Zebranie Przedstawicieli Banku – 23.06.2014 r.

Bankowość

Zarząd Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie informuje,że w dniu 23 czerwca 2014 roku o godzinie 13:00 w Sali Konferencyjnej nr 1 Hotelu PIK przy ul. Młyńskiej 5 w Mikołowie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.

Zarząd Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie informuje,że w dniu 23 czerwca 2014 roku o godzinie 13:00 w Sali Konferencyjnej nr 1 Hotelu PIK przy ul. Młyńskiej 5 w Mikołowie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.

W przypadku braku quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli w tym samym dniu o godzinie 14:00 w tej samej sali.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie w dniu 23 czerwca 2013 r.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Przewodniczącego Zebrania
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Sekretarza Zebrania
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonanie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia ustaleń Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
 10. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 11. Przedstawienie:

  • "Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r."
  • "Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r." wraz z "Informacją dodatkową do Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r."
 12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
 13. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
 14. Dyskusja
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
 16. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
 20. Omówienie kierunków działalności Banku na 2014 r.
 21. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia kierunków działalności Banku na 2014 r.
 22. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Szarotek 2 za cenę nie niższą niż 499 000,00 zł.
 23. Podjęcie Uchwały zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
 24. Wolne wnioski
 25. Zamknięcie obrad.

Zarząd Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Udostępnij artykuł: