XXV Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich

Relacje

18 kwietnia 2013 r. obradowało XXV Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich, najważniejsze, doroczne wydarzenie dla samorządu bankowego w Polsce. Jednym z najbardziej znaczących punktów w programie Walnego Zgromadzenia było podjęcie uchwał określających priorytety i dalszy kierunek prac samorządu bankowego. Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad swoje posiedzenia odbyły: Komisja uchwał i wniosków oraz Komisja budżetowa.

W czasie obrad Komisji uchwał i wniosków zaproponowano potrzebę uwypuklenia problemu etyki bankowej w dokumentach przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu, dotyczących głównych kierunków działania Związku w 2013 r.

130419.walne.zbp.01.450x

Po oficjalnym otwarciu Walnego Zgromadzenia przewodniczenie obradom powierzono Panu Prezesowi Piotrowi Judzie. Po stwierdzeniu zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał, uczestnicy zapoznali się ze sprawozdaniami: Zarządu z działalności Związku oraz Rady Związku.

130419.walne.zbp.02.450x

Podczas referowania sprawozdania Zarządu, Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślił wagę prac realizowanych w ciągu minionego roku przez samorząd sektora, kładąc szczególny nacisk na działania w zakresie budowy reputacji i wizerunku sektora bankowego, dbałość o dobrą jakość regulacji prawnych, między innymi w zakresie bankowego tytułu egzekucyjnego, implementacji FATCA oraz samoregulacji w zakresie opłaty interchange i finansowania rozwoju rynku mieszkaniowego.

130419.walne.zbp.03.450x

W drugiej części Walnego Zgromadzenia uczestnicy podjęli uchwały: sprawozdawcze, programowe oraz regulaminowe, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

130419.walne.zbp.04.450x

W trakcie obrad, Walne Zgromadzenie przyjmując uchwałę w sprawie głównych kierunków działania Związku w 2013 roku, wskazało na potrzebę propagowania wartości etycznych w działalności bankowej oraz popularyzację działań i inicjatyw Komisji Etyki Bankowej wśród pracowników i szeroko rozumianego otoczenia sektora bankowego.

130419.walne.zbp.05.450x

Walne Zgromadzeni udzieliło absolutorium Zarządowi oraz Radzie Związku Banków Polskich. W następstwie tej decyzji wygasł mandat Przewodniczącego Rady, Pana Piotra Judy. Stanowisko nowego Przewodniczącego Rady Związku objął  Pan Tomasz Mironczuk, który będzie kierował jej pracami do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

130419.walne.zbp.06.450x

W części prezentacyjnej XXV Walnego Zgromadzenia delegaci zapoznają się z wynikami badania TNS Polska dotyczącymi postrzegania sektora bankowego i społecznej oceny banków.

130419.walne.zbp.07.450x

W ostatniej części obrad odbyła się debata z udziałem zaproszonych gości na temat udziału banków w finansowaniu gospodarki w warunkach spowolnienia oraz na progu unijnej perspektywy do 2020 roku.

130419.walne.zbp.08.450x

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia wyróżniono szczególnie zasłużonych bankowców, ktorzy otrzymali Odznaczenia NBP „Zasłużony dla Bankowości RP” oraz Odznakę Honorową Związku Banków Polskich.

130419.walne.zbp.09.450x

Źródło: zbp.pl

Udostępnij artykuł: