Wzrost zgodny z oczekiwaniami

Bankowość

Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku 
w 2015 r. wyniósł 363 mln zł, o 12,6 proc. więcej niż w 2014 r. i był zgodny z zapowiedziami Zarządu z marca ubiegłego roku. Uwzględniając wpłatę na Krajowy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i zwiększone składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny związane 
z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie zysk netto Grupy wyniósł 309 mln zł i był o 4,1 proc. niższy od osiągniętego w 2014 roku. Marża odsetkowa banku w 2015 r. wyniosła 4,6 proc., znacznie przewyższając średnią rynkową, pomimo utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych oraz silnej konkurencji.Alior Bank wypracował w 2015 r. blisko 2,17 mld zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 1,5 mld zł z tytułu odsetek oraz 332 mln zł z tytułu opłat 
i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o 16 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.Alior Bank systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) na koniec 2015 r. wyniósł 48,1% po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych i 51,1% po ich uwzględnieniu.Łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 30,9 mld zł, 
a wartość zgromadzonych depozytów 33,7 mld zł. To odpowiednio 31 proc. i 38 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na bezpiecznym poziomie 91,8 proc. Suma bilansowa Grupy Alior Banku na koniec 2015 r. przekroczyła 40 mld zł i w ujęciu rok do roku wzrosła o 32,6 proc. Zgodnie z planem przebiega realizacja strategicznych inicjatyw banku, w tym maksymalizacja korzyści wynikających z połączenia z Meritum Bankiem oraz rozwój współpracy z T-Mobile Polska i rumuńskim operatorem Telekom Romania Mobile Communications z Grupy Deutsche Telekom.

Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku 
w 2015 r. wyniósł 363 mln zł, o 12,6 proc. więcej niż w 2014 r. i był zgodny z zapowiedziami Zarządu z marca ubiegłego roku. Uwzględniając wpłatę na Krajowy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i zwiększone składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny związane 
z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie zysk netto Grupy wyniósł 309 mln zł i był o 4,1 proc. niższy od osiągniętego w 2014 roku. Marża odsetkowa banku w 2015 r. wyniosła 4,6 proc., znacznie przewyższając średnią rynkową, pomimo utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych oraz silnej konkurencji.Alior Bank wypracował w 2015 r. blisko 2,17 mld zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 1,5 mld zł z tytułu odsetek oraz 332 mln zł z tytułu opłat 
i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o 16 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.Alior Bank systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) na koniec 2015 r. wyniósł 48,1% po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych i 51,1% po ich uwzględnieniu.Łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 30,9 mld zł, 
a wartość zgromadzonych depozytów 33,7 mld zł. To odpowiednio 31 proc. i 38 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na bezpiecznym poziomie 91,8 proc. Suma bilansowa Grupy Alior Banku na koniec 2015 r. przekroczyła 40 mld zł i w ujęciu rok do roku wzrosła o 32,6 proc. Zgodnie z planem przebiega realizacja strategicznych inicjatyw banku, w tym maksymalizacja korzyści wynikających z połączenia z Meritum Bankiem oraz rozwój współpracy z T-Mobile Polska i rumuńskim operatorem Telekom Romania Mobile Communications z Grupy Deutsche Telekom.

W 2015 r., mimo niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego, konsekwentnie umacnialiśmy pozycję na rynku 
i kontynuowaliśmy wzrost w ramach kluczowych linii biznesowych. Z sukcesem zrealizowaliśmy strategiczne inicjatywy udowadniając, że potrafimy rozwijać bieżącą działalność biznesową i jednocześnie sprawnie 
i szybko przeprowadzić fuzję z Meritum Bankiem - mówi Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku. Stworzyliśmy solidne podstawy dalszego dynamicznego rozwoju organicznego. Równocześnie udowodniliśmy, że zarówno pod względem operacyjnym, jak i technologicznym, jesteśmy gotowi do odegrania wiodącej roli 
w następnych procesach fuzji i przejęć - dodaje.

Całkowite przychody Alior Banku z działalności operacyjnej wyniosły na koniec 2015 r. 
2,17 mld zł, tj. o 16 proc. więcej, niż rok wcześniej. W wyniku systematycznie rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 22 proc., do 1,5 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji obniżył się - m.in. w efekcie spadku stawek opłat interchange - o 4,7 proc. 
i wyniósł 332 mln zł, a wynik z działalności handlowej i pozostałej osiągnął 333 mln zł 
i był o 12,9 proc. wyższy niż w 2014 r.

160303.alior.01

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku za 2015 r., po uwzględnieniu wpłaty na KFWK i zwiększone składki na BFG związane z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, wyniósł 309 mln zł, co oznacza spadek o 4,1 proc. r/r. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wypracowany zysk netto Grupy wyniósł 363 mln zł, o 12,6 proc. więcej niż w 2014 r. i był zgodny z zapowiedziami Zarządu z marca ubiegłego roku.

Na koniec 2015 r. współczynnik C/I Alior Banku ukształtował się na poziomie 51,1 proc. i w porównaniu 
z analogicznym okresem rok wcześniej, był wyższy o 1,7 p.p.  Na raportowany przez Alior Bank poziom kosztów wpływ miały zdarzenia jednorazowe niewynikające z bieżącej działalności operacyjnej banku (upadłość Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, utworzenie Krajowego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców). Wyłączając wpływ ww. zdarzeń na rachunek zysków i strat, wskaźnik C/I wyniósłby 48,1 proc., tj. o 1,3 p.p. mniej w porównaniu do wyników na koniec 2014 r.

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wzrosła o 31 proc. r/r osiągając na koniec 2015 r. poziom 30,9 mld zł W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 33,7 mld zł, czyli o 38 proc. więcej, niż rok wcześniej.

160303.alior.02

26 października 2015 r. nastąpiła fuzja operacyjna Meritum Banku z Alior Bankiem. Proces połączenia banków został zakończony w cztery miesiące od fuzji prawnej i osiem miesięcy od sfinalizowania transakcji nabycia akcji Meritum Banku. Jest to najszybciej i najsprawniej przeprowadzona fuzja w polskim sektorze bankowym. W rezultacie połączenia banków nastąpiło ujednolicenie standardów obsługi klientów, 
a z rynku zniknęła marka Meritum Bank. Połączony bank działa w oparciu o jeden centralny system informatyczny i wykorzystuje najlepsze rozwiązania oraz procesy stworzone przez specjalistów wywodzących się z obu banków. W Gdańsku powstało trzecie - po Warszawie i Krakowie - centrum banku.

Zastosowanie najlepszych doświadczeń obu instytucji i towarzyszące fuzji zmiany w strukturze organizacyjnej pozwolą zwiększyć efektywność działania banku oraz osiągnąć znaczące synergie kosztowe 
i przychodowe. W 2015 r. wyniosły one 38 mln zł, przy kosztach fuzji na poziomie 35 mln zł. W latach 2015-2017 synergie szacowane są na 198 mln zł, a łączne koszty fuzji na 50 mln zł.

Rezultatem udanej kooperacji Alior Banku z T-Mobile Polska było rozszerzenie strategicznego aliansu 
z globalnym operatorem telekomunikacyjnym o kolejny ważny rynek Europy Środkowej. W sierpniu 2015 r. Alior Bank podpisał umowę z rumuńskim operatorem Telekom Romania Mobile Communications z Grupy Deutsche Telekom. W ciągu pięciu miesięcy od momentu zawarcia porozumienia Alior Bank zakończył 
z sukcesem proces rejestracji w Rumunii, jako zagraniczna instytucja kredytowa. Oddział banku w Rumunii będzie działał w modelu biznesowym zbliżonym do obecnej współpracy Alior Banku i T-Mobile Polska. Po jego uruchomieniu klienci indywidualni uzyskają dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych produktów depozytowych i kredytowych dostosowanych do potrzeb i specyfiki rynku rumuńskiego oraz do atrakcyjnej oferty pakietowej łączącej usługi telekomunikacyjne i bankowe. Projekt ten ma strategiczne znaczenie dla Alior Banku, stanowi bowiem pierwszy krok w kierunku ekspansji banku na rynki zagraniczne. Start działalności operacyjnej jest zaplanowany na trzeci kwartał 2016 r.

Alior Bank kontynuuje projekt strategicznej współpracy z brytyjską siecią hipermarketów Tesco. Obecnie usługi finansowe pod marką Tesco Finanse są dostępne w 71 hipermarketach. Bank planuje wzmocnić współpracę rozbudowując sieć sprzedaży o kolejne lokalizacje w sklepach należących do partnera oraz stopniowo rozszerzając portfolio produktów i usług dostępnych dla klientów Tesco. Do 2018 r. planowane jest pozyskanie 250 tys. nowych klientów obsługiwanych przez Tesco Finanse.

Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa banku wynoszą 
40 mld zł, co plasuje go obecnie na 13. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej. Sprawną obsługę 3 mln klientów, w tym  ponad 130 tys. firm, zapewnia ponad 6000 pracowników oraz czwarta co do wielkości bankowa sieć dystrybucji, która obejmuje ponad 850 placówek. Ponadto wybrane produkty i usługi Alior Banku oferowane są w 600 punktach T-Mobile, w ramach strategicznego partnerstwa obu firm i w ponad 71 placówkach Tesco. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Julian Krzyżanowski
Rzecznik prasowy
Alior Bank

Udostępnij artykuł: