Zmiany w prawie budowlanym od 2017 roku

Polecamy

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują zapisy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016 poz. 2255). Jest to kolejna nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami). Wprowadzone zmiany to kontynuacja procesu zapoczątkowanego poprzednią nowelizacją z 2015 r., mającego na celu uproszczenie procedur związanych z rozpoczęciem budowy. Nowe przepisy powiększają katalog robót budowlanych, których realizacja jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

0001

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują zapisy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016 poz. 2255). Jest to kolejna nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami). Wprowadzone zmiany to kontynuacja procesu zapoczątkowanego poprzednią nowelizacją z 2015 r., mającego na celu uproszczenie procedur związanych z rozpoczęciem budowy. Nowe przepisy powiększają katalog robót budowlanych, których realizacja jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zmiany w zakresie realizacji niektórych inwestycji budowlanych

Ustawa wprowadza zwolnienie ze zgłoszenia w przypadku budowy parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji do 4,80 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2. Uproszczona została również procedura budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 oraz opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych. Od tego roku nie jest już wymagane ani pozwolenie, ani zgłoszenie. Podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku instalacji klimatyzacyjnych - od początku bieżącego roku ich wykonanie nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Po nowelizacji dopuszcza się budowę bez uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę silosów na materiały sypkie do 7 m wysokości (dotychczas było 4,5 m). Dodatkowo w nowelizacji uszczegółowiono, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki. Po wejściu w życie nowych przepisów taka budowa wymaga jedynie zgłoszenia.

Zjazdy z dróg

Znowelizowano również przepisy dotyczące budowy zjazdów z dróg. W przypadku budowy zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych wymagane jest tylko zgłoszenie, a nie jak wcześniej pozwolenie na budowę. Z kolei budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach, w przypadku której do końca 2016 r. wymagane było zgłoszenie, od nowego roku nie wymaga ani zgłoszenia, ani pozwolenia. Nowelizacja obejmuje również zniesienie obowiązku posiadania pozwolenia na budowę dla przepustów o średnicy do 100 cm. W przypadku realizacji takiej roboty nie będzie wymagane nawet zgłoszenie.

 

Zmiany w zakresie przebudowy

W przypadku przebudowy obiektów, dla których sama budowa wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, do końca 2016 r. należało posiadać pozwolenie na budowę. Zgodnie z nowelizacją, wymóg pozwolenia na budowę zostanie zniesiony – z wyjątkiem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych.Dotychczas przebudowa budynku jednorodzinnego mogła być zrealizowana na podstawie zgłoszenia, pod warunkiem, że nie prowadziła do zwiększenia obszaru oddziaływania budynku. Od nowego roku zgłoszenie jest wymagane tylko w przypadku przebudowy przegród zewnętrznych (dachu czy ścian zewnętrznych) oraz elementów konstrukcyjnych (o ile nie prowadzi to do zwiększenia obszaru oddziaływania budynku). Przebudowa w pozostałym zakresie nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Remont bez pozwolenia

Remont obiektów budowlanych, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, w  dotychczasowym porządku prawnym wymagał zgłoszenia, po nowelizacji zgłoszenia wymaga remont obiektów budowlanych innych niż budynki, do których budowy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto zgłoszenia wymaga remont, który dotyczy przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymagała pozwolenia na budowę.

 

Wydłużenie okresu użytkowania obiektu tymczasowego

Wprowadzone zmiany w ustawie umożliwiają uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego, dzięki czemu po upływie terminu określonego w zgłoszeniu w dalszym ciągu będzie można użytkować taki obiekt. W dotychczasowym stanie prawnym po upływie terminu taki obiekt musiał być rozebrany. Dodatkowo wydłużony został sam termin użytkowania obiektu tymczasowego ze 120 do 180 dni.

Skrócenie procesu inwestycyjnego

Nowelizacja przewiduje ułatwienia mające na celu przyśpieszenie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Należy do nich skrócenie okresu, w którym organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść sprzeciw do zgłoszenia budowy, z 30 do 21 dni. Oznacza to, że od Nowego Roku po złożeniu zgłoszenia inwestor musi odczekać 21 dni, jeśli w tym czasie właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, to inwestor może uznać, że nie wyraził sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda). Kolejnym udogodnieniem jest możliwość wydania przez właściwy organ zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem tego terminu. Ponadto w nowelizacji znalazły się zapisy doprecyzowujące kwestię istotnego odstąpienia od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Do tej pory zmiany na budowie uznawało się za samowolę budowlaną, chyba że inwestor posiadał projekt zamienny. Zgodnie z regulacją nie jest istotnym odstąpieniem zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeśli odstąpienie łącznie spełnienia warunki: nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu, nie przekracza 2% wymiarów określonych w tym projekcie, nie narusza przepisów techniczno-budowlanych oraz nie mieści się w ustawowo określonym przedziale odstępstw. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.Wprowadzone zmiany są elementem pakietu „Sto zmian dla firm” wicepremiera Morawieckiego. Zgodnie z zapowiedziami, nowelizacja ustawy nie będzie kolidowała kodeksem urbanistyczno-budowlanym, który ma regulować całość procesu inwestycyjnego, a którego projekt jest aktualnie opracowywany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Judyta Konopka Specjalista ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemu AMRON Centrum AMRON

Udostępnij artykuł: