Żegnamy prof. dr hab. Andrzeja Biercia wybitnego organizatora, jurystę i legislatora (1950 – 2020)

Aktualności / Artykuły / Wydarzenia

31 października 2020 r. dotarła do nas smutna wiadomość. Odszedł prof. dr hab. Andrzej Bierć. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i radca prawny, pracownik naukowy i członek Kolegium Instytutu Nauk Prawnych PAN w Zakładzie Prawa Prywatnego, z którym związany był nieprzerwanie przez 48 lat swojej naukowej i zawodowej aktywności. Profesor Andrzej Bierć pełnił funkcję zastępcy Dyrektora INP PAN ds. naukowych, był kierownikiem Zakładu Prawa Prywatnego, redaktorem naczelnym „Studiów Prawniczych”, redaktorem naukowym „Polskiej Bibliografii Prawniczej”. Od 2011 roku przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN.

31 października 2020 r. dotarła do nas smutna wiadomość. Odszedł prof. dr hab. Andrzej Bierć. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i radca prawny, pracownik naukowy i członek Kolegium Instytutu Nauk Prawnych PAN w Zakładzie Prawa Prywatnego, z którym związany był nieprzerwanie przez 48 lat swojej naukowej i zawodowej aktywności. Profesor Andrzej Bierć pełnił funkcję zastępcy Dyrektora INP PAN ds. naukowych, był kierownikiem Zakładu Prawa Prywatnego, redaktorem naczelnym „Studiów Prawniczych”, redaktorem naukowym „Polskiej Bibliografii Prawniczej”. Od 2011 roku przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Andrzej Bierć pracę naukowo-badawczą łączył z działalnością dydaktyczną prowadząc wykłady i seminaria magisterskie m.in.: w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, gdzie kierował Katedrą Prawa Cywilnego. Wypromował rzesze magistrantów i doktorantów, w tej liczbie uznanych dzisiaj specjalistów z zakresu specjalistycznych dyscyplin prawniczych. Zawsze dbał o wysoki poziom merytoryczny oraz metodologiczny prac swoich podopiecznych.

W latach 1987-2006 pełnił funkcję Sekretarza Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Wielkie zasługi Profesor położył w tworzeniu zrębów nowoczesnego prawa gospodarczego od początków polskiej transformacji. W latach 1994-1996 był członkiem Zespołu ekspertów do spraw harmonizacji prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich przy Komitecie Integracji Europejskiej.

Od początku powstania Związku Banków Polskich, wspierał prace na rzecz środowiska bankowego tworząc propozycje nowych regulacji, w tym w ramach prac Zespołu ds. Reformy Prawa Bankowego przy NBP, przygotowywał projekty stanowisk i rekomendacji w kluczowych dla sektora kwestiach, a także wsparł budowę eksperckiego zaplecza prawniczego dla bankowości, uczestnicząc w powołaniu Centrum Prawa Bankowego i Informacji; wspierał powstanie Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP, w którego pracach uczestniczył od jego powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia Izby 6 marca 1992 roku i przez wiele lat kierował pracami Sądu. 

W działalności legislatorskiej łączył holistyczne i systemowe podejście do opracowywanych projektów z dbałością o precyzję i jasność rekomendowanych zapisów, co czyniło Zeń uznany autorytet w środowisku.

Szeroka skala Jego zainteresowań badawczych znajdowała wyraz w licznych publikacjach; artykułach naukowych i popularyzatorskich, monografiach, ekspertyzach z zakresu prawa cywilnego, prywatnego, bankowego, rynku kapitałowego. Bogata bibliografia autorstwa Andrzeja Biercia obejmuje ponad 120 pozycji.

W relacjach zawodowych cechowały Profesora nienaganne maniery, umiejętność skupienia uwagi na rozmówcy, otwartość na argumenty i rzeczowość wypowiedzi. Dla wielu stanowił inspirację i wzór, jak skutecznie przekładać wiedzę w zakresie prawa na praktyczne rozwiązania.

Za swoją działalność został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz nadanym przez Związek Banków Polskich Złotym Medalem Mikołaja Kopernika za zasługi w budowie i rozwoju sektora bankowego.

W Zmarłym żegnamy znakomitego legislatora i pedagoga, Człowieka, który odegrał ważną rolę w tworzeniu podstaw prawnych transformacji polskiej gospodarki.

Udostpnij artyku: