Zgoda KNF na powołanie Stanisława Kluzy na Prezesa BOŚ

Kadry

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Stanisława Kluzy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska. Stanisław Kluza zarządza Bankiem od końca marca 2016 r. Już niecały miesiąc po objęciu przez Stanisława Kluzę obowiązków Prezesa – 20 kwietnia 2016 r. – BOŚ opublikował Ramową Strategię Rozwoju na lata 2016-2020.

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Stanisława Kluzy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska. Stanisław Kluza zarządza Bankiem od końca marca 2016 r. Już niecały miesiąc po objęciu przez Stanisława Kluzę obowiązków Prezesa – 20 kwietnia 2016 r. – BOŚ opublikował Ramową Strategię Rozwoju na lata 2016-2020.

Do kluczowych kierunków ujętych w strategii należą: korekta modelu biznesowego Grupy, konieczność zapewnienia stabilnych źródeł finansowania, rozszerzanie aktywności w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska, a także zwiększanie zaangażowania na polu obsługi małych i średnich przedsiębiorstw (w perspektywie roku 2020 Bank zakłada wzrost ROE do poziomu przekraczającego 7 proc., wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) zostanie obniżony do ok. 51 proc., a zysk netto przekroczy 140 mln zł (wartości te nie uwzględniają podatku bankowego).Wśród istotnych sukcesów BOŚ zrealizowanych w br. należy wymienić obniżenie kosztów finansowania w wyniku wykupu euroobligacji o wartości 250 mln euro i zastąpieniu ich tańszym pieniądzem pozyskiwanym na rynku depozytów złotowych, sfinalizowanie podniesienia kapitału zakładowego Banku o 400 mln zł, sukcesywną zmianę struktury portfela kredytowego, a także zwiększenie zaangażowania na polu obsługi małych i średnich przedsiębiorstw oraz w szeroko pojętym obszarze ochrony środowiska.

Podjęte działania powiązane z konsekwentnym wdrażaniem nowej strategii BOŚ przynoszą wymierne rezultaty. W III kwartale (co warto podkreślić – również po dodatnim II kwartale), BOŚ odnotował 12,7 mln zł skonsolidowanego zysku wobec 7,4 mln zł straty za porównywalny okres 2015 r. Suma bilansowa Grupy BOŚ na dzień 30 września 2016 r. wyniosła 21 mld zł i była wyższa o 0,4 proc. w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2015 r. Łączny współczynnik wypłacalności wyniósł 15,22 proc. na koniec III kwartału 2016 r., wobec 12,1 proc. na koniec 2015 r. Wartość współczynnika Tier 1 sięgnęła 12,17 proc. na 30 września 2016 r. wobec 9,13 proc. na koniec 2015 r. Grupa BOŚ spełnia wymagane poziomy współczynników kapitałowych zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego.Bank jest aktywny w szeroko pojętym obszarze ochrony środowiska. Saldo kredytów proekologicznych BOŚ na dzień 30 września 2016 r. wynosiło 4,87 mld zł, co stanowiło 33,5 proc. salda kredytów ogółem w Banku. Kwota umów zawartych w ciągu trzech kwartałów 2016 r. na finansowanie działań proekologicznych sięgnęła blisko 460 mln zł. Bank, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i celami wyznaczonymi w Strategii, zwiększa zaangażowania w sektorze przedsiębiorstw. W listopadzie wprowadził np. nowy model obsługi dla małych firm, zdefiniowanych jako osiągające do 8 mln zł rocznych przychodów. W efekcie każdy mniejszy przedsiębiorca otrzyma dedykowanego doradcę. Bank doskonali również ofertę dla klientów zamożnych oraz korzystających z usług i produktów za pośrednictwem  internetu.

Dr Stanisław Kluza Doktor nauk ekonomicznych związany ze Szkołą Główną Handlową. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w problematyce rynku finansowego, analizach makroekonomicznych oraz metodach ilościowych. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, a następnie Minister Finansów. W latach 2006 – 2011 Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas światowego kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2008 r., sprawował nadzór nad polskim sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Odpowiadał za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku, stabilność, bezpieczeństwo, przejrzystość oraz ochronę interesów jego uczestników. Od 2002 do 2006 r. związany z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, gdzie zajmował m.in. stanowiska Dyrektora Departamentu Analiz i Głównego Ekonomisty Banku. W latach 90-tych pracował także w McKinsey & Company, wiodącej globalnej firmie doradztwa strategicznego oraz w polskim oddziale koncernu Unilever. Od 1994 r. związany z Instytutem Statystyki i Demografii SGH. W 2001 r. na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii ze specjalnością ekonometria, polityka pieniężna i statystyka. Jego praca doktorska została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. W latach 2012 – 2016 zajmował się problematyką rynków finansowych w gospodarczym gabinecie cieni przy Business Centre Club. Bankiem Ochrony Środowiska kieruje od 23 marca 2016 r.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Udostępnij artykuł: