główną przyczyną spadku wyników, który może być obserwowany zwłaszcza w I półroczu tego roku. Ponadto opracowując nową strategię wzięliśmy pod uwagę wszystkie czynniki determinujące prowadzenie biznesu w przyszłości, zatem jesteśmy gotowi na wyzwania, jakie niesie. Zamierzamy aktywnie poszukiwać możliwości dalszego, stabilnego rozwoju, w tym nowych strumieni przychodów, będziemy także utrzymywać dyscyplinę kosztową - mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski utrzymuje wiodącą pozycję w rynku kredytów i depozytów. W I kwartale tego roku poprawił udziały rynkowe dzięki wysokiej sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, hipotecznych i korporacyjnych. Pozostaje liderem na rynku kredytów mieszkaniowych. Od dłuższego czasu, co trzeci kredyt mieszkaniowy udzielany jest przez Bank. PKO Bank Polski wdraża także nowy model operacyjny oddziałów - Nowy Rytm mający na celu m.in. zwiększenie efektywności sprzedaży. W pierwszym miesiącu funkcjonowania Nowego Rytmu sprzedaż w ramach segmentu detalicznego znacznie przewyższyła założone plany.

W I kwartale tego roku znaczący wzrost, o 4,9 proc. w porównaniu do końca ubiegłego, Bank odnotował w wolumenie kredytów udzielonych klientom korporacyjnym, zapewniając utrzymanie pozycji lidera rynku.

Na początku roku PKO Bank Polski wyznaczył nowy, innowacyjny standard płatności mobilnych - IKO. Celem jest zbudowanie we współpracy z innymi bankami i instytucjami finansowymi wspólnej infrastruktury dla płatności mobilnych w Polsce. W dwa miesiące po uruchomieniu projektu IKO ma ok. 30 tys. aktywnych użytkowników, dostępne jest w 35 tys. terminali, a wartość transakcji wyniosła 5 mln zł.

W I kwartale 2013 r. poprawie, o 0,04 p.p., w porównaniu do I kwartału roku ubiegłego, uległ koszt ryzyka osiągając poziom 1,4 p.p. - przede wszystkim w efekcie spadku odpisów na portfelu konsumpcyjnym i mieszkaniowym.

Grupa utrzymała wysoką siłę kapitałową. Na koniec I kwartału 2013 r. skonsolidowany współczynnik wypłacalności wzrósł o 0,7 p.p., w porównaniu do końca 2012 r., a współczynnik Core Tier o 0,8 p.p. do 12,8 proc.

Dobre rezultaty osiągnęły także wybrane spółki z Grupy PKO Banku Polskiego. PKO TFI zwiększył zarządzane aktywa o 6,5 proc. do 10,7 mld zł, w porównaniu do końca 2012 r. Znacząco sprzedaż zwiększyła GK PKO Leasing, zajmuje wysokie 3. miejsce na rynku pod względem majątku oddanego leasing. Dzięki wzrostowi liczby terminali Spółka eService odnotowała w I kwartale 2013 r. znaczny wzrost przetworzonych transakcji - 8,5 mld zł. Spółka obsługiwała w tym czasie 71,7 tys. sztuk terminali płatniczych.

W kwietniu Bank przedstawił nową strategię na lata 2013-2015, "Codziennie najlepszy". Zakłada ona trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy, utrzymanie wysokiej efektywności kosztowej, znaczące obniżenie kosztów ryzyka, wzrost udziałów rynkowych oraz jakości i efektywności obsługi klientów, utrzymanie wysokiej adekwatności kapitałowej oraz aktywne poszukiwanie możliwości rozwoju w Polsce oraz w Europie Centralnej poprzez przejęcia lub alianse. Do realizacji tych założeń wykorzysta wszystkie przewagi konkurencyjne osiągnięte po zakończeniu poprzedniej Strategii na lata 2010-2012 - Lider.

Źródło: www.pkobp.pl

Udostępnij artykuł: