ZBP pracuje nad ulepszeniem systemów bankowości elektronicznej jako trwałego nośnika informacji

Raporty / Z rynku

Zarząd Związku Banków Polskich 16 stycznia 2018 r. przyjął „Raport – Trwały Nośnik Informacji. Rozwiązanie Sektorowe”, który stanowi efekt prowadzonych od wielu miesięcy prac środowiska bankowego mających na celu ulepszenie systemów bankowości elektronicznej jako trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

#ZBP przedstawił efekt prac środowiska bankowego mających na celu ulepszenie systemów bankowości elektronicznej jako trwałego nośnika informacji. #bankowość

W ramach ww. prac na forum Związku Banków Polskich dyskutowano liczne propozycje w przedmiotowym zakresie. Zostały one poddane w środowisku bankowym drobiazgowej analizie. Przeprowadzono szereg spotkań z udziałem przedstawicieli banków, dostawców technologii, jak również bankowych spółek infrastrukturalnych, w trakcie których dyskutowano o prezentowanych propozycjach w różnych aspektach, w szczególności pod kątem technologicznym, prawnym oraz biznesowym.

„Raport – Trwały Nośnik Informacji. Rozwiązanie Sektorowe” przedstawia opis wybranego rozwiązania, które zostało wypracowane przez Związek Banków Polskich we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. i Biurem Informacji Kredytowej S.A. Rozwiązanie to określono mianem tzw. rozwiązania sektorowego. Zostało ono przewidziane w trzech wariantach:

– Wariant I – Pieczęć elektroniczna oraz przechowywanie dokumentów w zewnętrznym wobec banku archiwum umieszczonym u zaufanej trzeciej strony.

– Wariant II – Technologia blockchain Hyperledger Fabric (HLF) w wersji open source oraz przechowywanie dokumentów w zewnętrznym wobec banku archiwum umieszczonym u zaufanej trzeciej strony.

– Wariant III – Technologia blockchain w wersji kontrolowanej przez bankową spółkę infrastrukturalną oraz przechowywanie dokumentów w zewnętrznym wobec banku archiwum umieszczonym w rozproszonej księdze głównej (DLT).

Wszystkie ww. warianty rozwiązania sektorowego obejmują mechanizmy technologiczne zmierzające do usprawnienia działania systemów bankowości elektronicznej z zapewnieniem ich funkcji jako trwałego nośnika informacji, czyli nośnika umożliwiającego klientowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Należy zauważyć, że wspólnym elementem wszystkich ww. wariantów jest udział w mechanizmie działania trwałego nośnika informacji archiwum znajdującego się poza bankiem, a zawierającego informacje przekazane klientowi przez system bankowości elektronicznej. Dostęp do tego archiwum będzie dla klienta możliwy za pośrednictwem niezależnej od banku tzw. zaufanej trzeciej strony, co – w połączeniu z odpowiednią dla danego wariantu technologią – odpowiada wymaganiom określonej w ustawie o usługach płatniczych definicji trwałego nośnika informacji, w szczególności w zakresie warunku zachowania niezmienionej postaci informacji adresowanych do klienta.

Rozwiązanie sektorowe zakłada, że rolę zaufanej trzeciej strony pełniłaby bankowa spółka infrastrukturalna (Biuro Informacji Kredytowej S.A. lub Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.) albo inny podmiot będący dostawcą usług zaufania.

Raport został przekazany przez Związek Banków Polskich Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego.

Niezależnie od powyższego, warto zaznaczyć, że rozwiązanie sektorowe dla trwałego nośnika informacji nie obejmuje wszystkich możliwych do zastosowania technologii, które prowadziłyby na podobnych zasadach do ulepszenia funkcjonalności systemów bankowości elektronicznej jako trwałego nośnika informacji, jednakże stanowi szeroko akceptowaną i na dzień dzisiejszy najpopularniejszą w sektorze bankowym propozycję. Nie wyklucza się jednakże zaimplementowania przez poszczególne banki innych rozwiązań, w szczególności opartych na technologii WORM.

Systemy bankowości elektronicznej stanowią obecnie powszechnie wykorzystywany przez banki kanał komunikacji z klientami. Gwarantują one szybkość i wygodę przesyłania informacji, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazywanych danych. W ten sposób ww. systemy wydatnie przyczyniają się do unowocześnienia oraz poprawy efektywności krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego. Szerokie zastosowanie systemów bankowości elektronicznej, jak również opisane wyżej prace sektora bankowego nad usprawnieniem ich funkcjonowania, wpisują się w aktualny kierunek polityki państwa realizowanej m.in. w ramach nadzorowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, którego celem jest rozwój e-państwa i cyfryzacja gospodarki.

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: