Zaproszenie na konferencję: Biografie finansowe. Koncepcja i zastosowanie

Bankowość

Katedra Bankowości i Ubezpieczeń Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zaproszają na konferencję (Finanse w cyklu życia: produktu, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego)"

Finanse w światowej gospodarce i ich wpływ w ujęciu globalnym na cykl życia produktu, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego jest niekwestionowany. Cykl życia pozwala na analizowanie historycznych uwarunkowań obecnej sytuacji oraz na rolę podkreślenie znaczenia transferów między pokoleniowych jak również przekuwania się generacji produktów i przedsiębiorstw. Dostępność do środków finansowych jest między innymi gwarantem bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego obywateli oraz przedsiębiorców. Finanse decydują o poziomie zabezpieczenia społecznego oraz poziomie stabilności przedsiębiorstw. Brak dostępności do kapitału zewnętrznego stwarza realne zagrożenie upadłości przedsiębiorstw oraz zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla gospodarstw domowych. Instytucje finansowe wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i przedsiębiorców poddają zaostrzeniu bądź rozluźnieniu działalność kredytowo-pożyczkową, co przekłada się na poziom inwestycji, w najgorszym razie na wzrost poziomu konsumpcji obywateli.

Zmiana koniunktury gospodarczej przekłada się na zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych. Poszukiwanie nowych rozwiązań, które będą służyć utrzymaniu stabilności finansowej przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, powinno stać się priorytetem w dyskusjach nad zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów systemu finansowego, w tym rynku finansowego i rynku kapitałowego. Globalny kryzys to ogromne obciążenie dla gospodarki i jej obywateli, ale to także bezcenne źródło doświadczeń oraz nowej wiedzy, o tym co nieskuteczne w odniesieniu do stabilności rynku finansowego i zabezpieczenia społecznego. Potrzeba dyskusji oraz konfrontacji poglądów środowisk zarówno naukowych, jak i praktyki to konieczność, która wymaga stworzenia odpowiedniej płaszczyzny jaką jest nasza konferencja o szeroko zakrojonych aktualnych ramach tematycznych i naukowych. Konferencja jest zwykle miejscem spotkania praktyków oraz naukowców zajmujących się określoną problematyką badawczą, a w tym przypadku jest to przede wszystkim spotkanie nauki i praktyki, naukowców, przedstawicieli środowisk akademickich z praktykami rynku finansowego w szerokim rozumieniu. Mamy nadzieję, że to spotkanie pozwoli na wieloaspektową analizę problemów w ramach zaproponowanych obszarów zagadnieniowych. Powinno ono stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, zaprezentowanie nowych poglądów, rozwiązań oraz porównania z innymi krajami Unii Europejskiej oraz regionami świata.

Tematyka konferencji

  • Aktywność przedsiębiorstw na rynku w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej
  • Wpływ koniunktury gospodarczej na zachowania gospodarstw domowych w zakresie źródeł dochodów i stopnia wydatków w różnym horyzoncie czasowym
  • Wpływ kryzysu finansowego na zachowania konsumentów na rynku
  • Finanse codzienności i ich wpływ na kapitalizację majątków rodzinnych
  • Zachowania gospodarstw domowych w warunkach kryzysu
  • Finanse gospodarstw domowych seniorów

Zapraszamy do udziału w konferencji, prof. dr hab. Jan K. Solarz – Przewodniczący Komitetu Naukowego, dr Adrianna Trzaskowska-Dmoch – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Data i miejsce konferencji: 29 kwietnia 2015 r., ul. Łucka 11, Warszawa

Patronat honorowy: ZBP, BIK

Patronat medialny: miesięcznik finansowy “Bank”

Oficjalna strona konferencji tutaj

Udostępnij artykuł: