ZBP zaprezentował założenia programu działań dla przeciwdziałania kryzysowi kredytowemu

Gospodarka / Z rynku

Sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19 ma wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego. Jedną z konsekwencji obecnej sytuacji jest ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu (credit crunch). Ograniczenie akcji kredytowej będzie związane ze wzrostem ryzyka finansowego i spodziewanymi przez banki stratami kredytowymi. Zagrożeniem ze strony klientów będą zaburzenia płynności finansowej większości podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych, a zatem ich zdolności do generowania przepływów pieniężnych oraz obsługi zobowiązań.

Szyld z napisem kredyt na budynku banku
Fot. stock.adobe.com/frank peters

Sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19 ma wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego. Jedną z konsekwencji obecnej sytuacji jest ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu (credit crunch). Ograniczenie akcji kredytowej będzie związane ze wzrostem ryzyka finansowego i spodziewanymi przez banki stratami kredytowymi. Zagrożeniem ze strony klientów będą zaburzenia płynności finansowej większości podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych, a zatem ich zdolności do generowania przepływów pieniężnych oraz obsługi zobowiązań.

#ZBP: sytuacja związana z pandemią #COVID19 ma wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego. Jedną z konsekwencji obecnej sytuacji jest ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu #CreditCrunch #kredyty #banki #koronawirus

Ze zjawiskiem credit crunch polski sektor bankowy borykał się w II połowie 2008 r.

W rezultacie kredytowanie gospodarstw domowych spadło wówczas o 25%, zaś kredytowanie przedsiębiorstw zmniejszyło się o 33%. 

Cała sytuacja zmniejszyła polski PKB o 1 punkt procentowy (ogółem PKB Polski zmniejszył się wówczas z 5,0% w 2008 roku do 1,7% w 2009 roku). 

Negatywne bodźce dotyczące możliwości kredytowania będą oddziaływać zarówno na banki i na przedsiębiorstwa.

Czytaj także: Związek Banków Polskich zapowiada program związany z przeciwdziałaniem kryzysowi kredytowemu >>>

PROPONOWANE DZIAŁANIA OBEJMUJĄ:

- modyfikacja wymogów dot. udzielania kredytów:

zmniejszenie wag ryzyka dla kredytów inwestycyjnych,

modyfikacja zasad pomocy państwa w formule udzielania kredytów klęskowych,

usunięcie barier w emisji listów zastawnych;

- zwiększenie dostępności zabezpieczeń kredytowych po stronie przedsiębiorstw – dotyczy MSP i mikro-firm oraz JST; zwiększenie roli zabezpieczeń na ruchomościach;

- wsparcie faktoringu;

- wsparcie programu Zielony Ład i transformacji energetycznej Polski:

gwarancje do kredytów,

emisje zielonych obligacji przez JST,

zmniejszenie wag ryzyka dla kredytów finansujących zielone inwestycje oraz zwolnienie tych kredytów z podatku bankowego;

- zwolnienie z podatku bankowego kredytów udzielonych po 15/03/2020;

Źródło: opracowanie własne, dane JP Morgan

Czytaj także: Może być mniej chętnych na branie i na udzielanie kredytów >>>

- zaliczenie do kosztu uzyskania przychodów rezerw i odpisów utworzonych na kredyty udzielonych po 15/03/2020;

- przeznaczenie 50% pobranego podatku bankowego na zasilenie funduszu przymusowej restrukturyzacji w BFG;

- usprawnienie procesu dochodzenia roszczeń i restrukturyzacji:

przywrócenie dotychczasowych zasad doręczania pism procesowych i zasad dotyczących elektronicznego postępowania upominawczego,

zniesienie ograniczeń w procedurze cywilnej dochodzenia roszczeń,

zniesienie ograniczeń w zakresie możliwości kredytowania rolników;

- utworzenie instytucji typu Asset Management Company, której celem byłoby:

udrożnienie zdolności banków do udzielania kredytów,

zaangażowanie środków prywatnych dla restrukturyzacji portfeli kredytowych i długu przedsiębiorstw,

zwiększenie skuteczności działań systemowych zw. z restrukturyzacją i likwidacją banków zagrożonych niewypłacalnością.

Zasady zapobiegania credit crunch >>>Pobierz

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: