Zagranica: Recepta na kryzys?

BANK 2013/10

Europosłowie zatwierdzili przepisy o wspólnym nadzorze bankowym eurolandu. Wspólny nadzór bankowy wejdzie w życie w ciągu 2014 r.

Europosłowie zatwierdzili przepisy o wspólnym nadzorze bankowym eurolandu. Wspólny nadzór bankowy wejdzie w życie w ciągu 2014 r.

Krzysztof Świeszczak, Marika Ziemba

Rada nadzorcza przy Europejskim Banku Centralnym będzie bezpośrednio kontrolować około 150 najznaczniejszych banków eurolandu, a resztę z około 6 tys. – za pośrednictwem nadzorów krajowych.

Co zaplanowano Kryzysy mają to do siebie, że obnażają wady mechanizmów i procedur, które dotychczas uznawane były za prawidłowe. Ostatni uświadomił rządom wielu państw potrzebę wprowadzenia zmian wpływających w istotny sposób na funkcjonowanie sektora bankowego. Jest to tym istotniejsze, iż absolutna większość banków w UE jest powiązana kapitałowo z innymi podmiotami, a część z nich prowadzi działalność o zasięgu globalnym. Niekiedy skrajnie odmienna sytuacja sektorów bankowych państw należących do Wspólnoty wpłynęła na przyjętą politykę w zakresie reformowania oraz uzdrawiania rynku finansowego. Zmiany okazały się wyzwaniem – tym większym, jeśli weźmie się pod uwagę wprowadzanie ich na szczeblu unijnym, a nie jak dotychczas, krajowym.t

Koncepcja zintegrowanych ram finansowych oparta jest na potrzebie ujednolicenia mechanizmów obserwowanych w sektorze bankowym w skali UE oraz koordynacji działań krajowych systemów bankowych. Zgodnie z założeniami głównymi filarami unii bankowej będą następujące obszary:

  • jednolity nadzór nad systemem bankowym,
  • jednolity sposób restrukturyzowania banków oraz rozwiązywania ich problemów w sytuacji zagrożenia egzystencji na rynku,
  • jednolity system gwarantowania depozytów.

Te sfery zintegrowanych ram finansowych stanowić będą pewien fundament, na którym budowany będzie unijny sektor bankowy, a z czasem być może wspólnotowy rynek finansowy.

Jednolity nadzór

Jednolity nadzór nad systemem bankowym jest skorelowany z ustanowieniem oraz stosowaniem identycznych zasad w systemach bankowych państw członkowskich UE, a w szczególności nadzorowaniem działań podejmowanych w ramach ich struktur na poziomie Wspólnoty. W opinii części ekspertów problem może stanowić podział kompetencji pomiędzy organem na szczeblu unijnym oraz instytucjami krajowymi, których dotychczasowe zadania koncentrowały się wokół monitorowania bieżącej sytuacji jednostek bankowych. Zdecydowano, że unijny supernadzór sprawować będzie kontrolę nad działaniami podejmowanymi przez największe banki z poszczególnych państw członkowskich, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: