Zarządzanie ryzykiem w MŚP

Finanse i gospodarka

W Polsce aktywnie działa ok 1,9 mln przedsiębiorstw sektora MŚP, z czego 95,8 proc. stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Firmy sektora MŚP zapewniają 70 proc. miejsc pracy w Polsce i tworzą prawie 50 proc. PKB. Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie działają w zmiennym otoczeniu i wzrastającej konkurencji, a ich funkcjonowaniu towarzyszy niepewność.

W Polsce aktywnie działa ok 1,9 mln przedsiębiorstw sektora MŚP, z czego 95,8 proc. stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Firmy sektora MŚP zapewniają 70 proc. miejsc pracy w Polsce i tworzą prawie 50 proc. PKB. Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie działają w zmiennym otoczeniu i wzrastającej konkurencji, a ich funkcjonowaniu towarzyszy niepewność.

Są one bardziej niż duże firmy narażone na wahania koniunktury gospodarczej i często rozpoczęty biznes kończy się niepowodzeniem, przez zawieszenie działalności, likwidację lub upadłość. Bez względu na to czy celem przedsiębiorstw MŚP jest przetrwanie i zapewnienie ciągłości funkcjonowania, czy wzrost i poprawa innowacyjności, powinny one zarządzać ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko działalności gospodarczej przejawia się w zmienności rezultatów w stosunku do przewidywanych zdarzeń czy oczekiwań, co wynika z niemożliwości przewidzenia skutków określonych zdarzeń zarówno koniunkturalnych, jak i losowych. Wystąpienie zdarzenia losowego jako realizacja ryzyka powoduje nieoczekiwane, ale konkretne straty finansowe i niefinansowe. Zawarcie umowy ubezpieczenia umożliwia transfer ryzyka na ubezpieczyciela, bo ochrona ubezpieczeniowa polega na przejęciu przez zakład ubezpieczeń odpowiedzialności za powstałe szkody, które są objęte ubezpieczeniem.

Ryzyko jest stałym elementem działalności gospodarczej i dotyczy różnych obszarów przedsiębiorstwa, zarówno majątku, w tym wartości rzeczowych, finansowych, niematerialnych i prawnych, jak i zasobów kadrowych, a także odpowiedzialności cywilnej za decyzje kierownictwa, w tym błędy w zarządzaniu lub za błędy personelu itp.

Cały artykuł "MŚP w pułapce luki ubezpieczeniowej" znajdą Państwo w najnowszym numerze "Kuriera Finansowego - 2014/01"

 

Udostępnij artykuł: