XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: Domki z kart czy polityka mieszkaniowa? Perspektywa 2016-2035

FN 2015/10-12

W dniach 26-27 listopada 2015 r. w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbywa się XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych pod hasłem Domki z kart czy polityka mieszkaniowa? Perspektywa 2016-2035. Jego organizatorem jest Związek Banków Polskich, a dokładniej - Komitet ds. Finansowania Nieruchomości ZBP oraz Centrum AMRON.

W dniach 26-27 listopada 2015 r. w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbywa się XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych pod hasłem Domki z kart czy polityka mieszkaniowa? Perspektywa 2016-2035. Jego organizatorem jest Związek Banków Polskich, a dokładniej - Komitet ds. Finansowania Nieruchomości ZBP oraz Centrum AMRON.

Kongres jest ważnym wydarzeniem dla środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości i dla polskiej gospodarki. Jego głównym celem jest wymiana poglądów oraz ocena dotychczasowych doświadczeń w zakresie polityki mieszkaniowej.

Zaplanowane tematy do dyskusji to m.in.:

 • wpływ budownictwa mieszkaniowego na rozwój gospodarki
 • potrzeba wypracowania stabilnego modelu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe
 • stworzenie warunków do refinansowania portfeli kredytów hipotecznych listami zastawnymi i innymi instrumentami dłużnymi
 • ocena inicjatyw parlamentarnych oraz regulacji nadzorczych, które mogą zasadniczo zmienić kształt polskiego sektora finansowania nieruchomości
 • przewidywane zmiany w ustawie o rachunku powierniczym i zakładanie rachunków powierniczych dla transakcji deweloperskich
 • poprawa bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami przez doskonalenie i standaryzowanie wiarygodnych informacji o rynku kredytów hipotecznych oraz cenach transakcyjnych nieruchomości.
 • debata nt. polityki mieszkaniowej w latach 2016-2035.

Tradycyjnie podczas Kongresu wręczana jest Nagroda Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY oraz prezentowana kolejna, tym razem już 25. edycja Raportu AMRON-SARFiN.

ORGANIZATORZY

Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce i jedna z najprężniej działających organizacji samorządu bankowego w krajach Unii Europejskiej. Misją Związku jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie polskiego prawa. ZBP reprezentuje polski sektor bankowy poza granicami kraju, uczestnicząc w pracach Federacji Bankowej Unii Europejskiej, Międzynarodowej Izby Handlowej, Europejskiego Komitetu Standardów Bankowych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Banków oraz Europejskiej Rady ds. Płatności, z ramienia której jest koordynatorem prac nad uruchomieniem Jednolitego Obszaru Płatności w EURO (SEPA) w Polsce. Z inicjatywy i przy współudziale Związku powstały takie instytucje infrastruktury bankowej, jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA oraz Warszawski Instytut Bankowości. Przy ZBP działa Klub Bankowca. www.zbp.pl

Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich opiniuje projektowane akty prawne i uczestniczy w formułowaniu wspólnego stanowiska w kwestiach dotyczących polityki mieszkaniowej i finansowania mieszkalnictwa, podnoszeniu kwalifikacji kadry bankowej, organizując szkolenia, konferencje i seminaria oraz reprezentując środowisko bankowe w kwestiach dotyczących finansowania mieszkalnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem kredytowania zabezpieczanego hipotecznie. www.zbp.pl/kdfn

Centrum AMRON to jednostka organizacyjna Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., powołana do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON) – jedynej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości w Polsce spełniającej wymogi zdefiniowanej w Rekomendacji Komisji Nadzoru bankowego. System powstał w roku 2004 jako odpowiedź sektora bankowego na wymogi nadzorcze związane z zarządzaniem ryzykiem kredytowym, a od roku 2010 dostępny jest dla wszystkich uczestników rynku obrotu nieruchomościami. Oferta Centrum AMRON to również cykliczne, standardowe raporty o rynku nieruchomości i publikacje analityczne, jak i specjalistyczne raporty opracowywane na indywidualne zamówienie, dotyczące ściśle określonego segmentu rynku, lokalizacjii przedziału czasowego. Centrum AMRON współpracuje z bankami komercyjnymi oraz spółdzielczymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, Agencją Nieruchomości Rolnych, rzeczoznawcami majątkowymi i pośrednikami w obrocie nieruchomości, a także z deweloperami, firmami doradczymi i jednostkami administracji samorządowej. Z bazy korzysta również Narodowy Bank Polski i Prokuratura Generalna. Właścicielem Systemu AMRON jest Związek Banków Polskich. www.amron.pl

UCZESTNICY PANELI

Krzysztof Balczunas

Dyrektor ds. Wierzytelności Korporacyjnych. Od 2002 roku związany z Grupą KRUK. Początkowo odpowiedzialny za obsługę wierzytelności detalicznych, a następnie za obsługę Partnerów Strategicznych Grupy. W kolejnych latach, jako dyrektor Departamentu Międzynarodowych Projektów Strategicznych, był odpowiedzialny za współpracę z inwestorami zagranicznymi, w tym z bankami inwestycyjnymi. Pracował przy pierwszej zakończonej sukcesem sekurytyzacji w Polsce i odpowiadał za transakcje z wykorzystaniem wehikułów inwestycyjnych. Od ponad siedmiu lat związany jest z rozwojem rynku wierzytelności korporacyjnych w Polsce, a od dwóch lat odpowiada za tę część biznesu, również na rynkach zagranicznych, w ramach Grupy KRUK. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Prawo. Obecnie jest tam doktorantem w Zakładzie Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego.

Jerzy Bańka

Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich. Radca prawny, specjalista z zakresu prawa bankowego, stale współpracuje z wieloma bankami i instytucjami finansowymi. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad głównymi regulacjami rynku finansowego, w tym: Prawo bankowe, ustawa o NBP, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ordynacja podatkowa, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawa o kredycie konsumenckim, prawo upadłościowe i naprawcze i innych. Współtworzył główne regulacje sektora bankowego: Zasady Dobrych Praktyk ZBP, arbitraż bankowy, regulamin Sądu Polubownego przy ZBP. Jest członkiem Rady Nadzorczej BIG InfoMonitor S.A. oraz Przewodniczącym Rady ds. stawek ref. WIBID i WIBOR.

Piotr Bednarski

Starszy Doradca ds. Regulacyjnych, PricewaterhouseCoopers. Jest starszym menedżerem i doradcą banków w zakresie regulacji i nadzoru bankowego, z bogatym doświadczeniem zdobytym w instytucjach nadzorczych. Specjalizuje się w obszarze regulacji, inspekcji, kontroli instytucji finansowych, zarządzania ryzykiem, procesu wdrażania Bazylei II oraz płynności. Prowadził projekty w zakresie kapitału wewnętrznego banku, ryzyka modeli, przestrzegania regulacji i rekomendacji KNF, doradzał przy wdrożeniu metody wewnętrznych ratingów AIRB w banku giełdowym oraz doskonaleniu zarządzania ryzykiem operacyjnym w średniej wielkości banku komercyjnym. Zanim dołączył do zespołu PricewaterhouseCoopers, przez 16 lat pracował w Narodowym Banku Polskim w obszarze nadzoru bankowego (Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego), a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Jako dyrektor Departamentu Inspekcji w KNF był odpowiedzialny za proces inspekcji w bankach oraz przygotowanie projektów regulacji i rekomendacji nadzorczych, politykę nadzorczą w zakresie bankowości. W okresie 2004-2008 był członkiem International Liaison Group (do 2006 CPLG) przy Komitecie Bazylejskim ds. Nadzoru Bankowego oraz Groupe de Contact, wiodącej grupy roboczej CEBS (Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych) przygotowującej wytyczne CEBS w zakresie Bazylei II. Występuje jako prelegent na konferencjach w kraju i za granicą.

Piotr Cyburt

Prezes Zarządu mBanku Hipotecznego SA. Prezes Zarządu mBanku Hipotecznego, kierujący nim od 1999 roku, kiedy powstał pierwszy w powojennej Polsce specjalistyczny bank hipoteczny RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny, obecnie mBank Hipoteczny. Doświadczenie w bankowości oraz finansowaniu rynku nieruchomości zdobywał w największych instytucjach finansowych na rynku polskim. W latach 1995-1998 – Wiceprezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju. Od 1992 do 1995 roku pracował na kierowniczych stanowiskach w PBK SA, w tym od 1994 r. jako członek jego Zarządu i Dyrektor Banku. W latach 1990-1992 był jednym z założycieli i pierwszych pracowników firmy Deloitte and Touche w Polsce. W roku 1987 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w SGH (SGPiS), studiował także w Harvard University i INSEAD. Od 2011 r. jest Członkiem Rady Związku Banków Polskich. Od wielu lat pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Programowej Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego. W l. 2005-2006, reprezentując polskie środowisko bankowe, był wiceprezydentem Europejskiej Federacji Hipotecznej z siedzibą w Brukseli. W l. 2007-2011 – członek Europejskiej Rady ds. Listów Zastawnych (European Covered Bond Council) utworzonej przy Federacji. Od 2012 roku jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej mLocum, od 2013 Członek Rady Nadzorczej BDH Development, a od 2004 – członek Rady Nadzorczej Hochtief Polska SA. Wielokrotnie zasiadał w radach nadzorczych instytucji sektora finansowego oraz spółek notowanych na giełdzie

Jacek Furga

Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w Związku Banków Polskich, Prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Ekspert rynku finansowania nieruchomości, doświadczony praktyk i wieloletni menedżer w sektorze bankowym. W latach 1991-1997 zaangażowany w projekt największej niemieckiej kasy budowlanej Bausparkasse Schwäbisch Hall AG jako dyrektor generalny polskiego oddziału kasy „Fundamenta S.A.” i ekspert sejmowy w dziedzinie systemów finansowania budownictwa mieszkaniowego. W latach 1999-2006 członek zarządów banków zaangażowanych w finansowanie hipoteczne (HYPO-BANK POLSKA S.A./ HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A., Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego Bud-Bank S.A., ING Bank Hipoteczny S.A.). Od lipca 1999 roku Członek Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich (od stycznia 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu); w latach 2000-2006 był członkiem Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Od maja 2006 wchodzi w skład Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Związku Banków Polskich, od 2013 r. jako Prezes Zarządu, odpowiedzialny za rozwój Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON). Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (1983). Doktor nauk ekonomicznych. Odbył kilkumiesięczne staże zawodowe w specjalistycznych instytucjach bankowych emitujących listy zastawne w Niemczech.

Sławomir Flissikowski

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu, powołany na to stanowisko w listopadzie 2002 roku.Nadzoruje realizację zadań strategicznych Banku. Odpowiada za kontakty z klientami strategicznymi. Reprezentuje Bank i współpracuje z organami zewnętrznymi: SGB-Bank S.A., KNF, NBP.

 

 

Tomasz Gryn

Ekspert rynku nieruchomości z ponad 18-letnim doświadczeniem w branży bankowej, głównie w obszarze finansowania nieruchomości. Pracował w: Banku Pekao S.A. (m.in. dyrektor Departamentu Kredytów Hipotecznych), Dominet Banku S.A. (wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za ofertę produktową, sprzedaż i marketing), ING Banku Śląskim S.A. (dyrektor Departamentu Kredytów Hipotecznych), Raiffeisen Polbank S.A. (członek Zarządu i dyrektor Obszaru Kredytów Hipotecznych).Był również członkiem Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego i członkiem Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich oraz Rady Programowej i współtwórcą szkolenia „Wycena dla potrzeba zabezpieczenia wierzytelności”, które w istotny sposób wpłynęło na wzrost jakości i standardów wycen na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Artur Kaźmierczak

Współwłaściciel Grupy Mzuri, Prezes Zarządu Mzuri Investments i Mzuri CFI. Właściciel portfela mieszkań na wynajem. Przed dołączeniem do Grupy Mzuri był partnerem w PwC, gdzie pracował od 2009 roku. Wcześniej związany z Deloitte i Arthur Andersen. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, studiował także w Holandii na Uniwersytecie w Maastricht. Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Rady Nadzorczej notowanej na GPW spółki KBJ S.A. Prywatnie – mąż i ojciec córki. Zapalony wędkarz i miłośnik podróży. Pasjami czyta literaturę górską, ale odkąd urodziła się córka, sam już się nie wspina.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

Aktualności

"Domki z kart czy polityka mieszkaniowa" - pod takim, nieco prowokacyjnym hasłem przebiegały obrady dwunastej edycji Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Wśród tematów wiodących tegorocznego wydarzenia znalazły się takie kwestie jak kredyty walutowe, nowe przepisy regulujące funkcjonowanie banków hipotecznych czy restrukturyzacja zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych. Rozpoczynając konferencję, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Jacek Furga przypomniał, że każdego roku uczestnicy Kongresu wypracowują szereg postulatów zarówno dla rynku nieruchomości, jak również ich finansowania. Prezes CPBiI przypomniał, że w obradach Kongresu, obok przedstawicieli kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych działających aktywnie na rynku nieruchomości, uczestniczą również niezależni eksperci.

"Domki z kart czy polityka mieszkaniowa" - pod takim, nieco prowokacyjnym hasłem przebiegały obrady dwunastej edycji Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Wśród tematów wiodących tegorocznego wydarzenia znalazły się takie kwestie jak kredyty walutowe, nowe przepisy regulujące funkcjonowanie banków hipotecznych czy restrukturyzacja zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych. Rozpoczynając konferencję, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Jacek Furga przypomniał, że każdego roku uczestnicy Kongresu wypracowują szereg postulatów zarówno dla rynku nieruchomości, jak również ich finansowania. Prezes CPBiI przypomniał, że w obradach Kongresu, obok przedstawicieli kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych działających aktywnie na rynku nieruchomości, uczestniczą również niezależni eksperci.

 

151126.furga.jacek.01.600x400Fot. Marzena Stokłosa

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz swe przemówienie inauguracyjne rozpoczął od przypomnienia największych osiągnięć gospodarczych minionego ćwierćwiecza - ze szczególnym zwróceniem uwagi na budowę nowoczesnego systemu bankowego, pozwalającego na finansowanie nieruchomości mieszkaniowych setek tysięcy Polaków, pomimo braku skutecznej i konsekwentnej polityki mieszkaniowej. Dzisiejsza bankowość - jak przypomniał prezes ZBP - to jeden z najnowocześniejszych systemów płatniczo-rozliczeniowych w świecie, niezwykle skuteczny system wymiany informacji o kredytach i kredytobiorcach, to wreszcie 180 tysięczna rzesza obecnych pracowników banków i przeszło 400 tysięcy osób, które przewinęły się przez banki w minionych 25 latach. Ale efektów działania polskiej bankowości szukać należy nie tylko na rynku finansowym; to dzięki nieoprocentowanym rezerwom obowiązkowym banków możliwe było zbudowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prezes ZBP zwrócił uwagę również na pewne, wyjątkowo szkodliwe mity na temat polskiej bankowości - jak choćby bezpodstawne przeświadczenie, iż polskie banki dużą część zysków transferują za granicę. W rzeczywistości już od ponad 20 lat przeszło 80 proc. zysków banki przeznaczają na fundusze własne. Równie fałszywy jest pogląd, jakoby sektor bankowy przewidział rychłą aprecjację szwajcarskiej waluty. Przytaczając przykład wojny na Ukrainie czy wydarzeń na Bliskim Wschodzie prezes ZBP przypomniał, iż wielu współczesnych kryzysów - tak politycznych jak również gospodarczych - nie sposób przewidzieć.

151126.pietraszkiewicz.krzysztof.01.600x400Fot. Marzena Stokłosa

Odnosząc się do problemów kredytobiorców hipotecznych - nie tylko zresztą walutowych - prezes Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał takie instrumenty jak tzw. sześciopak, czyli pakiet wsparcia opracowany przez ZBP, czy też uchwaloną pod sam koniec poprzedniej kadencji Sejmu ustawę o pomocy dla kredytobiorców mieszkaniowych - notabene bazującą na jednej z propozycji opracowanych z inicjatywy sektora bankowego. Ustawa ta pozwala skorzystać ze wsparcia również posiadaczom kredytów w polskiej walucie. - Trzeba pamiętać, że kredytobiorcy walutowi są w zdecydowanej większości w lepszej sytuacji niż złotowi - przypomniał prezes ZBP. Inną kwestią, na którą w przemówieniu inauguracyjnym zwrócił uwagę Krzysztof Pietraszkiewicz, była konieczność refleksji nad polityką przestrzenną. - Przez błędy tej dziedzinie ludzie wydają nierzadko 30 proc. swych dochodów na dojazdy do pracy - przypomniał prezes ZBP. Po raz kolejny prezes ZBP zaapelował o promowanie wśród Polaków skłonności do oszczędzania, również na cele mieszkaniowe. W tym celu konieczne jest powołanie systemu stabilizowania finansowania mieszkalnictwa w postaci kas oszczędnościowo-budowlanych.

Kolejnym punktem kongresu było wręczenie nagrody Kwartalnika Finansowanie Nieruchomości - "Szklane Domy". W tym roku laureatką wyróżnienia, przyznawanego z uwagi na wybitne zasługi dla rynku nieruchomości i finansowania nieruchomości, została prof. dr hab. Ewa Kucharska - Stasiak, zastępca dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Odbierając wyróżnienie, prof. Kucharska-Stasiak przypomniała, że do dziś nie zostały rozwiązane w sposób należyty, chociażby takie kwestie jak prawidłowa definicja i zrozumienie wartości rynkowej. - W ZBP widzę sprzymierzeńca w realizacji marzeń na tym obszarze - podkreśliła laureatka nagrody "Szklane Domy".

"Ocena stabilności sektora bankowego w kontekście rozwiązań problemu kredytów walutowych" - taki tytuł nosiło wystąpienie Andrzeja Banasiaka, dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W swej prezentacji dyrektor Andrzej Banasiak przypomniał narodziny rynku kredytów hipotecznych w Polsce - wskazując, że do roku 2012 poziom stóp procentowych w zasadzie nie pozwalał na masową akcję kredytową w tej branży. - Każda działalność kredytowa wiążę się z ryzykami. Nie można budować iluzji że jest inaczej - stwierdził Andrzej Banasiak, odnosząc się do - jak to sam określił - lekcji, jaką dla polskiego rynku finansowego jak i społeczeństwa stały się kredyty denominowane w walucie obcej. Prelegent podkreślił, że przyczyną frustracji przeważającej części kredytobiorców walutowych bynajmniej nie jest niezdolność do spłaty zobowiązania - tylko świadomość, że wartość rat pozostałych do spłaty wciąż przekracza wartość nieruchomości.

W kolejnej prezentacji dr Jacek Łaszek, prof. Szkoły Głównej Handlowej i doradca prezesa NBP podjął się niełatwego zadania oceny rozwoju sektora nieruchomości w Polsce. Prelegent przypomniał, że w ostatnich 200 latach dziejów świata - od tego czasu w zasadzie mówić możemy o rynku nieruchomości z prawdziwego zdarzenia - w polityce mieszkaniowej nie sprawdziła się ani koncepcja skrajnie wolnorynkowa, ani w pełni etatystyczna - zakładająca pełne pokrycie potrzeb mieszkaniowych przez państwo. Zdaniem dr Jacka Łaszka, to właśnie deregulacja rynku nieruchomości mieszkaniowych w drugiej połowie ubiegłego stulecia przyczyniła się zarówno do kryzysów azjatyckich, jak również do globalnego kryzysu lat 2007 - 2011. - Kryzysy mieszkaniowe to zła polityka gospodarcza i biznes wykorzystujący te słabości - podkreślił prelegent.

151126.laszek.jacek.01.600x400Fot. Marzena Stokłosa

Pierwszą część Kongresu zakończyła debata ekspercka poświęcona nowym regulacjom dla bankowości hipotecznej i wpływowi tych przepisów na finansowanie nieruchomości mieszkaniowych przez polskie banki. W debacie, moderowanej przez prezesa mBanku Hipotecznego SA, udział wzięli: Piotr Bednarski, dyrektor ds. regulacyjnych PwC, Lider CEE- Regulations, dr Krzysztof Puchalski, członek zarządu Pekao Banku Hipotecznego, dr Adam Stopyra, adwokat w CMS Cameron McKenna oraz Marek Szcześniak, wiceprezes zarządu PKO Banku Hipotecznego. Paneliści dyskutowali między innymi o tym w jaki sposób nowe przepisy wpłyną na udrożnienie emisji listów zastawnych, jaki model współpracy pomiędzy bankiem hipotecznym a bankiem uniwersalnym wydaje się najkorzystniejszy w określonych okolicznościach, a także o wyzwaniach związanych z przelewem wierzytelności z banku uniwersalnego do hipotecznego. Uczestnicy panelu byli zgodni co do tego, że współpraca pomiędzy oboma rodzajami banków powinna prowadzić do optymalizacji procesów, a nie do wzajemnego dublowania się obowiązków.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: