Joanna Zdanowska: Próba legislacyjnego uregulowania kwestii spreadów walutowych

W dniu 16 czerwca 2011 r. senatorowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, w toku prac Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw w zakresie przepisów regulujących przekształcanie oddziałów instytucji kredytowej w bank krajowy, zgłosili wniosek o wprowadzenie poprawek do przedmiotowej ustawy w zakresie spreadów walutowych.

Przedmiotem poprawek było zastosowanie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego do przeliczania rat kredytu zabezpieczonego hipotecznie udzielonego w walucie obcej, denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej oraz umożliwienie spłaty kredytów zabezpieczonych hipotecznie w walucie obcej, w której zostały udzielone. Powyższa kwestia jest przedmiotem prac Ministerstwa Gospodarki od jesieni 2010 r. Od listopada 2010 r. Założenia do projektu ustawy poddane są konsultacjom społecznym i międzyresortowym.

Należy wskazać, iż próba interwencji legislacyjnej w zupełności pomija brzmienie oraz stan wykonania Rekomendacji S II dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie autorstwa Komisji Nadzoru Finansowego. Senat nie przychylił się do wniosku senatorów PSL, tym samym przyjął ustawę bez poprawek.

Joanna Zdanowska

Zespół Prawno Legislacyjny

Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: