ZBP – Mariusz Zygierewicz: Stress testy w sektorze bankowym

Unia Europejska podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu przeprowadzeni a stress testu w europejskim sektorze bankowym, obejmując nimi także niektóre banki w Polsce.

Unia Europejska podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu przeprowadzeni a stress testu w europejskim sektorze bankowym, obejmując nimi także niektóre banki w Polsce.

Stress testy, zwane testami warunków skrajnych, mają przedstawiać potencjalne zachowanie się banków i sytuację ekonomiczno-finansową poszczególnych banków i całego sektora bankowego w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych negatywnych wydarzeń ekonomicznych w otoczeniu działania banków oraz w samych bankach. Innymi słowy, testy te mają pokazać odporność i przygotowanie banków do działania w nadzwyczajnie niekorzystnych okolicznościach, np. w warunkach załamania kursu walutowego, wyraźnego wzrostu stóp procentowych czy załamania gospodarczego skutkującego silnym spadkiem produktu krajowego brutto.

Pierwsze stress testy na szeroką skalę zostały w zeszłym roku przeprowadzone w USA i w Unii Europejskiej. W przypadku USA wyniki testów zostały podane do publicznej wiadomości i uznano ten moment za zwrotny w przywracaniu zaufania publicznego do sektora bankowego w tym kraju.

W Unii Europejskiej pierwotne badanie zostało ograniczone wyłącznie do banków międzynarodowych, obecnych na kilku rynkach a wyniki tych testów nie zostały dotychczas upublicznione. Obecnie podjęta została decyzja o upublicznieniu wyników testów dla największych 26 banków a także o rozszerzeniu podmiotowym badania poprzez objęcie nim ok. 100 instytucji kredytowych. W efekcie rozszerzenia badania testami mają być objęte wszystkie banki mające znaczący udział na krajowych rynkach bankowych.

Testy warunków skrajnych obejmą zatem teraz także polskie banki. Ze spokojem można oczekiwać wyników tych testów w naszym kraju. Od wielu lat polski sektor finansowy cechuje się wysokim poziomem stabilności działania, wysokim poziomem uzyskiwanych zysków, wysokimi kapitałami własnymi. Ostatnie lata pokazały w praktyce, że zaburzenia w gospodarce światowej oraz spowolnienie gospodarcze w Polsce nie spowodowały załamania i kłopotów w sektorze bankowym. Niezależnie od wyników testów można stwierdzić, że banki w Polsce zdały realny testy z radzenia sobie z działaniem w trudnych warunkach, więc o wyniki testów wirtualnych tym bardziej można być spokojnym. Wyników testów mogą się obawiać raczej niektóre banki, regulatorzy i opinia publiczna w części pozostałych krajach UE. Tym podyktowana była m.in. niechęć do ujawniania dotychczasowych wyników stress testów.

Udostępnij artykuł: