Zebranie przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Czersku

Bankowość

Zarząd Banku Spółdzielczego w Czersku, działając zgodnie z § 15 Statutu Banku ogłasza, że w dniu 23 czerwca 2014 roku  o  godz. 10.00 w  Restauracji "Karcza Pod Lipami" w Czersku, przy ul. Chojnickiej 28 odbędzie się Zebranie przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Czersku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Czersku, działając zgodnie z § 15 Statutu Banku ogłasza, że w dniu 23 czerwca 2014 roku  o  godz. 10.00 w  Restauracji "Karcza Pod Lipami" w Czersku, przy ul. Chojnickiej 28 odbędzie się Zebranie przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Czersku.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
  2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Wybór Sekretarza i dwóch Członków Prezydium Zebrania.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  8. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  9. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  10. Przedstawienie i omówienie bilansu i rachunku zysków i strat Banku za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
  11. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za 2013 rok.
  12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady i jej organów za 2013 rok.
  13. Zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z Wystąpieniem polustracyjnym z dnia 24.09.2013 r. Znak ZRBS/DB/256/2013.
  14. Dyskusja nad Sprawozdaniami i Wystąpieniem polustracyjnym.
  15. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

   • przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Czersku za 2013 rok (Uchwała nr 1/2014),
   • przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Czerskuz działalności Banku za 2013 rok (Uchwała nr 2/2014),
   • przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku z działalności Rady i jej organów za 2013 rok (Uchwała nr 3/2014),
   • udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku absolutorium za 2013 rok (Uchwały nr 4/2014,5/2014,6/2014,7/2014,8/2014),
   • w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do stosowania >>Załącznika nr 6 do Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Czersku pt. "Procedura oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku"<< uchwalonego przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 9/2014 w dniu 28.03.2014 roku (Uchwała nr 9/2014),
   • w sprawie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku (Uchwała nr 10/2014)
   • podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok (Uchwała nr 11/2014),
   • określenia najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2014 rok (Uchwała nr 12/2014),
   • w sprawie określenia limitu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku (Uchwała nr 13/2014).
  16. Dyskusja nad projektami uchwał.
  17. Głosowanie w sprawie podjęcia poszczególnych uchwał.
  18. Wolne wnioski.
  19. Odczytanie przez Komisję Uchwał i Wniosków protokołu wniosków przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli.
  20. Zamknięcie obrad.

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Czersku

Udostępnij artykuł: