ZBP wyróżniony w konkursie Lider Cyfrowej Dostępności 2018 Fundacji Widzialni

Wydarzenia

W tegorocznej edycji konkursu Lider Cyfrowej Dostępności kapituła przyznała wyróżnienie dla Związku Banków Polskich za aktywną działalność na rzecz zwiększenia dostępności cyfrowej, popularyzację dobrych praktyk w sektorze bankowym.

Nagroda Lider Cyfrowej Dostępności Fundacji Widzialni 16.04.2018
Nagroda Lider Cyfrowej Dostępności Fundacji Widzialni 16.04.2018 Fot. ZBP

W tegorocznej edycji konkursu Lider Cyfrowej Dostępności kapituła przyznała wyróżnienie dla Związku Banków Polskich za aktywną działalność na rzecz zwiększenia dostępności cyfrowej, popularyzację dobrych praktyk w sektorze bankowym.

#KrzysztofPietraszkiewicz, prezes #ZBP: staramy się robić wszystko, aby nowe #technologie służyły pełnemu włączeniu ludzi, a nie wykluczaniu z życia społecznego i gospodarczego #LiderCyfrowejDostępności #FundacjaWidzialni @widzialni

W poniedziałek, 16 kwietnia, w Sali Kolumnowej Sejmu miała miejsce Konferencja „Włączenie cyfrowe- dostępna Polska” zorganizowana przez Fundację Widzialni.Podczas spotkania odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie Lider Cyfrowej Dostępności 2018. To druga edycja Konkursu, którego celem jest promowanie działań i postaw osób, szczególnie wyróżniających się poprzez swoją aktywność na rzecz zwiększenia dostępności do zasobów cyfrowych dla wszystkich użytkowników niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, używanego sprzętu i oprogramowania.- Lider pełni w środowisku istotną funkcję, wyznacza kierunki działania, inspiruje osoby w swoim otoczeniu i wspólnie z nimi podejmuje się realizacji ważnych ze społecznego punktu widzenia inicjatyw. To niezwykle istotne, aby w dobie rozwoju nowych technologii i galopujących przemian wśród nas znaleźli się Liderzy Cyfrowej Dostępności, którzy zadbają o interesy grup narażonych na wykluczenie cyfrowe mówił Artur Marcinkowski, przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.

W tegorocznej edycji Kapituła konkursu przyznała wyróżnienie dla Związku Banków Polskich za aktywną działalność na rzecz zwiększenia dostępności cyfrowej, popularyzację dobrych praktyk w sektorze bankowym.- 35 mln rachunków dostępnych przez internet. 16 mln Polaków korzystających z usług na odległość. 35 mln kart płatniczych z tego większość w formule zbliżeniowej. Bardzo szybko rozwijająca się bankowość i usługi mobilne. To ogromne ułatwienia dla osób, które mają jakieś kłopoty zdrowotne. Od kilkunastu lat konsekwentnie współpracując z organizacjami reprezentującymi i działającymi rzecz osób niepełnosprawnych, staramy się robić wszystko, aby nowe technologie służyły pełnemu włączeniu ludzi, a nie wykluczaniu z życia społecznego i gospodarczego. To ogromny zaszczyt i honor, że dzisiaj ta działalność została także dostrzeżona - mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, odbierając wyróżnienie.Tytuł Lidera Dostępności zdobył Urząd Komunikacji Elektronicznej za strategiczne podejście do dostępności cyfrowej w działalności własnej oraz aktywną działalność regulacyjną w obszarze nadzoru nad firmami telekomunikacyjnymi.

Działania ZBP na rzecz włączenia cyfrowego

Związek Banków Polskich od wielu lat prowadzi działania na rzecz włączenia cyfrowego. Celem ich jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ograniczenie sytuacji, w których niepełnosprawność jest barierą. Dlatego we współpracy z bankami oraz Fundacjami i Stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami ZBP wdraża rozwiązania odpowiadające na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.Od 2011 r. w ramach Związku Banków Polskich funkcjonuje Grupa robocza ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki, która przy zainteresowaniu i entuzjazmie bankowców, a także wsparciu środowisk reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami, podejmuje działania zmierzające do zwiększenia dostępności usług bankowych. Jednym z efektów tych prac są m.in. wydawane przez ZBP Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki, których kolejne edycje pojawiły się w 2012, 2014 i 2017 roku. Celem dokumentu jest tworzenie zestawu wytycznych redukujących bariery w dostępnie do usług bankowych zidentyfikowane przez środowiska osób z niepełnosprawnościami. Związek podjął starania, aby informacja na temat Dobrych praktyk dotarła do jak największej liczby potencjalnie zainteresowanych klientów banków z grona osób z niepełnosprawnościami. W grudniu 2017 r. odbyła się Konferencja prasowa ZBP, w czasie której została zakomunikowana III edycja Dobrych praktyk, a w mediach pojawiły się informacje na temat publikacji. Związek będzie podejmował dalsze działania w celu jej upowszechnienia. Tekst Dobrych praktyk, również w wersji przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, został opublikowany na stronie internetowej ZBP.W 2014 r. Związek Banków Polskich i Fundacja Integracja podpisały porozumienie w sprawie wspólnych działań na rzecz poprawy jakości obsługi osób z niepełnosprawnościami przez sektor bankowy. Głównym celem porozumienia jest systematyczne zwiększanie dostępności usług bankowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności - zarówno w oddziałach banków, jak i poprzez inne kanały dostępu, a także eliminowanie barier i problemów związanych z korzystaniem z rozwiązań gospodarki elektronicznej przez osoby z niepełnosprawnościami.Sposobnością do pogłębiania świadomości o roli gospodarki elektronicznej w stwarzaniu nowych i równych szans różnym grupom społecznym są obrady organizowanego od 2006 r. przez Związek Banków Polskich Kongresu Gospodarki Elektronicznej. Jest to miejsce spotkania przedstawicieli świata biznesu, administracji publicznej oraz nauki, organizacji wspierających integrację osób z niepełnosprawnościami jako ważnymi partnerami w procesie cyfryzacji współczesnego świata, a także osób zagrożonych wykluczeniem związanym z niepełnosprawnością.

Nowoczesne technologie i rozwiązania odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych

W rezultacie w odpowiedzi na potrzeby osób niepełnosprawnych wdrażane są nowoczesne technologie i rozwiązania, m.in. wykorzystane w projekcie „Dostępny Bankomat”, który z inicjatywy Grupy roboczej ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki realizowany jest obecnie we współpracy z bankami. W ramach projektu został przygotowany serwis internetowy w pełni dostępny dla wszystkich użytkowników sieci, umożliwiający dostęp do pełnej bazy bankomatów należących do różnych banków i operatorów sieci bankomatowych w Polsce. W celu umożliwienia korzystania z serwisu za pomocą urządzeń mobilnych, zostały przygotowane aplikacje na smartfony. Efektem ma być z jednej strony ułatwienie użytkownikom zlokalizowania urządzenia i skorzystania z usług bankowych, zaś z drugiej – stymulowanie banków do prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia dostępności swoich bankomatów.Czytaj także: Już 10 tys. bankomatów dla osób niepełnosprawnych. Dzięki nowemu serwisowi łatwiej je znaleźć >>> Związek Banków Polskich podejmuje również inicjatywy w obszarze edukacji i kształcenia kadr związane z tworzeniem warunków dla możliwie najpełniejszego korzystania z usług bankowych przez osoby z niepełnosprawnościami. W trakcie spotkania z Dyrektorami Departamentów Kadr i Szkoleń banków, w którym uczestniczył p. Piotr Pawłowski – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja zwrócono uwagę na potrzebę przeprowadzenia szkoleń dla pracowników banków ze względu na szczególne wymagania w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami. W czasie Forum szkoleniowego zostały nakreślone ogólne wymagania dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnościami.Jednocześnie przewidujemy, że w połowie 2018 roku zostaną zakończone prace nad unijną regulacją dotykającą obszaru dostępności – tj. Dyrektywy UE pt. „Europejski Akt Dostępności” (European Accessibility Act), która dotyczyć będzie między innymi wymogów wobec bankomatów. Tak więc, kolejne działania polskiego sektora bankowego w kolejnych latach będą koncentrować się wokół realizacji standardów określonych w przepisach implementujących tę dyrektywę w naszym kraju.Konieczne będzie dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami przekazów informacyjnych, w tym stron internetowych, informacji o produktach i instrukcji. Dotyczyć to będzie usług bankowych wraz z serwisami transakcyjnymi oraz urządzeń samoobsługowych – ATM i stanowisk samoobsługowych. Dla banków oznaczać to będzie na przykład konieczność przebudowy części usług elektronicznych tak, by pogodzić wymogi bezpieczeństwa i dostępności w tym sposobów autoryzacji i czasów operacyjnych.

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: