Zakaz obrotu gruntami rolnymi utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej

Nieruchomości

Zdaniem BCC, obostrzenia w zbywaniu ziemi rolnej są istotnym utrudnieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Krajobraz wiejski
Fot. Pixabay.com

Zdaniem BCC, obostrzenia w zbywaniu ziemi rolnej są istotnym utrudnieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zakaz obrotu gruntami rolnymi utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej - #BCC

Business Centre Club przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Obowiązująca obecnie ustawa, której modyfikację proponuje rząd w sposób istotny ogranicza możliwości nabywania nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych oraz przez spółki prawa handlowego i bezpośrednio przez przedsiębiorców. Zgodnie z tą ustawą, przy każdej transakcji sprzedaży nieruchomości rolnej lub spółki posiadającej nieruchomości rolne – prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa.Proponowana modyfikacja polegać ma na tym, że spod reżimu ustawy mają zostać wyłączone trzy podmioty o strategicznym znaczeniu dla państwa tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM oraz PERN. Dla potrzeb rozwoju swojej działalności firmy te muszą pozyskiwać grunty, na których tworzą infrastrukturę przesyłową, ważną z punktu widzenia całej gospodarki. Przyznanie im prawa do nabywania terenów rolnych w celu budowy tej infrastruktury bez konieczności uzyskiwania wcześniej zgody przewidzianych w ustawie instytucji, reprezentujących Skarb Państwa, przyspieszy i ułatwi rozwój sieci elektroenergetycznych, gazowych oraz paliwowych. Z tego punktu widzenia jest to zatem zmiana w pełni uzasadniona.

Zakaz utrudni prowadzenie działalności gospodarczej

Przy okazji oceny proponowanej modyfikacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zwrócić jednak należy uwagę, że zawarte w niej obostrzenia w zbywaniu ziemi rolnej stanowią istotne utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej bazującej na terenach rolnych lub dla podmiotów posiadających aktywa o tym charakterze, ponieważ znacząco utrudniają zmiany własnościowe firm i przekształcenia w ramach grup kapitałowych. Zmiany takie są immanentną cechą działalności biznesowej. Ważny jest również fakt, że ograniczenie w sprzedaży gruntów rolniczych miało na celu zmniejszenie skali ich przejmowania przez podmioty zagraniczne, a zjawisko to miało jeszcze przed rokiem 2016 wymiar marginalny.BCC proponuje zrezygnować ze stosowania ustawy wobec prezentowanych wyżej trzech podmiotów działających w sferze infrastruktury paliwowej i elektroenergetycznej, ale również – w ogóle – likwidację przepisów ograniczających obrót gruntami rolnymi.

Źródło: BCC

Udostępnij artykuł: