XXV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2020 | Metodologia | Jak powstawała tegoroczna klasyfikacja

BANK 2020/07

Tegoroczny ranking banków „Miesięcznika Finansowego BANK” zawiera dane 17 instytucji finansowych. Porównuje wyniki uzyskane przez nie za lata 2018 i 2019. Publikowane informacje pochodzą z dwóch głównych źródeł. Część z nich pozyskano od samych instytucji finansowych, pozostałe przygotowane zostały na bazie upublicznionych raportów rocznych banków.

Tegoroczny ranking banków „Miesięcznika Finansowego BANK” zawiera dane 17 instytucji finansowych. Porównuje wyniki uzyskane przez nie za lata 2018 i 2019. Publikowane informacje pochodzą z dwóch głównych źródeł. Część z nich pozyskano od samych instytucji finansowych, pozostałe przygotowane zostały na bazie upublicznionych raportów rocznych banków.

Zestaw danych w niewielkim stopniu różni się od prezentowanych we wcześniejszych edycjach. Używana terminologia została przejrzana i zaktualizowana. Poniżej znajduje się legenda do tabel prezentujących zbiorczo dane poszczególnych banków, wyjaśnienia dotyczą jedynie wybranych pozycji.

 • Należności od banków – dotyczą należności od banków.
 • Należności od klientów – dotyczą należności od pozostałych podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i od sektora budżetowego.
 • Inwestycyjne aktywa finansowe – papiery wartościowe, instrumenty kapitałowe.
 • Instrumenty pochodne aktywa – instrumenty pochodne księgowane w aktywach bilansu.
 • Zobowiązania wobec banków – obejmują zobowiązania wobec banków i NBP.

 • Zobowiązania wobec klientów – są sumą zobowiązań wobec podmiotów niefinansowych i jednostek budżetowych.
 • Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych – agregują pozycje pasywów związane z papierami wartościowymi.
 • Instrumenty pochodne pasywa – dotyczą instrumentów pochodnych księgowanych w pasywach bilansu.
 • Kapitał własny – podany w bilansie
 • Fundusze własne – podane do wyliczania współczynnika kapitałowego
 • Dochody z pozostałych operacji bankowych – obejmują dochody z dywidend, operacji na papierach wartościowych, dochody z operacji wymiany itp. Nie zawierają dochodów odsetkowych oraz z tytułu opłat i prowizji, a także salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
 • Odpisy netto na utratę wartości – różnica wartości rezerw i aktualizacji prezentowana ze znakiem ujemnym wtedy, gdy wartość utworzonych rezerw jest wyższa niż rozwiązanych.
 • Pozostałe przychody i koszty operacyjne – saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

 • Przychody podstawowe – suma przychodów odsetkowych, prowizyjnych plus saldo wyników na pozostałych rodzajach działalności, bez salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
 • Przychody ogółem – pozycja powyższa plus saldo pozostałych przychodów i  kosztów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: