Zmiany odpowiedzialne, zmiany potrzebne

Bankowość

Wdrożone oraz zmodyfikowane na przestrzeni ostatnich kilku lat przepisy, pomimo pozytywnych założeń, spowodowały kilka negatywnych skutków ubocznych. Najwyższa pora wprowadzić poprawki, które mogą istotnie wpłynąć na działania banków nie zmniejszając ich bezpieczeństwa i pozwolą lepiej służyć klientom, których część trafiła do parabanków.

Wdrożone oraz zmodyfikowane na przestrzeni ostatnich kilku lat przepisy, pomimo pozytywnych założeń, spowodowały kilka negatywnych skutków ubocznych. Najwyższa pora wprowadzić poprawki, które mogą istotnie wpłynąć na działania banków nie zmniejszając ich bezpieczeństwa i pozwolą lepiej służyć klientom, których część trafiła do parabanków.

Związek Banków Polskich przygotował propozycje zmian. Szczegółowe zapisy dotyczące konkretnych przepisów zostały przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiany dotyczą ustawy o kredycie konsumenckim oraz rekomendacji S oraz T Komisji Nadzoru Finansowego. Powinny one pozwolić na zwiększenie poziomu dostępności do kredytu bankowego, ale też na pełniejszą ochroną interesów ekonomicznych konsumentów. Proponowane przez ZBP zmiany w rekomendacjach Komisji mają na celu rezygnację z najbardziej restrykcyjnych zapisów, które przyczyniają się do wykluczenia znaczącej liczby potencjalnych klientów z możliwości uzyskania kredytu bankowego.

Szczegółowe propozycje:

  1. Usunięcie z obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim przepisów ułatwiających powstawanie zjawiska nadmiernego zadłużenia kredytobiorców poprzez ujednolicenie obowiązku dotyczących oceny zdolności kredytowej przeprowadzanej przez banki i spółdzielcze kasy-oszczędnościowo kredytowe oraz podmioty parabankowe.
  2. Określenie prawnych podstaw wymiany informacji o zadłużeniu klientów banków i instytucji finansowych z respektowaniem przepisów o tajemnicy bankowej i ochronie danych osobowych
  3. Złagodzenie wymogów rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych w zakresie badania zdolności kredytowej ze sztywnego poziomu limitu DTI (poziom długu w relacji do dochodu) określonego w rekomendacji i umożliwienie stosowania przez banki wewnętrznych limitów wskaźników zadłużenia odpowiednich do prowadzonej przez nie działalności.
  4. Rezygnacja z podejścia indywidualnego do zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych rozbieżnego z Dyrektywą CRD oraz MSR na rzecz podejścia portfelowego.
  5. Liberalizacja zasad dokumentowania dochodów przy udzielaniu kredytów ratalnych. Wprowadzone w rekomendacji T standardy doprowadziły do sytuacji, gdzie krajowy rynek consumer finance w dużej części obsługują podmioty niebankowe, które nie są zobowiązane do jej stosowania.

Udostępnij artykuł: