Zmiany w nadzorze nad rynkiem finansowym. Rząd przyjął projekt ustawy

Prawo i regulacje

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu.

Komisja Nadzoru Finansowego - Napis KNF
KNF - Komisja Nadzoru Finansowego (fot. Adobe Stock)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu.

Wprowadzone zmiany powinny przyczynić się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku sekurytyzacji #KNF @uknf

"Projekt zapewni realizację rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia ogólnych ram prawnych dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych podstaw dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji" - czytamy w komunikacie.Wykonanie rozporządzenia unijnego zapewni m.in.:- wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako organu właściwego do nadzorowania wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu przez podmioty będące uczestnikami procesów sekurytyzacji;- przyznanie KNF uprawnienia do przeprowadzania kontroli w podmiotach zobowiązanych do przestrzegania przepisów rozporządzenia oraz nakładania sankcji administracyjnych i środków naprawczych w przypadkach określonych w tym rozporządzeniu;- przyznanie KNF uprawnienia do publikowania na stronie internetowej Urzędu KNF informacji o nałożeniu sankcji administracyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu, podano także.Czytaj także: Nowy Statut Urzędu KNF >>>

Przewidywane skutki wprowadzonych zmian

"Wprowadzone zmiany powinny przyczynić się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku sekurytyzacji, zwiększenia jego przejrzystości oraz bezpieczeństwa dla podmiotów uczestniczących w procesach sekurytyzacji, a także dla inwestorów nabywających papiery wartościowe emitowane w takim procesie. Jednocześnie określenie zasad działania i monitorowania tego rynku ma przyczynić się do poprawy jego efektywności, a tym samym - w perspektywie długoterminowej - może zapewnić przedsiębiorstwom dodatkowe możliwości inwestycyjne ze względu na dostępność alternatywnych źródeł pozyskiwania kapitału" - czytamy dalej.Ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: