ZBP w konsultacjach Krajowego Planu Odbudowy o transformacji cyfrowej

Polecamy / Technologie i innowacje / Wydarzenia

W kolejnym dniu konsultacji społecznych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ( 23 marca), wysłuchanie publiczne dotyczyło transformacji cyfrowej, która jest dziś głównym czynnikiem w rozwoju gospodarek i społeczeństw. Stanowisko Związku Banków Polskich przedstawił Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w ZBP.

Bartłomiej Nocoń
Bartłomiej Nocoń, Źródło: aleBank.pl

W kolejnym dniu konsultacji społecznych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ( 23 marca), wysłuchanie publiczne dotyczyło transformacji cyfrowej, która jest dziś głównym czynnikiem w rozwoju gospodarek i społeczeństw. Stanowisko Związku Banków Polskich przedstawił Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w ZBP.

W ramach KPO planowane są inwestycje, których celem jest wyeliminowanie problemu wykluczenia cyfrowego i braku dostępu do szybkiego Internetu dla części mieszkańców naszego kraju. Działania mają być skierowane na likwidację tzw. białych plam, czyli miejsc, w których nadal nie można korzystać z dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Zakłada się równocześnie prowadzenie monitoringu emisji pól elektromagnetycznych. KPO obejmie cyfryzację usług publicznych dla obywateli, działania na rzecz cyfrowej szkoły (wyposażenie w laptopy uczniów i nauczycieli) oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych.

Wśród wystąpień przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych (podmioty wymienione w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i partnerzy gospodarczy) stanowisko Związku Banków Polskich przedstawił Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w ZBP.

Udział banków w projektach związanych z KPO jest o tyle ważny, że transformacja cyfrowa będzie obejmować także zmiany prawne na przykład związane z ułatwieniami w prowadzeniu inwestycji związanych z budową sieci szerokopasmowych, w tym z ich finansowaniem.

Czytaj także: Związek Banków Polskich w konsultacjach Krajowego Planu Odbudowy

Transformacja cyfrowa to nie wybór, ale konieczność

Jak stwierdził Bartłomiej Nocoń, nie ulega wątpliwości, że uczestnictwo obywateli, przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w transformacji cyfrowej nie stanowi dziś tylko wyboru, ale jest koniecznością.

W sposób szczególny tezę tę potwierdziła pandemia COVID-19, która pokazała, że sprawna technologia wykorzystująca przechowywanie i umiejętne przetwarzanie danych stanowi klucz do przetrwania i wzrostu. Procesy transformacji cyfrowej przenikają jednak całą gospodarkę, a do jej efektywnego przeprowadzania konieczna staje się edukacja cyfrowa całego społeczeństwa.

W imieniu Związku Banków Polskich zwrócił w szczególności uwagę na aspekty, których uwzględnienie umożliwi ich efektywną realizację w ramach programu KPO i równocześnie jest wynikiem doświadczeń sektora bankowego w Polsce, który należy do najbardziej zaawansowanych, innowacyjnych na świecie i z powodzeniem realizuje strategie wdrażania wielowątkowych projektów o charakterze transformacji cyfrowej.

Wyzwania i budowa kompetencji cyfrowych

Ogromną wagę powinno się przywiązywać do powszechnego kształcenia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez szeroką akcję edukacyjną niwelującą społeczne obawy przed nowościami. Potencjalnych użytkowników technologii należy również przekonywać, że dzięki zaufaniu do nich mogą pewne czynności wykonać sprawniej, wygodniej i szybciej.

Niezmiernie istotną i konieczną do zaadresowania kwestią pozostaje szybkie i efektywne zaktywizowanie małych i średnich przedsiębiorstw w procesach cyfryzacji, których niedostateczne zaangażowanie może przynieść negatywne skutki, z uwagi na fakt, że zatrudnienie znajdują w nich szerokie rzesze Polaków.

Odpowiedzią na sceptycyzm wobec adaptacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych wśród obywateli musi być szeroko zakrojona edukacja cyfrowa, przekonująca o znaczeniu włączenia cyfrowego

Jak mówił podczas swojego wystąpienia Bartłomiej Nocoń, mnogość sfer, jakich dotyczy konieczność dokonywania transformacji cyfrowej oraz ich wpływ na pozycję międzynarodową Polski skłaniają do podjęcia skonsolidowanego, długookresowego myślenia o Gospodarce 4.0 korzystającej z kapitału wiedzy i nowoczesnych technologii.

Nadanie budowie kompetencji cyfrowych statusu kluczowego wyzwania w zakresie cyfryzacji jest spowodowane utrzymującą się u części Polaków niechęcią do podejmowania aktywności w tym zakresie, jak i brakiem dostępu do infrastruktury – komputerów i internetu.

Wprawdzie pewne pozytywne zmiany w zakresie postaw zostały wymuszone przez pandemię, niemniej nadal, gdy część świata rozwiniętego w szybkim tempie rozwija kompetencje i technologie w obszarach datafikacji oraz usieciowienia różnych sfer życia, w Polsce nadal mamy miejsca, w których brak jest dostępu do internetu.

Dlatego należałoby podjąć natychmiastowe działania w tym obszarze, ponieważ to powszechny dostęp zadecyduje o funkcjonowaniu społeczeństwa i naszej gospodarki w przyszłości.

Odpowiedzią na sceptycyzm wobec adaptacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych wśród obywateli musi być szeroko zakrojona edukacja cyfrowa, przekonująca o znaczeniu włączenia cyfrowego.

Nowoczesna edukacja

Szczególnie ważnym wyzwaniem dla rozwoju w kierunku „nowoczesnego społeczeństwa” i budowania cyfrowej Gospodarki 4.0 pozostaje budowa ekosystemu edukacji dostosowanego do potrzeb cyfryzującego się rynku pracy i nowych wyzwań społecznych.

Edukacja powinna się koncentrować na rozwijaniu nie tylko umiejętności technicznych i cyfrowych, ale także takich jak: krytyczne myślenie, kreatywność i współpraca, które stanowią jednocześnie siłę napędową transformacji i są instrumentami w powstrzymywaniu negatywnych społecznych, ekonomicznych i politycznych konsekwencji rozwoju technologicznego, stwierdził Bartłomiej Nocoń.

„Należy wykorzystać rosnące zaufanie względem technologii zbudowane w okresie pandemii, pamiętając przy tym o zapewnieniu bezpieczeństwa oraz prywatności. W centrum zmian powinien być człowiek, a rozwiązania powinny być intuicyjne i przyjazne użytkownikom, bez względu na wiek. Podczas transformacji cyfrowej wielka odpowiedzialność spoczywa na liderach, przez których należy rozumieć kadrę zarządzającą w przedsiębiorstwach, a także osoby zawodowo zajmujące procesami cyfryzacyjnymi”.

Konieczność efektywnych przekształceń

Niezależnie od wymienionych już obszarów, Bartłomiej Nocoń w imieniu ZBP wymienił kilka postulatów, które mogą znacząco wpłynąć na efektywne przeprowadzenie procesu transformacji cyfrowej.

Sprawne zaplanowanie projektów wchodzących w skład komponentu „Transformacja cyfrowa” to ogromna i niepowtarzalna szansa dla Polski na zbudowanie fundamentów dla przewag w globalnej gospodarce

Przede wszystkim warto podejmować współpracę z innymi państwami w celu zbudowania koalicji na rzecz szerzenia cyfryzacji. Pomocnym w procesie transformacji byłoby stworzenie standardów (w zakresie dobrych praktyk) pod kątem upowszechniania cyfryzacji w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem ograniczonych możliwości finansowych małych podmiotów.

Po stronie instytucji państwowych pozostaje podejmowanie inicjatyw w zakresie organizacji otwartych szkoleń w tym we wsparciu biznesu oraz sformułowanie elementarza cyfryzacji, a także zasad funkcjonowania „zwinnych” organizacji.

W dzisiejszych czasach  cyfrowa transformacja nie powinna polegać jedynie na jednostkowym myśleniu o wdrażaniu poszczególnych usprawnień, a być złożonym procesem głęboko wpisanym w kulturę społeczną, poszczególnych organizacji, a na koniec państwa i rządu.

Sprawne zaplanowanie projektów wchodzących w skład komponentu „Transformacja cyfrowa” to ogromna i niepowtarzalna szansa dla Polski na zbudowanie fundamentów dla przewag w globalnej gospodarce.

Także, a może przede wszystkim wtedy, gdy rozwój i wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych będzie przebiegało w sposób etyczny, skoncentrowany na korzyściach dla użytkownika, obywatela i konsumenta, podkreślił Bartłomiej Nocoń.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: