Zatwierdzenie zmian w Zarządzie GPW

Kadry

9 kwietnia br. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowy skład Zarządu GPW to: Adam Maciejewski - Prezes, Beata Jarosz - Wiceprezes, Paweł Graniewski - Wiceprezes, Mirosław Szczepański - Członek Zarządu.

Akceptacja zmian w składzie Zarządu oznacza wprowadzenie nowej, bardziej czytelnej i efektywnej struktury zarządzania, skoncentrowanej na najważniejszych zadaniach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Grupy Kapitałowej GPW.

Na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego 9 kwietnia 2013 r. Komisja wyraziła zgodę na zmiany w Zarządzie Giełdy, które zostały podjęte przez Radę Giełdy 22 lutego br. Paweł Graniewski, członek Rady Giełdy, który od grudnia 2012 r. był oddelegowany do Zarządu, został powołany do jego składu, w którym będzie sprawował funkcję Wiceprezesa. Mirosław Szczepański, który uprzednio pełnił równolegle funkcje Prezesa w dwóch spółkach zależnych GPW: WSEInfoEngine oraz Instytucie Rynku Kapitałowego – WSE Research, a wcześniej przez wiele lat był pracownikiem GPW, został powołany na stanowisko Członka Zarządu. Od lutego funkcję Wiceprezesa pełni też Beata Jarosz, która od 2006 r. była Członkiem Zarządu GPW.

– Z myślą o rewitalizacji naszej strategii postanowiliśmy przeprowadzić zmiany w zasadach organizacji GPW, które przygotują nas do wyzwań stojących przed Grupą w najbliższych latach, a także zapewnią nam odpowiednie kompetencje do dalszego rozwoju i elastycznego reagowania na zmieniające się otoczenie biznesowe. Taki skład Zarządu pozwala nam na wprowadzenie szeregu zmian w organizacji GPW oraz przyjęcie bardziej czytelnego podziału kompetencji w zakresie odpowiedzialności i nadzoru nad poszczególnymi obszarami funkcjonowania Giełdy. – powiedział Adam Maciejewski, Prezes GPW.

Szczegółowe informacje na temat zależności strukturalnych i stanowiskowych obejmujących Zarząd Giełdy znajdują się na stronie: http://www.gpw.pl/struktura

Nowa struktura organizacyjna Zarządu GPW:

Adam MACIEJEWSKI – Prezes Zarządu, pełniący jednocześnie funkcję CEO (Chief Executive Officer). Prezes Maciejewski kieruje pracami Zarządu oraz nadzoruje bezpośrednio obszar analiz, strategii i projektów (wspólnie z Wiceprezesem Graniewskim). Ponadto jest odpowiedzialny za obszary: informatyki, organizacji i zarządzania ryzykiem, audytu i kontroli, prawny, zarządzania zasobami ludzkimi, public relations oraz sprawuje nadzór nad Grupą Kapitałową GPW (wspólnie z Panem Mirosławem Szczepańskim, CFO). CV dostępne na stronie http://www.gpw.pl/.

Beata JAROSZ – Wiceprezes Zarządu, w organizacji pełni funkcję COO (Chief Operating Officer). Prezes Jarosz nadzoruje obszar działalności operacyjnej, a w szczególności organizację obrotu oraz rynku kasowego. CV dostępne na stronie http://www.gpw.pl/.

Paweł GRANIEWSKI – Wiceprezes Zarządu, pełniący funkcję CBDO (Chief Business Development Officer). Prezes Graniewski nadzoruje obszar rozwoju rynku, a w szczególności działania w rozwoju sieci biznesowej, rynku terminowego, produktów informacyjnych, promocji i edukacji produktowej oraz analiz, strategii i projektów (wspólnie z Prezesem Maciejewskim). CV dostępne na stronie http://www.gpw.pl/.

Mirosław SZCZEPAŃSKI – Członek Zarządu, który pełni rolę CFO (Chief Financial Officer). Prezes Szczepański nadzoruje obszar finansowy oraz relacji inwestorskich, jak również, wspólnie z Prezesem Maciejewskim, nadzór nad Grupą Kapitałową GPW. CV dostępne na stronie http://www.gpw.pl/.

Źródło: www.gpw.pl

Udostępnij artykuł: