Zmiany budżetu na badania naukowe, edukację, wsparcie dla przedsiębiorstw i politykę spójności

Finanse i gospodarka

Komisja proponuje podniesienie w 2014 r. poziomu środków na płatności o 4.738 mld EUR na pokrycie zobowiązań prawnych w obszarze badań i innowacji, edukacji oraz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach polityki spójności uwzględnić należy wnioski o wyższe zwroty od państw członkowskich, a także trudną sytuację na Ukrainie.

Komisja proponuje podniesienie w 2014 r. poziomu środków na płatności o 4.738 mld EUR na pokrycie zobowiązań prawnych w obszarze badań i innowacji, edukacji oraz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach polityki spójności uwzględnić należy wnioski o wyższe zwroty od państw członkowskich, a także trudną sytuację na Ukrainie.

Komisja proponuje wykorzystanie nieprzydzielonych marginesów w ramach pułapu płatności oraz odwoływanie się do specjalnego instrumentu, w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki Margines na nieprzewidziane wydatki: Nowy mechanizm uzgodniony na okres 2014-2020, pozwalający Komisji na zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie w razie nieprzewidzianych okoliczności. Do rocznego budżetu można dodać 0,03 % DNB UE-28 (4 027 mln EUR w 2014 r.). Przyszłe pułapy płatności muszą zostać zmniejszone o taką samą kwotę w celu zagwarantowania, że ogólny pułap dla całego okresu pozostaje bez zmian.. Jednakże koszt netto dla państw członkowskich będzie znacznie niższy, w wysokości 2.165 mld EUR, ponieważ Komisja odnotuje wpływ w wysokości ponad 1,5 mld euro z tytułu dodatkowych dochodów, głównie z grzywien za naruszenie zasad konkurencji, jak również ponad 1 mld EUR w związku z wykonaniem budżetu na rok 2013.

Projekt budżetu korygującego nr 3 odnosi się do potrzeby dodatkowych płatności dla programów UE, które zostały wzmocnione w celu wsparcia ożywienia gospodarczego w Europie, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: "Horyzont 2020" (badania), "Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych", Erasmus+ (edukacja), COSME (wsparcie przedsiębiorstw). Ponadto kilka aktów prawnych uchwalono po przyjęciu budżetu na rok 2014 i istnieje konieczność większych środków na płatności. Ponadto inne programy wymagają dopłaty na pokrycie potrzeb poprzedniego roku.

Dzisiejszy wniosek obejmuje również politykę spójności ponieważ wymaganych jest około 3,4 mld EUR z uwagi na wnioski o niezwykle wysokie zwroty z państw członkowskich, jak również z uwagi na pakiet wsparcia dla Ukrainy (250 mln EUR na pokrycie płatności pierwszej raty w czerwca 2014 r.).

140530.budzet.550x

UWAGA:
Jest to trzeci wniosek w sprawie zmian do budżetu na rok 2014.
Projekt budżetu korygującego nr 1 przyjęto w lutym 2014 r. i nie miał wpływu na ogólną wysokość budżetu (przesunięcia uzgodnionych kwot w budżecie przyjętym).
Projekt budżetu korygującego nr 2 przyjęto w maju 2014 r. i obejmował on nadwyżkę z budżetu na rok 2013 (1 mld EUR)

Źródło: Komisja Europejska

Udostępnij artykuł: