Zebranie Przedstawicieli SANBanku o współpracy z lokalnymi firmami

Bankowość spółdzielcza

25 czerwca 2020 roku, z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, odbyło się Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli. W posiedzeniu uczestniczyło 31 delegatów oraz zaproszeni goście.

Magdalena Więckowicz, p.o. Prezes Zarządu SANBanku
Magdalena Więckowicz, p.o. Prezes Zarządu SANBanku. Źródło: NBS

25 czerwca 2020 roku, z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, odbyło się Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli. W posiedzeniu uczestniczyło 31 delegatów oraz zaproszeni goście.

#MagdalenaWięckowicz: Ważna jest dla nas obsługa lokalnych przedsiębiorstw, współpraca z instytucjami, z #JST i #NGO oraz kontynuacja działań na rzecz społeczności lokalnej #BankiSpółdzielcze #SANBank #LokalneMŚP

W trakcie obrad Zebranie Przedstawicieli podsumowało działalność Banku za 2019 rok, zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe.

Udzieliło również absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku.

Wśród szeregu podjętych uchwał przyjęto między innymi uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej oraz uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju działalności Banku na 2020 rok.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku podziękowali wszystkim uczestnikom Zebrania Przedstawicieli, że pomimo trwającej epidemii przybyli na spotkanie.

SANBank, zarząd
Fot. Nadsański Bank Spółdzielczy

Czytaj także: Epidemia, banki i bezpieczeństwo. Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2020

Sprawozdania za rok 2019

Podczas zebrania Przedstawicieli Magdalena Więckowicz,  p.o. Prezes Zarządu Banku przedstawiła Sprawozdanie Zarządu z działalności Nadsańskiego Banku Spółdzielczego za 2019 rok, a Wiceprezes Zarządu Elżbieta Kochan ‒ sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Kocój przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.

Następnie Rada Nadzorcza przedstawiła  ocenę przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego, ocenę przestrzegania Polityki wynagrodzeń oraz ocenę odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2019 r.

Uchwała ws. dywidendy

W trakcie Zebrania Przedstawicieli podjęto liczne uchwały. Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i sprawozdanie finansowe za 2019 r., udzielono absolutorium wszystkim Członkom Zarządu oraz dokonano podziału nadwyżki finansowej za 2019 rok, z czego 2% przeznaczono na wypłatę dywidendy.

SANBank
Fot. Nadsański Bank Spółdzielczy

Czytaj także: Czy decyzje RPP wywołają lawinę niekorzystnych wydarzeń dla banków spółdzielczych?

Kierunki rozwoju na rok 2020

Przy omawianiu kierunków rozwoju na 2020 rok, Prezes Magdalena Więckowicz zwróciła uwagę, że w kontekście aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej przed Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym stoją duże wyzwania.

‒ W działalności bankowej pojawiły się wyzwania, z którymi nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Z jednej strony mamy prognozowaną recesję gospodarczą, będącą pochodną epidemii koronawirusa, z drugiej strony niespodziewaną trzykrotną obniżkę przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, które negatywnie wpływają na działalność  banków.

Zarząd Banku podejmuje jednak szereg działań, które w zamierzeniu mają zapobiec lub zniwelować wspominane negatywne zjawiska. Uczestniczymy w programach pomocowych dla naszych klientów, prowadzimy ścisły monitoring kredytów, analizujemy poziom oprocentowania produktów, dokonujemy przeglądu efektywności placówek i kosztów działania Banku.

W kierunkach działania na 2020 rok Bank zamierza realizować zadania określone w planie finansowym, który zakłada dalszą poprawę jakości obliga kredytowego i efektywności działania.

Bardzo ważna jest również dla nas obsługa lokalnych przedsiębiorstw, współpraca z instytucjami, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pożytku publicznego oraz kontynuacja działań na rzecz społeczności lokalnej ‒ podkreśliła Magdalena Więckowicz,  p.o. Prezes Zarządu SANBanku. 

SANBank, sztandar
Fot. Nadsański Bank Spółdzielczy

Czytaj także: Obrady Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, 29 czerwca 2020 r.

Udostępnij artykuł: